Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. august 2017

22. august 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

18. augustil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 260,3 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

17. august 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 286,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,9 miljardi euro võrra 1144,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 36,5 miljardi euro võrra 194,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 31,9 miljardi euro võrra 176 miljardi euroni. Teisipäeval, 15. augustil 2017 möödus 4,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 4,8 miljardit eurot ja tähtajaga kaheksa päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 597,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 629,4 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 9,6 miljardi euro võrra 2149,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 18. august 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,5 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,9 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

226,6 miljardit eurot

+0,4 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,9 miljardit eurot

+0,2 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

105,3 miljardit eurot

+0,8 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1689,0 miljardit eurot

+8,3 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

91,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,3 miljardi euro võrra 1238,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 092 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 300 097 −1 138
  2.1 Nõuded RVFle 74 454 2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 225 643 −1 140
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 246 −6
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 507 598
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 507 598
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 773 671 186
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 810 219
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 768 704 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 157 −32
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 62 229 811
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 435 430 9 434
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 149 310 9 628
  7.2 Muud väärtpaberid 286 120 −194
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 0
9 Muud varad 237 705 −129
Varad kokku 4 265 713 9 757
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 144 054 −1 887
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 836 330 −34 066
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 238 640 −2 302
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 597 654 −31 763
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 36 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 974 −708
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 321 576 36 048
  5.1 Valitsussektor 194 818 36 539
  5.2 Muud kohustused 126 758 −491
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 182 186 10 852
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 485 −1 256
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 874 117
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 874 117
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 223 317 656
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 297 0
Kohustused kokku 4 265 713 9 757

Kontaktandmed