Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

10 marca 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.991 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 506.640 −984
  2.1 Należności od MFW 230.502 1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 276.138 −985
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.438 371
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.546 397
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.546 397
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.221.786 26
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 851 30
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.220.935 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −4
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.768 −3.764
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.115.267 −721
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.936.352 −1.291
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 178.915 570
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.539 0
9 Pozostałe aktywa 317.394 3.247
Aktywa razem 7.829.368 −1.428
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.553.351 −629
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.336.529 26.030
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 176.922 6.199
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.158.318 19.837
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.289 −7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.713 −7.360
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 444.760 −11.037
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 354.766 −6.801
  5.2 Pozostałe zobowiązania 89.994 −4.236
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 275.217 −5.479
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.324 5
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.260 −323
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.260 −323
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 182.361 0
10 Pozostałe pasywa 281.967 −2.635
11 Różnice z wyceny 589.140 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.746 0
Pasywa razem 7.829.368 −1.428
Annexes
14 March 2023