Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.3.2017

28.3.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.3.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 282,9 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
23.3.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 309,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,7 miljardilla eurolla 1 111,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 43,1 miljardilla eurolla 221,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 11,3 miljardilla eurolla 77,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.3.2017 erääntyi 26,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 32,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 508,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 491,3 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 15,8 miljardilla eurolla 1 878,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 24.3.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,2 miljardia euroa - -0,5 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,2 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 215,2 miljardia euroa +1,6 miljardia euroa -1,1 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 24,0 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 73,8 miljardia euroa +1,5 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 449,9 miljardia euroa +14,5 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 99,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 38,1 miljardilla eurolla 946,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 326 385 1 748
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 844 −30
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 248 541 1 777
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 838 −184
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 453 744
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 453 744
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 586 816 6 315
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 32 682 6 168
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 553 809 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 325 147
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 82 497 −3 819
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 188 542 15 668
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 878 700 15 775
  7.2 Muut arvopaperit 309 843 −106
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 410 0
9 Muut saamiset 232 035 −349
Vastaavaa yhteensä 3 877 037 20 123
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 111 196 −1 719
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 455 127 −20 516
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 946 222 −38 134
  2.2 Talletusmahdollisuus 508 899 17 616
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 14 064 −1 261
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 340 873 43 016
  5.1 Julkisyhteisöt 221 500 43 075
  5.2 Muut 119 373 −60
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 153 472 607
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 014 1 523
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 025 −381
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 025 −381
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 230 982 −1 147
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 100 602 2
Vastattavaa yhteensä 3 877 037 20 123

Yhteyshenkilöt