Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. marca 2017

28. marec 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. marca 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 282,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
23. marec 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,0 mrd USD 1,0 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 309,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 1.111,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 43,1 milijarde EUR na 221,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 11,3 milijarde EUR na 77,9 milijarde EUR. V sredo, 22. marca 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 26,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 32,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 508,9 milijarde EUR (v primerjavi s 491,3 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 15,8 milijarde EUR na 1.878,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 24. marca 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 10,2 milijarde EUR - –0,5 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,2 milijarde EUR - –0,3 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 215,2 milijarde EUR +1,6 milijarde EUR –1,1 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 24,0 milijarde EUR +0,4 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 73,8 milijarde EUR +1,5 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.449,9 milijarde EUR +14,5 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 99,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 38,1 milijarde EUR na 946,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.061 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 326.385 1.748
  2.1 Terjatve do MDS 77.844 −30
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 248.541 1.777
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.838 −184
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.453 744
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.453 744
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 586.816 6.315
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 32.682 6.168
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 553.809 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 325 147
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 82.497 −3.819
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.188.542 15.668
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.878.700 15.775
  7.2 Drugi vrednostni papirji 309.843 −106
8 Javni dolg v eurih 26.410 0
9 Druga sredstva 232.035 −349
Skupaj sredstva 3.877.037 20.123
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.111.196 −1.719
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.455.127 −20.516
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 946.222 −38.134
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 508.899 17.616
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 14.064 −1.261
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 340.873 43.016
  5.1 Sektor država 221.500 43.075
  5.2 Druge obveznosti 119.373 −60
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 153.472 607
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.014 1.523
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.025 −381
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.025 −381
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 230.982 −1.147
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 100.602 2
Skupaj obveznosti 3.877.037 20.123

Stiki za medije