Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset) syyskuu 2005

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Riskirahastojen merkitys EU:n alueen suurten pankkien kannalta

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.9.2005 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean raportin ”Large EU banks’ exposures to hedge funds”. Raportin odotetaan laajentavan käsitystä pankkien ja riskirahastojen keskinäisistä suhteista ja niiden vaikutuksista rahoitusjärjestelmän vakauteen. Raportti julkaistaan EKP:n verkkosivuilla lokakuussa 2005.

Pankkijärjestelmät EU:ssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.9.2005 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean raportin ”EU banking structures”. Raportissa käsitellään lähinnä vuoden 2005 rakennekehitystä ja sen mahdollista vaikutusta pankkisektorin vakauteen. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot ja maksujärjestelmät

Euromääräiset maksut maasta toiseen

EKP:n neuvosto päätti 15.9.2005 ehdottaa, että Euroopan komissio nostaisi maksutaseen raportointirajan 50 000 euroon vuodesta 2008 alkaen. Siihen asti olisi voimassa nykyinen raportointiraja eli alle 12 500 euron tilisiirtoja ei tarvitsisi raportoida. Näin EU:n jäsenvaltioilla, joiden raportointijärjestelmissä tilisiirroilla on suuri merkitys, olisi vuoteen 2008 asti aikaa ottaa käyttöön vaihtoehtoisia menettelyjä maksutasetilastoja varten tarvittavien tietojen keräämiseen.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto tilastotietojen keräämisestä Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 9.8.2005 Alankomaiden keskuspankin pyynnöstä lausunnon De Nederlandsche Bankin ja Centraal Bureau voor de Statistiekin välisestä EKP:n tilastointivaatimuksia koskevasta yhteistyöstä (CON/2005/27). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto selvityksen lopullisuudesta annetun direktiivin täytäntöönpanosta Kyproksella

EKP:n neuvosto antoi 10.8.2005 Kyproksen keskuspankin pyynnöstä lausunnon selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY (selvityksen lopullisuudesta annettu direktiivi) täytäntöönpanoa koskevan lain muuttamisesta (CON/2005/28). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Itävallan osuuden rahoituksesta IMF:n trustirahastossa

EKP:n neuvosto antoi 11.8.2005 Itävallan liittovaltion oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon, joka koskee Oesterreichische Nationalbankin rahoitusta Itävallan osuudeksi IMF:n trustirahastoon luonnonmullistusten koettelemia alhaisen tulotason maita varten (CON/2005/29). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Espanjan keskuspankin voittojen maksamista koskevista säännöistä

EKP:n neuvosto antoi 11.8.2005 Espanjan talousasioista vastaavan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon säännöistä, jotka koskevat Banco de Españan voittojen maksamista valtion kassaan (CON/2005/30). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto tilastotietojen keruusta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 29.8.2005 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon suoran raportointijärjestelmän käyttöönotosta maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen laatimista varten (CON/2005/31). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto maksuvälinetilastoista Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 15.9.2005 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon Lietuvos bankasin maksuinstrumentteja koskevista tilastointivaatimuksista (CON/2005/32). Lausunto julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 19.9.2005.

Yhteyshenkilöt