Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. märts 2017

28. märts 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

24. märtsil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,4 miljardi euro võrra 282,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
23. märts 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,0 miljardit USA dollarit 1,0 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 309,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,7 miljardi euro võrra 1111,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 43,1 miljardi euro võrra 221,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 11,3 miljardi euro võrra 77,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. märtsil 2017 möödus 26,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 32,7 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 508,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 491,3 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 15,8 miljardi euro võrra 1878,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 24. märts 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 10,2 miljardit eurot –0,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,2 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 215,2 miljardit eurot +1,6 miljardit eurot –1,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 24,0 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 73,8 miljardit eurot +1,5 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1449,9 miljardit eurot +14,5 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 99,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 38,1 miljardi euro võrra 946,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 326 385 1 748
  2.1 Nõuded RVFle 77 844 −30
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 248 541 1 777
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 838 −184
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 453 744
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 453 744
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 586 816 6 315
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 32 682 6 168
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 553 809 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 325 147
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 82 497 −3 819
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 188 542 15 668
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 878 700 15 775
  7.2 Muud väärtpaberid 309 843 −106
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 410 0
9 Muud varad 232 035 −349
Varad kokku 3 877 037 20 123
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 111 196 −1 719
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 455 127 −20 516
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 946 222 −38 134
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 508 899 17 616
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 14 064 −1 261
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 340 873 43 016
  5.1 Valitsussektor 221 500 43 075
  5.2 Muud kohustused 119 373 −60
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 153 472 607
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 014 1 523
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 025 −381
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 025 −381
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 230 982 −1 147
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 100 602 2
Kohustused kokku 3 877 037 20 123

Kontaktandmed