European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 listopada 2008 r.

11 listopada 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 7 listopada 2008 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał głównie z nabycia netto złotych monet przez jeden z krajowych banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 22,8 mld euro do poziomu 361,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 6 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 10 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 70,8 mld USD z terminem zapadalności 84 dni. Tego samego dnia przypadł także termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 92,1 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transkacji w wysokości 58,6 mld USD z siedmiodniowym terminem zapadalności. W czwartek 6 listopada 2008 r. przypadł także termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD w wysokości 14,5 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa w wysokości 1 mld USD z siedmiodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia miało miejsce rozliczenie swapa walutowego EUR/USD w wysokości 0,7 mld USD z terminem zapadalności 84 dni. Te dwa swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 5 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF w wysokości 18,8 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa w wysokości 21,2 mld CHF z siedmiodniowym terminem zapadalności. W piątek 7 listopada 2008 r. nastąpiło rozliczenie swapa walutowego EUR/CHF w wysokości 1,1 mld CHF z terminem zapadalności 84 dni. Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Swiss National Bank i nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,7 mld euro do poziomu 118,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,6 mld euro do poziomu 729,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 19,6 mld euro do poziomu 75,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 62,2 mld euro do poziomu 497,9 mld euro. W środę 5 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 325,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 312 mld euro. W piątek 7 listopada 2008 r. przypadł termin zapadalności specjalnej operacji refinansującej w kwocie 120 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 20,4 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 8,4 mld euro (w porównaniu z 11,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 225,5 mld euro (w porównaniu z 279,4  mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 27,1 mld euro do poziomu 152,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 220.193 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 155.783 619
2.1 Należności od MFW 10.051 301
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 145.732 318
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 226.525 20.697
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.426 194
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 11.426 194
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 723.410 −116.183
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 312.790 −13.775
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 402.168 −99.622
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 8.441 −2.788
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 67.356 3.730
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 118.661 1.746
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.442 1
9 Pozostałe aktywa 379.570 −1.885
Aktywa razem 1.940.367 −91.081
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 729.294 1.588
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 377.887 −81.032
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 152.351 −27.092
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 225.500 −53.912
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 36 −28
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 273 65
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 86.873 −22.494
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 75.728 −19.634
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.145 −2.860
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 315.863 12.482
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych −880 −1.560
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.746 40
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.746 40
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 168.559 −173
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.683 3
Pasywa razem 1.940.367 −91.081
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami