Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 21. travnja 2017.

25. travnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 21. travnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,1 mlrd. EUR na 280,4 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

20. travnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

80 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,3 mlrd. EUR na 303,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 5,9 mlrd. EUR na 1.121,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 44,8 mlrd. EUR na 209,5 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 5,8 mlrd. EUR na 225,2 mlrd. EUR. U srijedu, 19. travnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 13,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 14,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 559 mlrd. EUR (u odnosu na 563,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 11,7 mlrd. EUR na 1.933 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 21. travnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

9,3 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,9 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

216,1 mlrd. EUR

+0,9 mlrd. EUR

–0,3 mlrd EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,3 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

81,0 mlrd. EUR

+1,5 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.497,9 mlrd. EUR

+12,0 mlrd. EUR

–1,0 mlrd EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,4 mlrd. EUR

–1,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 21,5 mlrd. EUR na 1.123 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 188 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 321 595 −252
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 650 −13
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 243 945 −240
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 382 −193
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 974 −830
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 974 −830
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 784 153 1 019
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 14 750 1 522
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 769 185 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 218 −503
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 82 027 1 315
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 236 213 10 327
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 933 023 11 661
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 303 190 −1 335
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 234 494 −1 984
Ukupno imovina 4 139 398 9 402
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 121 618 −5 882
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 681 994 −26 328
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 123 014 −21 498
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 558 962 −4 828
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 18 −2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 10 722 −2 462
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 344 246 46 139
  5.1 Opća država 209 519 44 771
  5.2 Ostale obveze 134 727 1 368
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 169 136 −1 413
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 012 88
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 494 −678
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 494 −678
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 225 723 −62
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 101 374 0
Ukupno obveze 4 139 398 9 402

Kontaktni podatci za medije