Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. marts 2017

28. marts 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. marts 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 282,9 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
23. marts 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,0 mia. USD 1,0 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 309,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,7 mia. euro til 1.111,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 43,1 mia. euro til 221,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 11,3 mia. euro til 77,9 mia. euro. Onsdag den 22. marts 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 26,5 mia. euro, og en ny på 32,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 508,9 mia. euro (mod 491,3 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 15,8 mia. euro til 1.878,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 24. marts 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 10,2 mia. euro - -0,5 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,2 mia. euro - -0,3 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 215,2 mia. euro +1,6 mia. euro -1,1 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 24,0 mia. euro +0,4 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 73,8 mia. euro +1,5 mia. euro -
Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor 1.449,9 mia. euro +14,5 mia. euro -0,1 mia. euro
Securities Markets Programme 99,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 38,1 mia. euro til 946,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 326.385 1.748
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.844 −30
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 248.541 1.777
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.838 −184
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.453 744
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.453 744
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 586.816 6.315
  5.1 Primære markedsoperationer 32.682 6.168
  5.2 Langfristede markedsoperationer 553.809 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 325 147
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 82.497 −3.819
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.188.542 15.668
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.878.700 15.775
  7.2 Andre værdipapirer 309.843 −106
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.410 0
9 Andre aktiver 232.035 −349
Aktiver i alt 3.877.037 20.123
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.111.196 −1.719
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.455.127 −20.516
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 946.222 −38.134
  2.2 Indlånsfacilitet 508.899 17.616
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 14.064 −1.261
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 340.873 43.016
  5.1 Offentlig forvaltning og service 221.500 43.075
  5.2 Andre forpligtelser 119.373 −60
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 153.472 607
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.014 1.523
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.025 −381
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.025 −381
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 230.982 −1.147
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 100.602 2
Passiver i alt 3.877.037 20.123

Medie- og pressehenvendelser