Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.5.2017

9.5.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.5.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 43 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 279,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

4.5.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,9 miljardilla eurolla 297,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,2 miljardilla eurolla 1 125,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 57,8 miljardilla eurolla 114,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 24 miljardilla eurolla 181,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.5.2017 erääntyi 14,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi 14,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 600,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 576,4 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13 miljardilla eurolla 1 959,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 5.5.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

8,3 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,8 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

217,4 miljardia euroa

+1,1 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

23,7 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,1 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

83,4 miljardia euroa

+1,2 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 522,7 miljardia euroa

+11,0 miljardia euroa

-0,2 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

98,4 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 40 miljardilla eurolla 1 172,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 124 −43
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 319 749 139
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 390 −152
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 242 359 291
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 577 −6
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 762 −467
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 762 −467
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 782 030 −45
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 14 429 20
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 304 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 296 −65
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 78 622 432
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 257 527 10 105
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 959 900 12 977
  7.2 Muut arvopaperit 297 626 −2 872
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 237 064 −1 321
Vastaavaa yhteensä 4 156 826 8 794
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 125 058 −197
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 773 051 63 965
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 172 669 40 022
  2.2 Talletusmahdollisuus 600 364 23 944
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 18 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 12 353 −531
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 256 013 −50 229
  5.1 Julkisyhteisöt 114 215 −57 775
  5.2 Muut 141 797 7 546
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 175 201 −5 470
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 100 −894
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 388 1 321
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 388 1 321
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 226 320 827
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 102 262 0
Vastattavaa yhteensä 4 156 826 8 794

Yhteyshenkilöt