Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 sierpnia 2012 r.

7 sierpnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3 sierpnia 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,8 mld EUR do poziomu 245,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
2 sierpnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 8 mld USD 7 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,6 mld EUR do poziomu 321,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,9 mld EUR do poziomu 902,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 9,7 mld EUR do poziomu 120,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 38,9 mld EUR do poziomu 695,3 mld EUR. W środę 1 sierpnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 130,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 132,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 211,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1 mld EUR (wobec 1,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 300,4 mld EUR (wobec 337 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 280,9 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów papierów wartościowych w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 3 sierpnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 211,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 55 mld EUR i 14,6 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 33,9 mld EUR do poziomu 549,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.778 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 260.768 394
2.1 Należności od MFW 90.226 27
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 170.542 367
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 56.405 −1.142
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.779 −144
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.779 −144
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.209.403 1.824
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 132.768 2.099
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.075.498 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.013 −172
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 124 −104
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 215.403 −10.537
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 602.508 668
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.938 98
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 321.570 571
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.041 0
9 Pozostałe aktywa 261.130 6
Aktywa razem 3.085.214 −8.930
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 902.194 4.862
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.063.796 −3.088
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 549.658 33.945
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 300.384 −36.641
2.3 Depozyty terminowe 211.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.254 −393
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.325 498
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 144.208 −7.917
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 120.536 −9.726
5.2 Pozostałe zobowiązania 23.672 1.809
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 179.675 −5.314
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.176 750
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.248 −706
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.248 −706
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 224.118 1.986
11 Różnice z wyceny 409.840 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.749 0
Pasywa razem 3.085.214 −8.930

Kontakt z mediami