Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 24. februārī

2017. gada 28. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 24. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 280.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 23. februārī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.1 mljrd. ASV dolāru 0.9 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 312.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 1 110.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.1 mljrd. euro (līdz 177.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6.8 mljrd. euro (līdz 107.3 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 22. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 28 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 30.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2017. gada 23. februārī, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 3.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 477.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 469 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 19.1 mljrd. euro (līdz 1 807.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 24. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.0 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.6 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 212.2 mljrd. euro +0.9 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.5 mljrd. euro +0.5 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 66.6 mljrd. euro +1.7 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 387.7 mljrd. euro +16.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 99.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 3.8 mljrd. euro (līdz 957.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 324 448 −287
  2.1 SVF debitoru parādi 77 798 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 246 649 −287
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35 614 954
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 104 80
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 104 80
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 584 742 1 618
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 30 830 2 824
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 553 809 −686
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 103 −520
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 81 096 124
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 119 591 17 829
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 807 064 19 132
  7.2 Pārējie vērtspapīri 312 526 −1 303
8 Valdības parāds euro 26 410 0
9 Pārējie aktīvi 235 177 31
Kopā aktīvi 3 808 242 20 349
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 110 758 704
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 434 799 12 168
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 957 351 3 793
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 477 414 8 375
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 33 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 10 019 563
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 289 748 −4 181
  5.1 Saistības pret valdību 177 466 −8 146
  5.2 Pārējās saistības 112 282 3 964
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159 885 12 147
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 486 860
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 043 −1 129
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 043 −1 129
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 228 228 −1 362
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 100 594 580
Kopā pasīvi 3 808 242 20 349

Kontaktinformācija presei