Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 marca 2017 roku

28 marca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24.03.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld EUR, do 282,9 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
23.03.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,0 mld USD 1,0 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR, do 309,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,7 mld EUR, do 1111,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 43,1 mld EUR, do 221,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 11,3 mld EUR, do 77,9 mld EUR. W środę 22.03.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 26,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 32,7 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 508,9 mld EUR (wobec 491,3 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 15,8 mld EUR, do 1878,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 24.03.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 10,2 mld EUR -0,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,2 mld EUR -0,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 215,2 mld EUR +1,6 mld EUR -1,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 24,0 mld EUR +0,4 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 73,8 mld EUR +1,5 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1449,9 mld EUR +14,5 mld EUR -0,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 99,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 38,1 mld EUR, do 946,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.061 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 326.385 1.748
  2.1 Należności od MFW 77.844 −30
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 248.541 1.777
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.838 −184
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.453 744
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.453 744
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 586.816 6.315
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 32.682 6.168
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 553.809 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 325 147
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 82.497 −3.819
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.188.542 15.668
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.878.700 15.775
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 309.843 −106
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.410 0
9 Pozostałe aktywa 232.035 −349
Aktywa razem 3.877.037 20.123
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.111.196 −1.719
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.455.127 −20.516
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 946.222 −38.134
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 508.899 17.616
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 14.064 −1.261
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 340.873 43.016
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 221.500 43.075
  5.2 Pozostałe zobowiązania 119.373 −60
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 153.472 607
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.014 1.523
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.025 −381
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.025 −381
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 230.982 −1.147
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.602 2
Pasywa razem 3.877.037 20.123

Kontakt z mediami