Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

26 października 2023

Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Napływające informacje zasadniczo pokrywają się z jej wcześniejszą oceną średniookresowych perspektyw inflacji. Nadal przewiduje się, że inflacja zbyt długo będzie za wysoka, a wewnętrzna presja cenowa pozostaje silna. Jednocześnie inflacja we wrześniu wyraźnie spadła, m.in. z powodu znacznego efektu bazy, i większość wskaźników inflacji bazowej dalej się osłabiała. Wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Prezesów w dalszym ciągu mocno oddziałują na warunki finansowania. To coraz bardziej osłabia popyt i w rezultacie tłumi inflację.

Rada Prezesów dąży do zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Na podstawie aktualnej oceny Rada Prezesów uważa, że podstawowe stopy procentowe EBC znajdują się na poziomach, które – przy utrzymaniu ich przez wystarczająco długi okres – istotnie przyczynią się do osiągnięcia przyjętego celu. Przyszłe decyzje Rady Prezesów zapewnią, żeby podstawowe stopy procentowe EBC były na poziomach wystarczająco restrykcyjnych tak długo, jak będzie to konieczne.

Rada Prezesów utrzyma oparte na danych podejście do ustalania odpowiedniego stopnia i czasu trwania restrykcyjności. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji (w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych), dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 4,50%, 4,75% oraz 4,00%.

Program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Operacje refinansujące

W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe i ich bieżące spłaty przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej.

***

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie narzędzia w ramach swojego mandatu, żeby sprawić, że inflacja powróci do docelowego poziomu 2% w średnim okresie, i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji (Transmission Protection Instrument, TPI), który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice na rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej do wszystkich krajów strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat do utrzymania stabilności cen.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami