Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Eurosüsteem käivitab digitaalse euro projekti järgmise etapi

18. oktoober 2023

  • EKP nõukogu otsustas alustada digitaalse euro ettevalmistusetappi pärast kaks aastat väldanud uurimisetappi, mille raames käsitleti digitaalse euro funktsioone ja levitamist.
  • Ettevalmistusetapi eesmärk on luua alus digitaalse euro võimalikule kasutuselevõtule ning selle käigus töötatakse lõplikult välja projekti reeglistik ning valitakse platvormi ja taristut arendavad teenusepakkujad.
  • Ettevalmistusetapp sillutab teed võimalikule tulevasele otsusele digitaalse euro käibelelaskmise kohta.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas täna liikuda edasi digitaalse euro projekti järgmisse, ettevalmistavasse etappi.

Otsus tehti pärast seda, kui jõudis lõpule eurosüsteemi poolt 2021. aasta oktoobris algatatud uurimisetapp, mille käigus uuriti digitaalse euro võimalikke funktsioone ja levitamismudeleid. Selle etapi järelduste põhjal, millest antakse ülevaade täna avaldatud aruandes, on EKP välja töötanud digitaalse euro, mis oleks järelevalve alla kuuluvate vahendajate, näiteks pankade kaudu laialdaselt kättesaadav eraisikutele ja ettevõtetele.

Kavandatav digitaalne euro oleks digitaalne rahavorm, mida saaks kasutada kõigiks digimakseteks kogu euroalal. See oleks laialdaselt kättesaadav ja kasutatav nii võrgus kui ka võrguväliselt ning selle põhifunktsioonid oleksid tasuta. Samuti tagaks see kasutajatele suurima võimaliku privaatsuse ning võimaldaks teha välkmakseid keskpangarahas. Digitaalset eurot saaks kasutada nii isikutevahelisteks makseteks kui ka ostudeks kauplustes ja veebipoodides, samuti valitsemissektori tehingutes. Praegu ei paku ükski digitaalne maksevahend kõiki neid funktsioone. Digitaalne euro täidaks selle tühimiku.

Digitaalse euro projekti järgmine, ettevalmistav etapp algab 1. novembril 2023 ja kestab esialgu kaks aastat. Selle käigus töötatakse lõplikult välja digitaalse euro projekti reeglistik ning valitakse digitaalse euro platvormi ja taristut arendavad potentsiaalsed teenusepakkujad. See hõlmab ka teste ja katseid eesmärgiga töötada välja digitaalne euro, mis vastab nii eurosüsteemi nõuetele kui ka kasutajate vajadustele, pidades näiteks silmas kasutajakogemust, privaatsuse kaitset, finantsalast kaasatust ja keskkonnajalajälge. EKP jätkab selles etapis suhtlust üldsuse ja kõigi sidusrühmadega. Kahe aasta pärast teeb EKP nõukogu otsuse, kas liikuda edasi järgmisse etappi, et sillutada teed digitaalse euro võimalikule kasutuselevõtule.

Ettevalmistusetapi käivitamine ei ole otsus digitaalse euro käibelelaskmise kohta. EKP nõukogu kaalub otsuse tegemist alles pärast seda, kui Euroopa Liidu õigusloomeprotsess on lõpule jõudnud. EKP võtab arvesse kõiki kohandusi, mis võivad digitaalse euro ülesehituses seadusandlike arutelude tulemusel vajalikuks osutuda.

„Me peame valmistuma oma vääringu tulevikuks,” märkis EKP president Christine Lagarde. „Kavandatav digitaalne euro oleks digitaalne rahavorm, mida saaks tasuta kasutada kõigiks digimakseteks ja mille puhul järgitaks rangeimaid isikuandmete kaitse põhimõtteid. See oleks kasutusel paralleelselt alati kättesaadava sularahaga, nii et kedagi ei jäetaks kõrvale.”

Digitaalse euro puhul on prioriteediks seatud andmekaitse. Eurosüsteemil ei oleks võimalik näha kasutajate isikuandmeid ega seostada makseteavet üksikisikutega. Võrguväliste funktsioonide kasutamisel oleks kasutajate privaatsus kaitstud samamoodi kui sularahamaksetes.

Digitaalne euro edendaks Euroopa maksesektoris konkurentsi ja innovatsiooni ning toetaks selle vastupanuvõimet. Digitaalne euro pakuks Euroopa juhtimisel üleeuroopalist makselahendust, mis on kättesaadav kogu euroalal. See tugineks eraldiseisvale taristule, tugevdades seeläbi vastupanuvõimet. Samuti looks see platvormi, kus järelevalve alla kuuluvad Euroopa vahendajad saaksid pakkuda oma klientidele üleeuroopalisi teenuseid, suurendades tõhusust, vähendades kulusid ja soodustades innovatsiooni.

„Kuna digimakseid eelistatakse üha enam, peaksime olema valmis käibele laskma sularahaga paralleelselt toimiva digitaalse euro,” ütles EKP juhatuse liige Fabio Panetta, kes on digitaalse euro kõrgetasemelise töörühma esimees. „Digitaalne euro suurendaks Euroopa maksesüsteemi tõhusust ja toetaks Euroopa strateegilist autonoomiat.”

Digitaalse euro levitamine

Kasutajatel oleks juurdepääs digitaalse euro teenustele makseteenuste osutajate patenditud rakenduste ja veebiliideste kaudu või eurosüsteemi loodud digitaalse euro rakenduse kaudu. Inimesed, kellel puudub juurdepääs pangakontole või digiseadmetele, saaksid samuti teha digitaalses euros makseid, kasutades avalikelt vahendajatelt (näiteks postkontorid) saadud füüsilist kaarti. Ühtlasi on sularahaautomaatides võimalik vahetada digitaalset eurot sularahaks või vastupidi.

Eurosüsteem soovib, et digitaalse euro põhifunktsioonid oleksid inimestele kättesaadavad tasuta. Hüvitamismudel vahendajate ja kaupmeeste vahel tagaks vahendajatele vajalikud stiimulid digitaalse euro levitamiseks, nagu see on muude elektrooniliste maksevahendite puhul, ning piisavad kaitsemeetmed kaupmeestele liigsete teenustasude vältimiseks. Eurosüsteem kannaks ise oma kulud, sealhulgas need, mis on seotud haldamise ja arvelduste töötlemisega.

Läbipaistvus ja tihe koostöö sidusrühmadega on jätkuvalt projekti peamised alustalad. Tagasiside Euroopa otsusetegijatelt, turuosalistelt ja potentsiaalsetelt kasutajatelt on olnud eurosüsteemi jaoks väga kasulik. Jätkame edaspidigi aktiivset suhtlust erinevate sidusrühmadega ja tihedat koostööd ELi seadusandjatega.

Meediakanalite küsimustele vastavad Silvia Margiocco (tel: +49 69 1344 6619) ja Paula González Escribano (tel: +49 1512 3815096).

Märkused.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid