Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • BEVEZETŐ NYILATKOZAT

SAJTÓÉRTEKEZLET

Mario Draghi, az EKB elnöke,
Luis de Guindos, az EKB alelnöke,
Frankfurt am Main, 2018. december 13.

Hölgyeim és uraim! Az alelnök úr és jómagam örömmel üdvözöljük Önöket ezen a sajtótájékoztatón. Szeretnénk beszámolni arról, milyen eredménnyel járt a Kormányzótanács mai ülése, amelyen az eurocsoport elnöke, Mário Centeno is részt vett.

A rendszeres gazdasági és monetáris elemzésünk alapján változatlanul hagytuk az EKB irányadó kamatait. Továbbra is arra számítunk, hogy legalább 2019 nyaráig jelenlegi szintjükön maradnak, mindenesetre addig, ameddig szükséges annak a biztosításához, hogy az infláció középtávon továbbra is tartósan a 2% alatti, de ahhoz közeli szintek felé tartson.

A hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedéseket illetően az eszközvásárlási program (APP) keretében folyó nettó vásárlások 2018 decemberében befejeződnek. Ugyanakkor pontosítjuk az újrabefektetésre vonatkozó előretekintő útmutatásunkat. Eszerint az a szándékunk, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést teljes egészében továbbra is újra befektetjük hosszabb időszakon keresztül azután, hogy elkezdjük az irányadó kamatok emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika.

Miközben a vártnál gyengébb adatokat kaptunk, ami a lanyhább külső kereslet mellett ország- és szektorspecifikus tényezőknek is betudható, az alapvetően szilárd belföldi kereslet továbbra is alátámasztja az euroövezetben a gazdasági bővülést és a fokozatosan emelkedő inflációs nyomást. Ennélfogva biztosak vagyunk benne, hogy az infláció továbbra is tartósan a célunk irányába konvergál, és ez a nettó eszközvásárlási programunk befejezése után is fennmarad. Ugyanakkor változatlanul előtérben vannak olyan bizonytalanságok, amelyek geopolitikai tényezőkkel, a protekcionizmus veszélyével, a feltörekvő piacok sérülékenységével és a pénzügyi piaci volatilitással függenek össze. Ahhoz, hogy a belföldi ároldali nyomás és az általános inflációs folyamatok középtávon tovább erősödjenek, továbbra is jelentős monetáris politikai ösztönzésre van szükség. Az EKB irányadó kamatlábaira vonatkozó előretekintő útmutatásunk, amelyet a megvásárolt jelentős eszközállomány újrabefektetése is megszilárdít, továbbra is biztosítja a szükséges mértékben laza monetáris politikát ahhoz, hogy az infláció tartósan a célunk felé közeledjen. A Kormányzótanács mindenesetre készen áll teljes eszköztárának a megfelelő kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció folyamatosan és tartósan a Kormányzótanács inflációs céljának megfelelő pályát kövessen.

Most részletesebben is bemutatom értékelésünket, kezdve a gazdasági elemzéssel. Az euroövezeti reál-GDP 2018 harmadik negyedévében 0,2%-kal növekedett az előző negyedévhez képest az előző két negyedév 0,4%-os növekedése után. A legfrissebb adatok és felmérési eredmények a vártnál gyengébben alakultak, ami a külső kereslet csökkenő szerepével, valamint néhány ország- és szektorspecifikus tényezővel magyarázható. Míg a szóban forgó tényezők egy részének a hatása valószínűleg lecseng, mindez arra is utalhat, hogy a növekedési lendület a jövőben némileg lassul. Ugyanakkor a laza pénzpolitikánk által is serkentett belföldi kereslet továbbra is támogatja az euroövezet gazdasági expanzióját. A lakossági fogyasztást még mindig támogatja a folyamatos foglalkoztatásbővüléssel és emelkedő bérekkel jellemezhető, erős munkaerőpiac. Emellett a vállalati beruházásokat élénkíti a belföldi kereslet, a kedvező finanszírozási feltételek és a javuló mérlegek. A lakáscélú beruházás változatlanul erőteljes, és a világgazdasági expanzió várhatóan a jövőben is támogatja az euroövezeti kivitelt, habár lassabb ütemben.

A fenti értékelést tükrözi nagy vonalakban az eurorendszer szakértőinek 2018. decemberi euroövezeti makrogazdasági prognózisa is. Eszerint az éves reál-GDP 2018-ban 1,9%-kal, 2019-ben 1,7%-kal, 2020-ban 1,7%-kal, 2021-ben pedig 1,5%-kal nő. Az EKB szakértőinek 2018. szeptemberi makrogazdasági prognózisával összehasonlítva a reál-GDP-növekedési kilátások 2018-ban és 2019-ben némileg lefelé módosultak.

Az euroövezeti gazdaság növekedési kilátásait övező kockázatok jelenleg is nagyjából egyensúlyban levőnek tekinthetők. A kockázatok egyensúlya ugyanakkor negatív irányba billen, aminek oka a geopolitikai tényezőkkel, a protekcionizmus veszélyével, a feltörekvő piacok sérülékenységével és a pénzügyi piaci volatilitással kapcsolatos tartós bizonytalanság.

Az Eurostat előzetes becslése szerint az euroövezet éves HICP-inflációja a 2018. októberi 2,2%-ról novemberben 2,0%-ra csökkent, ami elsősorban az energiaár-infláció esésének tudható be. A tőzsdei határidős (futures) olajárak jelenlegi szintjéből az elkövetkező hónapokban a teljes infláció csökkenése valószínűsíthető. A trendinflációs mutatók általánosan visszafogottan alakulnak, folyamatosan erősödik és bővül viszont a belföldi költségoldali nyomás, amihez magas szintű kapacitáskihasználtság és szűkülő munkaerőpiac járul, feltornázva a bérnövekedés ütemét. Előretekintve, a trendinfláció középtávon várhatóan emelkedik, amit a monetáris politikai intézkedéseink, a folyamatos gazdasági expanzió és a gyorsuló bérnövekedés támogat.

Ezt az értékelést tükrözi nagy vonalakban az eurorendszer szakértőinek 2018. decemberi euroövezeti makrogazdasági prognózisa is, amely szerint a HICP-vel mért éves infláció 2018-ban 1,8%, 2019-ben 1,6%, 2020-ban 1,7%, 2021-ben pedig 1,8% lesz. Az EKB szakértőinek 2018. szeptemberi makrogazdasági előrejelzéseihez viszonyítva a HICP-inflációra vonatkozó prognózis 2018-ra kismértékben felfelé, 2019-re pedig lefelé módosult.

A monetáris elemzést illetően a szélesebb értelemben vett pénzmennyiség (M3) növekedési üteme a 2018. szeptemberi 3,6% után októberben 3,9%-ot tett ki. A havi adatokban található némi volatilitástól eltekintve az M3 növekedését folyamatosan támogatja a bankhitelek kiáramlása. Az M1 szűkebb értelemben vett monetáris aggregátum maradt a széles értelemben vett pénzmennyiség növekedésének a motorja.

A 2014 eleje óta megfigyelhető felfelé irányuló pályának megfelelően a magánszektornak nyújtott hitelek növekedési üteme továbbra is támogatja a gazdasági növekedést. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek éves növekedési üteme 2018 októberében 3,9%-on állt a szeptemberi 4,3%-ot követően, míg a háztartásoknak kihelyezett hitelek éves növekedési üteme változatlanul 3,2% maradt. A 2014 júniusa óta hozott monetáris politikai intézkedéseink átgyűrűző hatása továbbra is jelentős mértékben támogatja a vállalatok és a háztartások hitelfelvételi feltételeit, a források elérhetőségét – különösen a kis- és középvállalkozások számára –, valamint az övezetbeli hiteláramlásokat.

Összefoglalva: a gazdasági elemzés eredményeinek a monetáris elemzés jelzéseivel való összevetése alátámasztja, hogy továbbra is meglehetősen laza monetáris politikára van ahhoz szükség, hogy az infláció középtávon tartósan tovább közelítsen a 2% alatti, de ahhoz közeli szintek felé.

Monetáris politikai intézkedéseink minden előnyét csak úgy élvezhetjük, ha a gazdaságpolitika egyéb területei a mostaninál határozottabban járulnak hozzá a hosszabb távú növekedési potenciál emeléséhez és a sérülékeny pontok kiküszöböléséhez. Az euroövezeti országok szerkezeti reformjainak megvalósítását jelentősen fel kell gyorsítani ahhoz, hogy erősödjön az alkalmazkodóképesség, csökkenjen a strukturális munkanélküliség, valamint javuljon az euroövezet termelékenysége és növekedési potenciálja. Ami a fiskális politikát illeti, a Kormányzótanács ismételten hangsúlyozza a fiskális tartalékok újrateremtésének szükségességét. Ez különösen olyan országokban fontos, amelyekben az államadósság magas, és ahol a Stabilitási és Növekedési Paktum teljes körű betartása döntő fontosságú a fiskális fegyelem megőrzéséhez. Ugyanígy az EU fiskális és gazdasági irányítási rendszerének az egyes országok között és időben is következetes és átlátható alkalmazása elengedhetetlen ahhoz, hogy megerősödjön az euroövezeti gazdaság alkalmazkodóképessége. A gazdasági és monetáris unió működésének javítása változatlanul súlyponti kérdés. A Kormányzótanács üdvözli a folyamatban lévő munkát, továbbá a bankunió és a tőkepiaci unió kiteljesítése érdekében további konkrét, határozott lépések megtételére szólít fel.

Az újrabefektetések technikai paramétereiről 15.30-kor teszünk közzé bővebb információt az EKB honlapján.

Most pedig várjuk kérdéseiket.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok