Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 kwietnia 2017 roku

25 kwietnia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21.04.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld EUR, do 280,4 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

20.04.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

80 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,3 mld EUR, do 303,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 5,9 mld EUR, do 1121,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 44,8 mld EUR, do 209,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 5,8 mld EUR, do 225,2 mld EUR. W środę 19.04.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 13,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 14,8 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,7 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 559 mld EUR (wobec 563,8 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 11,7 mld EUR, do 1933 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 21.04.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

9,3 mld EUR

-0,2 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,9 mld EUR

-0,0 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

216,1 mld EUR

+0,9 mld EUR

-0,3 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,3 mld EUR

+0,1 mld EUR

-0,2 mld EUR

Program skupu papierów sektora przedsiębiorstw

81,0 mld EUR

+1,5 mld EUR

Program skupu papierów sektora publicznego

1497,9 mld EUR

+12,0 mld EUR

-1,0 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,4 mld EUR

-1,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 21,5 mld EUR, do 1123 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.188 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 321.595 −252
  2.1 Należności od MFW 77.650 −13
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 243.945 −240
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.382 −193
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.974 −830
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.974 −830
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 784.153 1.019
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 14.750 1.522
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 769.185 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 218 −503
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 82.027 1.315
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.236.213 10.327
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.933.023 11.661
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 303.190 −1.335
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 234.494 −1.984
Aktywa razem 4.139.398 9.402
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.121.618 −5.882
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.681.994 −26.328
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.123.014 −21.498
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 558.962 −4.828
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 10.722 −2.462
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 344.246 46.139
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 209.519 44.771
  5.2 Pozostałe zobowiązania 134.727 1.368
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 169.136 −1.413
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.012 88
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.494 −678
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.494 −678
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 225.723 −62
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 101.374 0
Pasywa razem 4.139.398 9.402

Kontakt z mediami