Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. februar 2017

28. februar 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. februar 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,9 mia. euro til 280,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
23. februar 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,1 mia. USD 0,9 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,3 mia. euro til 312,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,7 mia. euro til 1.110,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 8,1 mia. euro til 177,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,8 mia. euro til 107,3 mia. euro. Onsdag den 22. februar 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 28 mia. euro, og en ny på 30,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Torsdag den 23. februar 2017 udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 3,3 mia. euro, og en ny på 2,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 477,4 mia. euro (mod 469 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 19,1 mia. euro til 1.807,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 24. februar 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 11,0 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,6 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 212,2 mia. euro +0,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,5 mia. euro +0,5 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 66,6 mia. euro +1,7 mia. euro -0,0 mia. euro
Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor 1.387,7 mia. euro +16,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 99,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,8 mia. euro til 957,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 324.448 −287
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.798 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 246.649 −287
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.614 954
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.104 80
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.104 80
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 584.742 1.618
  5.1 Primære markedsoperationer 30.830 2.824
  5.2 Langfristede markedsoperationer 553.809 −686
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 103 −520
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 81.096 124
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.119.591 17.829
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.807.064 19.132
  7.2 Andre værdipapirer 312.526 −1.303
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.410 0
9 Andre aktiver 235.177 31
Aktiver i alt 3.808.242 20.349
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.110.758 704
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.434.799 12.168
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 957.351 3.793
  2.2 Indlånsfacilitet 477.414 8.375
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 33 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 10.019 563
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 289.748 −4.181
  5.1 Offentlig forvaltning og service 177.466 −8.146
  5.2 Andre forpligtelser 112.282 3.964
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 159.885 12.147
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 9.486 860
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.043 −1.129
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.043 −1.129
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 228.228 −1.362
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 100.594 580
Passiver i alt 3.808.242 20.349

Medie- og pressehenvendelser