Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. máju 2017

9. mája 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. mája 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 43 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému z dôvodu výroby pamätnej mince.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,3 mld. EUR na 279,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

4. mája 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,9 mld. EUR na 297,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,2 mld. EUR na 1 125,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 57,8 mld. EUR na 114,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 24 mld. EUR na 181,6 mld. EUR. V stredu 3. mája 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 14,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v rovnakom objeme so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 600,4 mld. EUR (v porovnaní s 576,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13 mld. EUR na 1 959,9 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 5. máju 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

8,3 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,8 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

217,4 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

23,7 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

83,4 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 522,7 mld. EUR

+11,0 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 40 mld. EUR na 1 172,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 124 −43
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 319 749 139
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 390 −152
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 242 359 291
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 577 −6
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 762 −467
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 762 −467
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 782 030 −45
  5.1 Hlavné refinančné operácie 14 429 20
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 304 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 296 −65
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 78 622 432
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 257 527 10 105
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 959 900 12 977
  7.2 Ostatné cenné papiere 297 626 −2 872
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 237 064 −1 321
Aktíva spolu 4 156 826 8 794
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 125 058 −197
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 773 051 63 965
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 172 669 40 022
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 600 364 23 944
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 18 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 353 −531
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 256 013 −50 229
  5.1 Verejná správa 114 215 −57 775
  5.2 Ostatné záväzky 141 797 7 546
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 175 201 −5 470
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 100 −894
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 388 1 321
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 388 1 321
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 226 320 827
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 102 262 0
Pasíva spolu 4 156 826 8 794

Kontakt pre médiá