Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. detsember 2011

4. jaanuar 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

30. detsembril 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 3,6 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ja eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 9,3 miljardi euro võrra 273,3 miljardi euroni. Selle tingisid peamiselt varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Tulenevalt EKP teostatud tehingutest seoses euroalaväliste riikide keskpankadega sõlmitud likviidsust lisavate kokkulepetega olid 30. detsembril 2011 lõppenud nädalal nõuded eurodes euroalavälistele residentidele (varade kirje 4) väärtusega 1,5 miljardit eurot.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 7,2 miljardi euro võrra 344,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2,3 miljardi euro võrra 888,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 0,6 miljardi euro võrra 65,5 miljardi euroni.

16. detsembril 2010 teatas EKP oma märgitud kapitali suurendamisest 5 miljardi euro võrra alates 29. detsembrist 2010. Selleks, et tagada kapitali tõrgeteta ülekandmine EKP-le, tasuvad euroala riikide keskpangad oma maksed lisakapitali kogusummas 3,5 miljardit eurot kolme aastamaksena. Esimene sissemakse suurusega 1,2 miljardit eurot tasuti 2010. aasta lõpus ning teine sissemakse suurusega 1,2 miljardit eurot tehti 28. detsembril 2011. Selle sissemakse tulemuseks olid eurosüsteemisisesed saldod, mis aga kaotatakse alati kontode konsolideerimisega. Seega ei ole kapitali suurendamine muutnud eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kirjet „Kapital ja reservid” (kohustuste kirje 12). Kapitali suurendamist kajastatakse EKP finantsaruandes, mis avaldatakse 2012. aasta märtsis.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 18,3 miljardi euro võrra 237,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. detsembril 2011 möödus 169 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 144,8 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 211 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 211 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 14,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 6,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 413,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 411,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,8 miljardi euro võrra 273,9 miljardi euroni seoses ostude arveldamisega väärtpaberituruprogrammi raames, tagatud võlakirjade esimese ostukava raames ostetud väärtpaberite lunastamisega ja kvartalilõpu kohandustega. Selle tulemusel ulatus 30. detsembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 211,9 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 58,8 miljardi ja 3,1 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 41,5 miljardi euro võrra 223,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2011. aasta 31. detsembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1216,864 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,2939

EUR/JPY: 100,20

SDRid: 1,1867 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 423 458 −1 3 636
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 621 −246 8 041
2.1 Nõuded RVFle 85 655 0 2 142
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 158 966 −246 5 899
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 98 226 −338 3 210
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 25 355 −620 −7
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 25 355 −620 −7
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 863 568 −15 562 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 144 755 −24 269 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 703 894 0 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 14 823 8 692 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 97 16 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 78 652 −16 337 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 618 637 8 172 −163
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 273 854 363 450
7.2 Muud väärtpaberid 344 783 7 808 −613
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 926 −2 0
9 Muud varad 349 184 7 733 4 877
Varad kokku 2 735 628 −17 202 19 594
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 888 676 −2 262 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 849 477 −38 754 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 223 539 −41 502 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 413 882 2 069 0
2.3 Tähtajalised hoiused 211 000 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 056 679 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 423 −957 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 79 603 2 071 2
5.1 Valitsussektor 65 467 −561 1
5.2 Muud kohustused 14 137 2 632 1
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 156 873 24 669 26
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 566 −698 206
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 027 −40 437
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 027 −40 437
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0 1 456
10 Muud kohustused 213 521 −1 231 6 705
11 Ümberhindluskontod 394 031 0 10 754
12 Kapital ja reservid 81 489 1 7
Kohustused kokku 2 735 628 −17 202 19 594

Kontaktandmed