Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 май 2017 г.

9 май 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 5 май 2017 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 43 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. евро до 279,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

4 май 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,9 млрд. евро до 297,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,2 млрд. евро до 1125,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 57,8 млрд. евро до 114,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 24 млрд. евро до 181,6 млрд. евро. На 3 май 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 14,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 14,4 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 600,4 млрд. евро (при 576,4 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13 млрд. евро до 1959,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 5 май 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

8,3 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,8 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

217,4 млрд. евро

+1,1 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

23,7 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

83,4 млрд. евро

+1,2 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1 522,7 млрд. евро

+11,0 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 40 млрд. евро до 1172,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 124 −43
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 319 749 139
  2.1 Вземания от МВФ 77 390 −152
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 242 359 291
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 577 −6
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 762 −467
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 762 −467
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 782 030 −45
  5.1 Основни операции по рефинансиране 14 429 20
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 304 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 296 −65
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 78 622 432
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 257 527 10 105
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 959 900 12 977
  7.2 Други ценни книжа 297 626 −2 872
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 237 064 −1 321
Общо активи 4 156 826 8 794
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 125 058 −197
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 773 051 63 965
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 172 669 40 022
  2.2 Депозитно улеснение 600 364 23 944
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 12 353 −531
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 256 013 −50 229
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 114 215 −57 775
  5.2 Други задължения 141 797 7 546
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 175 201 −5 470
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 100 −894
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 388 1 321
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 388 1 321
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 226 320 827
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 102 262 0
Общо пасиви 4 156 826 8 794

Данни за контакт за медиите