Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 april 2017

25 april 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 21 april 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 280,4 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

20 april 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar

35 miljoner USD

80 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 303,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 5,9 miljarder EUR till 1 121,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 44,8 miljarder EUR till 209,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 5,8 miljarder EUR till 225,2 miljarder EUR. Onsdagen den 19 april 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 13,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 14,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 559 miljarder EUR (jämfört med 563,8 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 11,7 miljarder EUR till 1 933 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 21 april 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

9,3 miljarder EUR

-

-0,2 miljarder EUR

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,9 miljarder EUR

-

-0,0 miljarder EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

216,1 miljarder EUR

+ 0,9 miljarder EUR

-0,3 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,3 miljarder EUR

+ 0,1 miljard EUR

- 0,2 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

81,0 miljarder EUR

+ 1,5 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 497,9 miljarder EUR

+ 12,0 miljarder EUR

-1,0 miljard EUR

Program för värdepappersmarknaderna

98,4 miljarder EUR

-

-1,2 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 21,5 miljarder EUR till 1 123 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.188 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 321.595 −252
  2.1 Fordringar på IMF 77.650 −13
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 243.945 −240
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.382 −193
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.974 −830
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.974 −830
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 784.153 1.019
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 14.750 1.522
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 769.185 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 218 −503
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 82.027 1.315
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.236.213 10.327
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.933.023 11.661
  7.2 Andra värdepapper 303.190 −1.335
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 234.494 −1.984
Summa tillgångar 4.139.398 9.402
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.121.618 −5.882
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.681.994 −26.328
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.123.014 −21.498
  2.2 Inlåningsfacilitet 558.962 −4.828
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 18 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.722 −2.462
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 344.246 46.139
  5.1 Offentliga sektorn 209.519 44.771
  5.2 Övriga skulder 134.727 1.368
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 169.136 −1.413
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.012 88
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.494 −678
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.494 −678
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 225.723 −62
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 101.374 0
Summa skulder 4.139.398 9.402

Kontakt för media