Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. aprila 2017

11. april 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. aprila 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 4,6 milijarde EUR na 280,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

6. april 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

4.525 mio USD

45 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 305 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,8 milijarde EUR na 1.119,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 25 milijard EUR na 153,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,9 milijarde EUR na 194,3 milijarde EUR. V sredo, 5. aprila 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 14,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 13,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 588,2 milijarde EUR (v primerjavi s 584 milijardami EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 19,2 milijarde EUR na 1.906,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 7. aprila 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

9,5 milijarde EUR

-

–0,2 milijarde EUR

Drugi program nakupa kritih obveznic

6,0 milijarde EUR

-

–0,1 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

214,7 milijarde EUR

+1,2 milijarde EUR

–0,9 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,3 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

77,9 milijarde EUR

+2,4 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.474,3 milijarde EUR

+16,7 milijarde EUR

-

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

99,6 milijarde EUR

-

–0,0 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 84,4 milijarde EUR na 1.132,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.189 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 323.065 −289
  2.1 Terjatve do MDS 77.663 113
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 245.402 −402
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 31.576 −2.295
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.569 −1.634
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.569 −1.634
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 782.487 −1.737
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 13.171 −1.584
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 769.185 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 131 −154
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 81.387 11.613
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.211.330 18.492
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.906.327 19.203
  7.2 Drugi vrednostni papirji 305.003 −711
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 237.379 −8.526
Skupaj sredstva 4.116.353 15.623
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.119.229 4.775
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.721.125 88.601
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.132.890 84.392
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 588.226 4.212
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 9 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 13.718 −1.424
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 279.234 −25.575
  5.1 Sektor država 153.912 −24.982
  5.2 Druge obveznosti 125.322 −593
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 168.478 −50.296
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.899 856
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.586 1.194
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.586 1.194
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 226.631 −2.789
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 101.374 283
Skupaj obveznosti 4.116.353 15.623

Stiki za medije