Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 24ης Φεβρουαρίου 2017

28 Φεβρουαρίου 2017

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 24 Φεβρουαρίου 2017 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 280,3 δισεκ. ευρώ.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
23 Φεβρουαρίου 2017 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών 0,1 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 0,9 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 312,5 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,7 δισεκ. ευρώ σε 1.110,8 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 8,1 δισεκ. ευρώ σε 177,5 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 6,8 δισεκ. ευρώ σε 107,3 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 28 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 30,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.2 του ενεργητικού) ύψους 3,3 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 2,6 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 477,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 469 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα). Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 19,1 δισεκ. ευρώ σε 1.807,1 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 24 Φεβρουαρίου 2017 Εβδομαδιαία μεταβολή - Αγορές Εβδομαδιαία μεταβολή - Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 11,0 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 6,6 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 212,2 δισεκ. ευρώ +0,9 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων 23,5 δισεκ. ευρώ +0,5 δισεκ. ευρώ -0,2 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα 66,6 δισεκ. ευρώ +1,7 δισεκ. ευρώ -0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 1.387,7 δισεκ. ευρώ +16,3 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 99,4 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 3,8 δισεκ. ευρώ σε 957,4 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 382.061 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 324.448 −287
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 77.798 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 246.649 −287
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 35.614 954
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.104 80
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.104 80
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 584.742 1.618
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 30.830 2.824
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 553.809 −686
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 103 −520
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 81.096 124
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.119.591 17.829
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 1.807.064 19.132
  7.2 Λοιποί τίτλοι 312.526 −1.303
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.410 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 235.177 31
Σύνολο ενεργητικού 3.808.242 20.349
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.110.758 704
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.434.799 12.168
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 957.351 3.793
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 477.414 8.375
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 33 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 10.019 563
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 289.748 −4.181
  5.1 Γενική κυβέρνηση 177.466 −8.146
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 112.282 3.964
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 159.885 12.147
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 9.486 860
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.043 −1.129
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.043 −1.129
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.263 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 228.228 −1.362
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 394.418 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 100.594 580
Σύνολο παθητικού 3.808.242 20.349

Εκπρόσωποι Τύπου