Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 13 grudnia 2018

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny był także przewodniczący Eurogrupy Mário Centeno.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) zakończą się w grudniu 2018. Jednocześnie rozwijamy zapowiedź forward guidance dotyczącą reinwestycji. Zamierzamy mianowicie w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczniemy podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Napływające informacje są wprawdzie nieco słabsze, niż się spodziewano – co wiąże się ze słabszym popytem zewnętrznym, a także z pewnymi specyficznymi czynnikami krajowymi i sektorowymi – ale bazowy trend popytu wewnętrznego w dalszym ciągu podtrzymuje ożywienie gospodarcze i stopniowo rosnącą presję inflacyjną w strefie euro. Utwierdza nas to w przekonaniu, że inflacja będzie się stabilnie zbliżać do docelowego poziomu i że trend ten utrzyma się także po zakończeniu zakupów aktywów netto. Jednocześnie wciąż wyraźna jest niepewność związana z czynnikami geopolitycznymi, groźbą protekcjonizmu, podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia i zmiennością na rynkach finansowych. Aby podtrzymać dalsze narastanie wewnętrznej presji cenowej i inflację ogółem w średnim okresie, nadal potrzeba bodźców monetarnych o znacznej skali. Nasza zapowiedź forward guidance dotycząca podstawowych stóp procentowych, wzmocniona przez pokaźny zasób nabytych aktywów, wciąż zapewnia łagodne nastawienie polityki pieniężnej, które jest potrzebne, by inflacja stabilnie zbliżała się do naszego celu inflacyjnego. W każdym razie Rada Prezesów jest przygotowana na takie dostosowanie wszystkich swoich narzędzi, aby mieć pewność, że inflacja będzie w dalszym ciągu zmierzać do poziomu docelowego w sposób stabilny i trwały.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro w trzecim kwartale wzrósł (kwartał do kwartału) o 0,2%; w pierwszych dwóch kwartałach 2018 jego dynamika wyniosła 0,4%. Najnowsze dane i wyniki badań ankietowych są nieco słabsze, niż się spodziewano, w wyniku obniżania się kontrybucji popytu zewnętrznego oraz specyficznych czynników krajowych i sektorowych. Część tych czynników prawdopodobnie wygaśnie, ale może to wskazywać na pewne spowolnienie tempa wzrostu w następnym okresie. Jednocześnie popyt wewnętrzny, pobudzany także przez łagodne nastawienie naszej polityki pieniężnej, w dalszym ciągu przyczynia się do ożywienia gospodarczego w strefie euro. Spożycie prywatne jest nadal podtrzymywane przez mocny rynek pracy, na którym trwa wzrost zatrudnienia i płac. Jednocześnie popyt wewnętrzny, korzystne warunki finansowania i poprawa bilansów pozytywnie wpływają na inwestycje biznesowe. Inwestycje mieszkaniowe wciąż są mocne. Ponadto oczekujemy, że ożywienie w gospodarce światowej będzie nadal korzystnie, choć już słabiej, oddziaływać na eksport strefy euro.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z grudnia 2018, według których roczny realny PKB ma wzrosnąć w 2018 o 1,9%, w 2019 o 1,7%, w 2020 o 1,7%, zaś w 2021 o 1,5%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z września 2018 perspektywy wzrostu realnego PKB na lata 2018 i 2019 zrewidowano nieznacznie w dół.

Nadal ocenia się, że pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro zasadniczo się równoważą. Jednak z powodu utrzymywania się niepewności związanej z czynnikami geopolitycznymi, groźbą protekcjonizmu, podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia i zmiennością na rynkach finansowych bilans tych czynników zaczyna się przechylać w dół.

Według szacunków flash Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro w listopadzie 2018 spadła do 2,0%, z 2,2% w październiku, głównie z powodu obniżenia się inflacji cen energii. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach inflacja ogółem zmaleje. Wskaźniki inflacji bazowej pozostają ogólnie niskie, ale wewnętrzna presja kosztowa umacnia się i rozszerza w warunkach wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i zacieśniania się rynków pracy, przekładającego się na wzrost płac. Jeśli chodzi o oczekiwania na przyszłość, w średnim okresie inflacja bazowa powinna rosnąć, pobudzana przez zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, postępujące ożywienie gospodarcze i rosnącą dynamikę płac.

Ocena ta jest też zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z grudnia 2018, według których roczna inflacja HICP ma wynieść 1,8% w roku 2018, 1,6% w 2019, 1,7% w 2020 i 1,8% w 2021. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z września 2018 perspektywy inflacji HICP na rok 2018 nieznacznie podwyższono, a na 2019 – obniżono.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) w październiku 2018 wyniosła 3,9%, wobec 3,6% we wrześniu. Pomimo pewnej zmienności przepływów miesięcznych widać, że dynamikę M3 wciąż pobudza kreacja kredytów przez banki. Głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza pozostał wąski agregat M1.

Dynamika kredytów dla sektora prywatnego, wykazująca od początku 2014 trend wzrostowy, w dalszym ciągu wspiera ożywienie gospodarcze. W październiku 2018 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 3,9%, wobec 4,3% we wrześniu, podczas gdy roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała bez zmian na poziomie 3,2%. Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 nadal wywiera zdecydowanie korzystny wpływ na warunki zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, dostępność finansowania – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – oraz akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie trwałego powrotu inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie podatności na zagrożenia. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Co do polityki fiskalnej, Rada Prezesów ponawia wezwanie do odbudowy buforów fiskalnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku krajów, które mają wysoki dług publiczny; utrzymanie w nich dobrej sytuacji fiskalnej wymaga ścisłego przestrzegania postanowień paktu stabilności i wzrostu. Podobnie kluczowym warunkiem wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro pozostaje przejrzysta i konsekwentna realizacja unijnych ram zarządzania fiskalnego i gospodarczego – przez cały czas i we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową jest nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem obserwuje trwające prace i wzywa do dalszych konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Dalsze informacje o parametrach technicznych reinwestowania papierów wartościowych zostaną podane na stronie internetowej EBC o godz. 15.30 CET.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami