Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. únoru 2017

28. února 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. února 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,9 mld. EUR na 280,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
23. února 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,1 mld. USD 0,9 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,3 mld. EUR na 312,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,7 mld. EUR na 1 110,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 8,1 mld. EUR na 177,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 6,8 mld. EUR na 107,3 mld. EUR. Ve středu 22. února 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 28 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 30,8 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 23. února 2017 byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 3,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 2,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 477,4 mld. EUR (ve srovnání s 469 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 19,1 mld. EUR na 1 807,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 24. únoru 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 11,0 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,6 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 212,2 mld. EUR +0,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,5 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 66,6 mld. EUR +1,7 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 387,7 mld. EUR +16,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 99,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,8 mld. EUR na 957,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 061 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 324 448 −287
  2.1 Pohledávky za MMF 77 798 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 246 649 −287
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 614 954
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 104 80
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 104 80
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 584 742 1 618
  5.1 Hlavní refinanční operace 30 830 2 824
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 553 809 −686
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 103 −520
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 81 096 124
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 119 591 17 829
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 807 064 19 132
  7.2 Ostatní cenné papíry 312 526 −1 303
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 410 0
9 Ostatní aktiva 235 177 31
Aktiva celkem 3 808 242 20 349
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 110 758 704
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 434 799 12 168
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 957 351 3 793
  2.2 Vkladová facilita 477 414 8 375
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 33 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 10 019 563
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 289 748 −4 181
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 177 466 −8 146
  5.2 Ostatní závazky 112 282 3 964
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 159 885 12 147
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 486 860
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 043 −1 129
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 043 −1 129
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 228 228 −1 362
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 594 580
Pasiva celkem 3 808 242 20 349

Kontakty pro média