Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. veebruar 2017

28. veebruar 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

24. veebruaril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,9 miljardi euro võrra 280,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
23. veebruar 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,1 miljardit USA dollarit 0,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,3 miljardi euro võrra 312,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,7 miljardi euro võrra 1110,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 8,1 miljardi euro võrra 177,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,8 miljardi euro võrra 107,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. veebruaril 2017 möödus 28 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 30,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 23. veebruaril 2017 möödus 3,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 477,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 469 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 19,1 miljardi euro võrra 1807,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 24. veebruar 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 11,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 212,2 miljardit eurot +0,9 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,5 miljardit eurot +0,5 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 66,6 miljardit eurot +1,7 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1387,7 miljardit eurot +16,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 99,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,8 miljardi euro võrra 957,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 324 448 −287
  2.1 Nõuded RVFle 77 798 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 246 649 −287
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 614 954
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 104 80
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 104 80
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 584 742 1 618
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 30 830 2 824
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 553 809 −686
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 103 −520
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 81 096 124
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 119 591 17 829
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 807 064 19 132
  7.2 Muud väärtpaberid 312 526 −1 303
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 410 0
9 Muud varad 235 177 31
Varad kokku 3 808 242 20 349
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 110 758 704
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 434 799 12 168
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 957 351 3 793
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 477 414 8 375
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 33 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 10 019 563
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 289 748 −4 181
  5.1 Valitsussektor 177 466 −8 146
  5.2 Muud kohustused 112 282 3 964
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 159 885 12 147
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 486 860
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 043 −1 129
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 043 −1 129
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 228 228 −1 362
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 100 594 580
Kohustused kokku 3 808 242 20 349

Kontaktandmed