Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. mai 2017

9. mai 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

5. mail 2017 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 43 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,3 miljardi euro võrra 279,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

4. mai 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,9 miljardi euro võrra 297,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,2 miljardi euro võrra 1125,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 57,8 miljardi euro võrra 114,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 24 miljardi euro võrra 181,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. mail 2017 möödus 14,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 14,4 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 600,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 576,4 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13 miljardi euro võrra 1959,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 5. mai 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

8,3 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,8 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

217,4 miljardit eurot

+1,1 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

23,7 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

83,4 miljardit eurot

+1,2 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1522,7 miljardit eurot

+11,0 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 40 miljardi euro võrra 1172,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 124 −43
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 319 749 139
  2.1 Nõuded RVFle 77 390 −152
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 242 359 291
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 577 −6
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 762 −467
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 762 −467
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 782 030 −45
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 14 429 20
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 304 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 296 −65
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 78 622 432
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 257 527 10 105
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 959 900 12 977
  7.2 Muud väärtpaberid 297 626 −2 872
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 237 064 −1 321
Varad kokku 4 156 826 8 794
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 125 058 −197
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 773 051 63 965
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 172 669 40 022
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 600 364 23 944
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 18 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 12 353 −531
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 256 013 −50 229
  5.1 Valitsussektor 114 215 −57 775
  5.2 Muud kohustused 141 797 7 546
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 175 201 −5 470
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 100 −894
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 388 1 321
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 388 1 321
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 226 320 827
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 102 262 0
Kohustused kokku 4 156 826 8 794

Kontaktandmed