Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Co to jest inflacja?

Ta strona jest w trakcie aktualizacji. Najnowsze informacje o naszej nowej strategii polityki pieniężnej i celu w zakresie stabilności cen można znaleźć na głównej stronie o przeglądzie strategii.

Powszechny wzrost cen

W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług mogą się zmienić w każdej chwili: jedne rosną, inne spadają. Jednak o inflacji mówimy dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, a nie z podwyżkami dotyczącymi tylko niektórych dóbr. Kiedy dochodzi do inflacji, za tę samą kwotę można kupić coraz mniej. Innymi słowy, inflacja powoduje, że z czasem wartość naszych pieniędzy spada.

Cena cenie nierówna

Przy obliczaniu średniego wzrostu cen większą wagę przykłada się do cen tych produktów, na które przeznaczamy więcej pieniędzy – np. prądu – niż produktów, na które wydajemy mniej – jak cukier czy znaczki pocztowe.

Polecamy nasz film animowany o stabilności cen

Różni ludzie, różne wydatki

Każde gospodarstwo domowe inaczej wydaje swoje dochody: jedni jeżdżą samochodem i jedzą mięso, inni korzystają wyłącznie z transportu publicznego lub są wegetarianami. Dlatego przy obliczaniu inflacji udział poszczególnych towarów i usług określa się na podstawie przeciętnej struktury wydatków wszystkich gospodarstw domowych.

Mierząc inflację, bierze się pod uwagę wszystkie towary i usługi, z których korzystają gospodarstwa domowe, w tym:

 • dobra codziennego użytku (np. żywność, prasa, benzyna)
 • dobra trwałe (np. odzież, komputery, pralki)
 • usługi (np. fryzjerskie, ubezpieczeniowe, wynajem mieszkania).

Wartość koszyka dóbr w danym roku w porównaniu z rokiem poprzednim

Wszystkie dobra nabyte przez gospodarstwa domowe w danym roku tworzą tzw. koszyk konsumpcyjny. Każda pozycja w tym koszyku ma przypisaną cenę, która z czasem może się zmieniać. Roczną stopę inflacji oblicza się, porównując całkowitą wartość koszyka w danym miesiącu i w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Przykład na obliczanie inflacji*
Zakupy w roku bazowym Rok bazowy Rok później Dwa lata później
Cena Razem Cena Razem Cena Razem
150 bochenków chleba 1,50 EUR 225 EUR 1,30 EUR 195 EUR 1,60 EUR 240 EUR
100 kubków kawy 2,40 EUR 240 EUR 2,40 EUR 240 EUR 2,15 EUR 215 EUR
12 wizyt u fryzjera 20 EUR 240 EUR 22 EUR 264 EUR 23 EUR 276 EUR
1 kurtka zimowa 145 EUR 145 EUR 176 EUR 176 EUR 160 EUR 160 EUR
Całkowity koszt koszyka 850 EUR 875 EUR 891 EUR
Indeks (wskaźnik zmiany) cen 100,0 102,9 104,8
Stopa inflacji 2,9% 1,8%

* Inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych w strefie euro jest obliczana co miesiąc przez Eurostat. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) obejmuje przeciętnie koszyk około 700 towarów i usług, który odzwierciedla przeciętne wydatki gospodarstwa domowego ze strefy euro na dobra wchodzące w skład koszyka. Pełna lista produktów objętych HICP i aktualne stopy inflacji

Krok po kroku
 1. Sporządzamy listę produktów w koszyku i zapisujemy ich ilości zakupione w danym roku (kolumna „Rok bazowy”). W naszym przykładzie na liście są tylko chleb, kawa, wizyty u fryzjera i kurtka zimowa.
 2. Obliczamy łączne wydatki na każdą pozycję, mnożąc liczbę produktów przez ich cenę: 150 bochenków chleba × 1,50 EUR = 225 EUR, 100 kubków kawy × 2,40 EUR = 240 EUR itd.
 3. Sumujemy te łączne wydatki, żeby otrzymać całkowity koszt koszyka konsumpcyjnego. W naszym przykładzie w roku bazowym ten koszt wynosi 850 EUR.
 4. Powtarzamy obliczenia z punktów 2 i 3 dla kolejnych lat. W naszym przykładzie po pierwszym roku niektóre ceny się zmieniły i całkowity koszt koszyka wzrósł do 875 EUR. Po drugim roku – do 891 EUR.
 5. Dzielimy całkowity koszt koszyka w każdym kolejnym roku przez koszt z roku bazowego, a następnie wynik dzielenia mnożymy przez 100. Dla kolumny „Rok później” otrzymujemy: 875 EUR ÷ 850 EUR × 100 = 102,9.
 6. Roczna stopa inflacji to procentowa zmiana poziomu cen w danym roku w porównaniu z rokiem poprzednim. W naszym przykładzie po jednym roku stopa inflacji wynosi 2,9%. Sposób obliczenia: od indeksu cen w danym roku odejmujemy indeks cen za rok poprzedni (102,9 − 100), wynik dzielimy przez indeks cen z roku poprzedniego (100) i mnożymy przez 100. Obliczenie inflacji dwa lata później: (104,8 − 102,9) ÷ 102,9 × 100 = 1,8%.

Inflacja w strefie euro

W strefie euro inflację cen konsumpcyjnych mierzy się zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP). „Zharmonizowany” oznacza, że wszystkie kraje UE obliczają go według tej samej metody. Dzięki temu można porównywać ze sobą dane dotyczące różnych krajów.

Rola EBC w kwestii inflacji i stabilności cen

Głównym zadaniem EBC jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Stabilność cen jest zdefiniowana jako sytuacja, kiedy roczna stopa inflacji HICP wynosi „poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie”.

Dlaczego utrzymanie stabilności cen jest tak ważne?

Porównywalność danych z różnych krajów

Przed wprowadzeniem euro każdy kraj obliczał inflację według własnych metod i procedur. Wspólna waluta stworzyła potrzebę mierzenia inflacji dla całej strefy euro, bez luk i dublowania danych, w sposób umożliwiający porównywanie danych z różnych krajów. W tym celu wprowadzono wskaźnik HICP i zbiór obowiązujących standardów.

Udział poszczególnych produktów w HICP

Wpływ zmiany ceny konkretnego produktu na wskaźnik HICP zależy od tego, ile gospodarstwa domowe przeciętnie wydają na ten produkt.

Weźmy na przykład kawę: udział kawy (ściśle mówiąc, kawy, herbaty i kakao) w HICP wynosi 0,4%. Zatem jakakolwiek zmiana jej ceny nie będzie miała dużego wpływu na całkowitą wartość HICP.

A teraz spójrzmy na benzynę: jej udział w HICP (łącznie z innymi paliwami i smarami) wynosi aż 4,6%, co oznacza, że zmiana ceny benzyny będzie mieć dziesięciokrotnie większy wpływ na HICP niż taka sama procentowo zmiana ceny kawy.

Jak oblicza się wskaźnik HICP?

 1. Zbieranie danych cenowych: Każdego miesiąca obserwatorzy cen zbierają ok. 1,8 mln danych o cenach. W tym celu odwiedzają ponad 200 tys. punktów handlowych w blisko 1600 większych i mniejszych miast w całej strefie euro. Każdy kraj zbiera dane dotyczące przeciętnie ok. 700 reprezentatywnych towarów i usług; dokładna liczba badanych produktów może się różnić. Ceny każdego produktu pochodzą z różnych punktów sprzedaży zlokalizowanych w różnych regionach. Na przykład w danych dotyczących cen książek są uwzględniane rozmaite publikacje (beletrystyka, literatura faktu, wydawnictwa encyklopedyczne itd.) sprzedawane w księgarniach, supermarketach i sklepach internetowych.
 2. Przypisanie wag do poszczególnych kategorii produktów: Waga każdej grupy zależy od tego, jaki przypada na nią procent wydatków w przeciętnym budżecie domowym. Żeby wskaźnik cen odzwierciedlał aktualną strukturę wydatków, te wagi są regularnie aktualizowane. Oblicza się je na podstawie wyników badań, w których prosi się respondentów o zapisywanie swoich wydatków. Wagi odpowiadają średnim wartościom krajowym, które uwzględniają wydatki wszystkich grup konsumentów (osób zamożnych i ubogich, młodych i starszych itd.).
 3. Przypisywanie wag do krajów: Te wagi zależą od tego, jaki procent całkowitych wydatków konsumpcyjnych strefy euro przypada na dany kraj.

Kto oblicza HICP?

Na poziomie krajów: Wskaźnik HICP dla poszczególnych krajów strefy euro obliczają ich własne urzędy statystyczne.

Na poziomie strefy euro: Obliczenia prowadzi Eurostat – Urząd Statystyczny Unii Europejskiej. Eurostat oblicza HICP dla strefy euro jako całości na podstawie danych przekazywanych przez krajowe urzędy statystyczne. Ponadto Eurostat pilnuje zgodności danych krajowych z obowiązującymi standardami i w ten sposób czuwa nad jakością statystyk. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Eurostatu poświęconej HICP.

Postrzeganie inflacji

Z badań konsumenckich wynika, że inflacja często wydaje się nam wyższa, niż jest w rzeczywistości. Co wpływa na sposób postrzegania inflacji? Prace naukowe wykazały istnienie następujących prawidłowości:

 • Więcej uwagi zwracamy na wzrost cen niż na ich spadek lub brak zmian. Dłużej też pamiętamy o tym, że ceny wzrosły. A przecież przy obliczaniu średniej stopy inflacji uwzględnia się także ceny stabilne i malejące.
 • Bardziej zauważamy zmiany cen produktów kupowanych często za gotówkę. W ostatnich latach ceny niektórych często nabywanych towarów i usług (w tym benzyny, pieczywa i biletów autobusowych) wykazały ponadprzeciętny wzrost. Przykładami mogą być ceny benzyny, chleba i biletów autobusowych. Myśląc o inflacji, często zbytnio koncentrujemy się na zmianach cen tych właśnie dóbr, przez co wydaje nam się, że stopa inflacji jest wyższa niż w rzeczywistości.
 • Mniej zauważamy zmiany cen produktów kupowanych rzadko oraz pozycji pobieranych automatycznie z konta. Znaczną część budżetu domowego przeznaczamy na towary i usługi nabywane rzadziej, np. na samochody lub wyjazdy na wakacje. Istnieją także dobra, za które opłata często jest pobierana automatycznie z konta (w formie polecenia zapłaty lub zlecenia stałego), takie jak czynsze i rachunki telefoniczne. Myśląc o inflacji, zwykle nie uwzględniamy tego rodzaju towarów i usług oraz zmian ich cen.
 • Inflacja indywidualna. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) oblicza się na podstawie przeciętnego koszyka towarów i usług, który jest wypadkową wydatków wszystkich gospodarstw domowych. Są jednak gospodarstwa, które z powodu swojej struktury wydatków doświadczają inflacji wyższej niż przeciętna, przez co silniej ją odczuwają.

  Przykład: Przy stosunkowo silnym wzroście cen benzyny poziom inflacji indywidualnej w przypadku osób często jeżdżących samochodem może przewyższać HICP, ponieważ ich wydatki na paliwo są wyższe od przeciętnych. Natomiast dla osób rzadko używających lub w ogóle nieużywających samochodu inflacja indywidualna będzie niższa.

 • Inflację liczy się w skali jednego roku, ale pamięć ludzka sięga dalej. Wskaźnik HICP podaje się zazwyczaj jako roczną stopę wzrostu. Zatem porównuje się ogólny poziom cen w danym okresie, np. w styczniu 2009, z ogólnym poziomem cen w analogicznym okresie rok wcześniej, w tym przypadku – w styczniu 2008. Natomiast ludzie porównują aktualne ceny z tymi, które pamiętają sprzed kilku lat, a nawet przy niskiej inflacji rocznej wzrost w długim okresie jest zwykle znaczny. Na przykład przy rocznej stopie inflacji rzędu 2% wzrost ogólnego poziomu cen po 10 latach wyniesie ponad 20%.
 • Zmiany cen a zmiany jakości. Zmiany cen zwykle uznajemy za skutek inflacji, chociaż czasem wraz z ceną zmienia się jakość produktu. Dlatego też obliczając HICP, odejmuje się zmiany cen wynikające ze zmian jakości.

  Przykład: Ceny samochodów są wyższe niż kiedyś, ale często standardowe wyposażenie nowych modeli zawiera elementy, które wcześniej oferowano jako dodatkowe, takie jak wbudowany system nawigacji, klimatyzacja czy poduszki powietrzne. W takich przypadkach wzrost ceny wynika częściowo z poprawy jakości, a nie tylko z inflacji. Gdyby ceny samochodów wzrosły średnio o 5%, ale 1% wynikałby z wyższej jakości, to w odniesieniu do tego produktu we wskaźniku HICP uwzględniono by wzrost o 4%.

Inflacja w liczbach

Inflacja cen konsumpcyjnych w strefie euro od 1961

W latach 70. i 80. ubiegłego wieku inflacja w wielu krajach europejskich była wysoka. Od połowy lat 90., dzięki przygotowaniom krajów do wprowadzenia euro oraz polityce pieniężnej EBC, stopy inflacji są znacznie niższe.

Czynniki kształtujące aktualny poziom inflacji

Nie zawsze jest tak, że największy wpływ na ogólny wskaźnik cen wywierają te produkty, których ceny najbardziej się zmieniają. Przełożenie na stopę inflacji zależy też od udziału (fachowo nazywanego „wagą”) danego produktu w przeciętnych wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

Najnowsze dane na interaktywnych wykresach

Wykresy obejmują dane od roku 1996 aż do dzisiaj. Można na nich prześledzić inflację w wybranym kraju oraz przyjrzeć się poszczególnym kategoriom produktów. Po wybraniu punktu na osi czasu można obejrzeć animację przedstawiającą kształtowanie się inflacji w kolejnych miesiącach.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Wszystkie strony w tej sekcji