Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 24. martā

2017. gada 28. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 24. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 282.9 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 23. martā Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.0 mljrd. ASV dolāru 1.0 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 309.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 1 111.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 43.1 mljrd. euro (līdz 211.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 11.3 mljrd. euro (līdz 77.9 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 22. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 26.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 32.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 508.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 491.3 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 15.8 mljrd. euro (līdz 1 878.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 24. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.2 mljrd. euro –0.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.2 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 215.2 mljrd. euro +1.6 mljrd. euro –1.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 24.0 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 73.8 mljrd. euro +1.5 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 449.9 mljrd. euro +14.5 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 99.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 38.1 mljrd. euro (līdz 946.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 326 385 1 748
  2.1 SVF debitoru parādi 77 844 −30
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 248 541 1 777
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 838 −184
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 453 744
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 453 744
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 586 816 6 315
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 32 682 6 168
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 553 809 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 325 147
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 82 497 −3 819
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 188 542 15 668
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 878 700 15 775
  7.2 Pārējie vērtspapīri 309 843 −106
8 Valdības parāds euro 26 410 0
9 Pārējie aktīvi 232 035 −349
Kopā aktīvi 3 877 037 20 123
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 111 196 −1 719
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 455 127 −20 516
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 946 222 −38 134
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 508 899 17 616
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14 064 −1 261
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 340 873 43 016
  5.1 Saistības pret valdību 221 500 43 075
  5.2 Pārējās saistības 119 373 −60
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 153 472 607
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 014 1 523
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 025 −381
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 025 −381
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 230 982 −1 147
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 100 602 2
Kopā pasīvi 3 877 037 20 123

Kontaktinformācija presei