Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. aprílu 2017

11. apríla 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. apríla 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 4,6 mld. EUR na 280,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

6. apríla 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

4 525 mil. USD

45 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,7 mld. EUR na 305 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4,8 mld. EUR na 1 119,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 25 mld. EUR na 153,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5,9 mld. EUR na 194,3 mld. EUR. V stredu 5. apríla 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 14,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 13,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 588,2 mld. EUR (v porovnaní s 584 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 19,2 mld. EUR na 1 906,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 7. aprílu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

9,5 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

6,0 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

214,7 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

-0,9 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,3 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

77,9 mld. EUR

+2,4 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 474,3 mld. EUR

+16,7 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

99,6 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 84,4 mld. EUR na 1 132,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 189 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 323 065 −289
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 663 113
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 245 402 −402
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 576 −2 295
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 569 −1 634
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 569 −1 634
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 782 487 −1 737
  5.1 Hlavné refinančné operácie 13 171 −1 584
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 769 185 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 131 −154
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 81 387 11 613
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 211 330 18 492
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 906 327 19 203
  7.2 Ostatné cenné papiere 305 003 −711
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 237 379 −8 526
Aktíva spolu 4 116 353 15 623
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 119 229 4 775
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 721 125 88 601
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 132 890 84 392
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 588 226 4 212
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 9 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 718 −1 424
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 279 234 −25 575
  5.1 Verejná správa 153 912 −24 982
  5.2 Ostatné záväzky 125 322 −593
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 168 478 −50 296
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 899 856
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 586 1 194
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 586 1 194
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 226 631 −2 789
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 101 374 283
Pasíva spolu 4 116 353 15 623

Kontakt pre médiá