Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. aprill 2017

11. aprill 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

7. aprillil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 4,6 miljardi euro võrra 280,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

6. aprill 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

4525 miljonit USA dollarit

45 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 305 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 4,8 miljardi euro võrra 1119,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 25 miljardi euro võrra 153,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,9 miljardi euro võrra 194,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. aprillil 2017 möödus 14,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 13,2 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 588,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 584 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 19,2 miljardi euro võrra 1906,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 7. aprill 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

9,5 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

6,0 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

214,7 miljardit eurot

+1,2 miljardit eurot

–0,9 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,3 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

77,9 miljardit eurot

+2,4 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1474,3 miljardit eurot

+16,7 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

99,6 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 84,4 miljardi euro võrra 1132,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 189 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 323 065 −289
  2.1 Nõuded RVFle 77 663 113
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 245 402 −402
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 576 −2 295
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 569 −1 634
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 569 −1 634
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 782 487 −1 737
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 13 171 −1 584
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 769 185 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 131 −154
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 81 387 11 613
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 211 330 18 492
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 906 327 19 203
  7.2 Muud väärtpaberid 305 003 −711
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 237 379 −8 526
Varad kokku 4 116 353 15 623
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 119 229 4 775
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 721 125 88 601
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 132 890 84 392
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 588 226 4 212
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 9 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 13 718 −1 424
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 279 234 −25 575
  5.1 Valitsussektor 153 912 −24 982
  5.2 Muud kohustused 125 322 −593
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 168 478 −50 296
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 899 856
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 586 1 194
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 586 1 194
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 226 631 −2 789
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 101 374 283
Kohustused kokku 4 116 353 15 623

Kontaktandmed