Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. březnu 2017

28. března 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. března 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,4 mld. EUR na 282,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
23. března 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,0 mld. USD 1,0 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 309,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,7 mld. EUR na 1 111,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 43,1 mld. EUR na 221,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 11,3 mld. EUR na 77,9 mld. EUR. Ve středu 22. března 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 26,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 32,7 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 508,9 mld. EUR (ve srovnání s 491,3 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 15,8 mld. EUR na 1 878,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 24. březnu 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 10,2 mld. EUR -0,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,2 mld. EUR -0,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 215,2 mld. EUR +1,6 mld. EUR -1,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 24,0 mld. EUR +0,4 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 73,8 mld. EUR +1,5 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 449,9 mld. EUR +14,5 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 99,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 38,1 mld. EUR na 946,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 061 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 326 385 1 748
  2.1 Pohledávky za MMF 77 844 −30
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 248 541 1 777
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 838 −184
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 453 744
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 453 744
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 586 816 6 315
  5.1 Hlavní refinanční operace 32 682 6 168
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 553 809 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 325 147
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 82 497 −3 819
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 188 542 15 668
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 878 700 15 775
  7.2 Ostatní cenné papíry 309 843 −106
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 410 0
9 Ostatní aktiva 232 035 −349
Aktiva celkem 3 877 037 20 123
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 111 196 −1 719
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 455 127 −20 516
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 946 222 −38 134
  2.2 Vkladová facilita 508 899 17 616
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 14 064 −1 261
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 340 873 43 016
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 221 500 43 075
  5.2 Ostatní závazky 119 373 −60
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 153 472 607
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 014 1 523
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 025 −381
  8.1 Vklady a ostatní závazky 12 025 −381
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 230 982 −1 147
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 602 2
Pasiva celkem 3 877 037 20 123

Kontakty pro média