Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. februarja 2017

28. februar 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. februarja 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 280,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
23. februar 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,1 mrd USD 0,9 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 312,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,7 milijarde EUR na 1.110,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 8,1 milijarde EUR na 177,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6,8 milijarde EUR na 107,3 milijarde EUR. V sredo, 22. februarja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 28 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 30,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni. V četrtek, 23. februarja 2017, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 3,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 2,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 477,4 milijarde EUR (v primerjavi s 469 milijardami EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 19,1 milijarde EUR na 1.807,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 24. februarja 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 11,0 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,6 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 212,2 milijarde EUR +0,9 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,5 milijarde EUR +0,5 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 66,6 milijarde EUR +1,7 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.387,7 milijarde EUR +16,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 99,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 3,8 milijarde EUR na 957,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.061 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 324.448 −287
  2.1 Terjatve do MDS 77.798 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 246.649 −287
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 35.614 954
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.104 80
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.104 80
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 584.742 1.618
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 30.830 2.824
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 553.809 −686
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 103 −520
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 81.096 124
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.119.591 17.829
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.807.064 19.132
  7.2 Drugi vrednostni papirji 312.526 −1.303
8 Javni dolg v eurih 26.410 0
9 Druga sredstva 235.177 31
Skupaj sredstva 3.808.242 20.349
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.110.758 704
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.434.799 12.168
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 957.351 3.793
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 477.414 8.375
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 33 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 10.019 563
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 289.748 −4.181
  5.1 Sektor država 177.466 −8.146
  5.2 Druge obveznosti 112.282 3.964
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 159.885 12.147
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.486 860
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.043 −1.129
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.043 −1.129
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 228.228 −1.362
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 100.594 580
Skupaj obveznosti 3.808.242 20.349

Stiki za medije