Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. augustu 2017

22. augusta 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. augusta 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 260,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

17. augusta 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,2 mld. EUR na 286,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,9 mld. EUR na 1 144,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 36,5 mld. EUR na 194,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 31,9 mld. EUR na 176 mld. EUR. V utorok 15. augusta 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 4,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 4,8 mld. EUR so splatnosťou osem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 597,7 mld. EUR (v porovnaní so 629,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 9,6 mld. EUR na 2 149,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 18. augustu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,5 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,9 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

226,6 mld. EUR

+0,4 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,9 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

105,3 mld. EUR

+0,8 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 689,0 mld. EUR

+8,3 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

91,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 2,3 mld. EUR na 1 238,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 092 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 300 097 −1 138
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 454 2
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 225 643 −1 140
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 246 −6
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 507 598
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 507 598
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 773 671 186
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 810 219
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 768 704 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 157 −32
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 62 229 811
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 435 430 9 434
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 149 310 9 628
  7.2 Ostatné cenné papiere 286 120 −194
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 0
9 Ostatné aktíva 237 705 −129
Aktíva spolu 4 265 713 9 757
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 144 054 −1 887
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 836 330 −34 066
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 238 640 −2 302
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 597 654 −31 763
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 36 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 974 −708
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 321 576 36 048
  5.1 Verejná správa 194 818 36 539
  5.2 Ostatné záväzky 126 758 −491
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 182 186 10 852
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 485 −1 256
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 874 117
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 874 117
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 223 317 656
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 297 0
Pasíva spolu 4 265 713 9 757

Kontakt pre médiá