Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 18. kolovoza 2017.

22. kolovoza 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 18. kolovoza 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) bilo je gotovo nepromijenjeno i iznosilo je 260,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

17. kolovoza 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,2 mlrd. EUR na 286,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,9 mlrd. EUR na 1.144,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 36,5 mlrd. EUR na 194,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 31,9 mlrd. EUR na 176 mlrd. EUR. U utorak, 15. kolovoza 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 4,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 4,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od osam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 597,7 mlrd. EUR (u odnosu na 629,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 9,6 mlrd. EUR na 2.149,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 18. kolovoza 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,5 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,9 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

226,6 mlrd. EUR

+0,4 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,9 mlrd. EUR

+0,2 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

105,3 mlrd. EUR

+0,8 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.689,0 mlrd. EUR

+8,3 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

91,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 2,3 mlrd. EUR na 1.238,6 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 092 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 300 097 −1 138
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 454 2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 225 643 −1 140
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 246 −6
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 16 507 598
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 507 598
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 773 671 186
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 810 219
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 768 704 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 157 −32
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 62 229 811
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 435 430 9 434
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 149 310 9 628
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 286 120 −194
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 0
9 Ostala imovina 237 705 −129
Ukupno imovina 4 265 713 9 757
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 144 054 −1 887
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 836 330 −34 066
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 238 640 −2 302
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 597 654 −31 763
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 36 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 974 −708
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 321 576 36 048
  5.1 Opća država 194 818 36 539
  5.2 Ostale obveze 126 758 −491
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 182 186 10 852
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 485 −1 256
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 874 117
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 874 117
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 223 317 656
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 297 0
Ukupno obveze 4 265 713 9 757

Kontaktni podatci za medije