LEHDISTÖTIEDOTE

Uuden riskienhallintajärjestelmän käyttöönotto: likvidiysluokat ja liikkeeseenlaskijaryhmien luokittelu

28.10.2003

EKP kertoi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa (eli päivänsisäisessä luotonannossa ja rahapoliittisissa operaatioissa) käytettävien vakuuskelpoisten arvopapereiden uudesta riskienhallintajärjestelmästä lehdistötiedotteessaan 2.7.2003. EKP:n neuvosto on nyt hyväksynyt riskienhallintajärjestelmään seuraavat muutokset, jotka vaikuttavat vakuuskelpoisten arvopapereiden listaan ja julkistetaan EKP:n vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokannassa:

  1. Listaan lisätään kaksi uutta liikkeeseenlaskijaryhmää eli "keskushallinto" ja "alueelliset ja paikallisviranomaiset" ja siitä poistetaan liikkeeseenlaskijaryhmä "julkisyhteisöt".
  2. Liikkeeseenlaskijaryhmä "valtiosidonnaiset laitokset" jaetaan kahdeksi alaryhmäksi: "valtiosidonnaiset laitokset - muut kuin luottolaitokset" ja "valtiosidonnaiset laitokset - luottolaitokset".
  3. Liikkeeseenlaskijaryhmää "yritykset" laajennetaan ja se nimetään uudelleen ryhmäksi "yritykset ja muut liikkeeseenlaskijat".

Uudet liikkeeseenlaskijaryhmät ja arvopaperityypit sisältävä vakuuskelpoisten arvopapereiden lista julkistetaan tänään EKP:n verkkosivuilla. EKP:n verkkosivuilla on tästä päivästä lähtien nähtävillä myös yleiskuva uudesta vakuuskelpoisten arvopapereiden listasta. Sen avulla on helppo saada käsitys eri likvidiysluokista ja niihin kuuluvista arvopaperityypeistä. Vastapuolet voivat tehdä hakuja EKP:n verkkosivuille vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokantaan halutessaan katsoa liikkeeseenlaskijaryhmien ja arvopaperityyppien uusia koodeja sekä niitä vastaavia likvidiysluokkia siihen saakka, kunnes tarkistettu painos asiakirjasta "Yhteinen rahapolitiikka euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä" julkistetaan. Tämän on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kun edellä mainittu asiakirja ilmestyy, EKP julkistaa verkkosivuillaan ykköslistan arvopapereiden uudet likvidiysluokkakoodit, kakkoslistan arvopapereiden tarkistetut koodit ja uudet aliarvostusprosentit.

LIITE

Tässä asiakirjassa kerrotaan tarkemmin EKP:n lehdistötiedotteessa 2.7.2003 ilmoitetusta ykköslistan arvopapereiden jaottelusta eri likvidiysluokkiin. Tässä myös kerrotaan yksityiskohtaisesti vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokannan (Eligible Assets Database, EAD) muutoksista, jotka koskevat liikkeeseenlaskijoiden jaottelua tiettyihin liikkeeseenlaskijaryhmiin ja likvidiysluokkiin.

Uudet aliarvostusprosentit on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä, kun tarkistettu painos asiakirjasta "Yhteinen rahapolitiikka euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä" tulee voimaan.

Vakuuskelpoiset ykköslistan arvopaperit jaetaan neljään likvidiysluokkaan liikkeeseenlaskijan luokituksen ja arvopaperityypin mukaan. Likvidiysluokat on muodostettu siten, että likvidiys vähenee siirryttäessä luokasta I luokkiin II, III ja IV. Oheisessa taulukossa on kuvattu liikkeeseenlaskijaryhmien ja arvopaperityyppien kaikki mahdolliset yhdistelmät.

Ykköslistan arvopapereiden likvidiysluokat ja liikkeeseenlaskijaryhmät

LIIKKEESEEN-LASKIJARYHMÄT LIKVIDIYSLUOKKA
I luokka II luokka III luokka IV luokka (1)
Keskuspankki IG1 Pitkät joukkolainat (AT01); keskipitkät joukkolainat (AT02); valtion velkasitoumukset / yritystodistukset / sijoitustodistukset (AT03) - - Muut vakuudelliset arvopaperit / omaisuusvakuudelliset arvopaperit / kiinteistövakuudelliset arvopaperit (AT11)
Keskushallinto IG2 Pitkät joukkolainat (AT01); keskipitkät joukkolainat (AT02); valtion velkasitoumukset / yritystodistukset / sijoitustodistukset (AT03) - - Muut vakuudelliset arvopaperit / omaisuusvakuudelliset arvopaperit / kiinteistövakuudelliset arvopaperit (AT11)
Yritykset ja muut liikkeeseenlaskijat IG3 - - Pitkät joukkolainat (AT01); keskipitkät joukkolainat (AT02); valtion velkasitoumukset / yritystodistukset / sijoitustodistukset (AT03) Muut vakuudelliset arvopaperit / omaisuusvakuudelliset arvopaperit / kiinteistövakuudelliset arvopaperit (AT11)
Luottolaitokset (paitsi valtiosidonnaiset laitokset (2)) IG4 - Pfandbrief-tyyppiset jumbolainat (AT09) Pitkät joukkolainat (AT01); keskipitkät joukkolainat (AT02); valtion velkasitoumukset / yritystodistukset / sijoitustodistukset (AT03); perinteiset Pfandbrief-tyyppiset instrumentit (AT10) Muut vakuudelliset arvopaperit / omaisuusvakuudelliset arvopaperit / kiinteistövakuudelliset arvopaperit (AT11)
Alueelliset ja paikallisviranomaiset IG5 - Pitkät joukkolainat (AT01); keskipitkät joukkolainat (AT02); valtion velkasitoumukset / yritystodistukset / sijoitustodistukset (AT03) - Muut vakuudelliset arvopaperit / omaisuusvakuudelliset arvopaperit / kiinteistövakuudelliset arvopaperit (AT11)
Ylikansalliset laitokset IG6 - Pitkät joukkolainat (AT01); keskipitkät joukkolainat (AT02); valtion velkasitoumukset / yritystodistukset / sijoitustodistukset (AT03) - Muut vakuudelliset arvopaperit / omaisuusvakuudelliset arvopaperit / kiinteistövakuudelliset arvopaperit (AT11)
Valtiosidonnaiset laitokset – muut kuin luottolaitokset IG7 - Pitkät joukkolainat (AT01); keskipitkät joukkolainat (AT02); valtion velkasitoumukset / yritystodistukset / sijoitustodistukset (AT03) - Muut vakuudelliset arvopaperit / omaisuusvakuudelliset arvopaperit / kiinteistövakuudelliset arvopaperit (AT11)
Valtiosidonnaiset laitokset – luottolaitokset IG8 - Pitkät joukkolainat (AT01); keskipitkät joukkolainat (AT02); valtion velkasitoumukset / yritystodistukset / sijoitustodistukset (AT03); Pfandbrief-tyyppiset jumbolainat (AT09); perinteiset Pfandbrief-tyyppiset instrumentit (AT10) - Muut vakuudelliset arvopaperit / omaisuusvakuudelliset arvopaperit / kiinteistövakuudelliset arvopaperit (AT11)

(1) Omaisuusvakuudelliset arvopaperit Pfandbrief-tyyppisiä instrumentteja lukuun ottamatta. (2) Uuden liikkeeseenlaskijaryhmän ”valtiosidonnaiset laitokset – luottolaitokset” käyttöönoton myötä liikkeeseenlaskijaryhmä ”luottolaitokset” (vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokannassa IG4) on nimetty uudelleen ryhmäksi ”luottolaitokset (paitsi valtiosidonnaiset laitokset)”.

Yleensä likvidiysluokka määräytyy liikkeeseenlaskijaryhmän mukaan. Kaikki omaisuusvakuudelliset arvopaperit kuuluvat kuitenkin IV likvidiysluokkaan liikkeeseenlaskijan ryhmästä riippumatta, kaikki Pfandbrief-tyyppiset jumbolainat II likvidiysluokkaan ja kaikki muut luottolaitosten liikkeeseen laskemat arvopaperit III likvidiysluokkaan. Saadakseen selville, mitkä arvopaperit kuuluvat esimerkiksi Pfandbrief-tyyppisten instrumenttien luokkaan, vastapuolet voivat tehdä hakuja EKP:n verkkosivuilta vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokannasta. Pfandbrief-tyyppiset lainat määritellään Pfandbrief-tyyppisiksi jumbolainoiksi, jos niiden emissioiden volyymi on vähintään 500 miljoonaa euroa ja jos ainakin kaksi markkinatakaajaa antaa niille säännöllisesti osto- ja myyntinoteeraukset.

II likvidiysluokkaan kuuluu Pfandbrief-tyyppisten jumbolainojen ja alueellisten ja paikallisviranomaisten sekä ylikansallisten liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemien arvopapereiden lisäksi myös EKP:n valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokittelemien liikkeeseenlaskijoiden arvopapereita. Muiden valtiosidonnaisten laitosten liikkeeseen laskemat arvopaperit kuuluvat III likvidiysluokkaan. EKP:n valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokittelemien liikkeeseenlaskijoiden ryhmä tarkistetaan vuosittain.

II likvidiysluokkaan luokitellut valtiosidonnaiset laitokset on vielä eritelty ryhmiksi "valtiosidonnaiset laitokset – muut kuin luottolaitokset" (vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokannassa IG7) ja "valtiosidonnaiset laitokset – luottolaitokset" (vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokannassa IG8). Eriteltyjä ryhmiä tarvitaan arvopapereiden vakuuskelpoisuuden todentamisessa.

Liikkeeseenlaskijaryhmää "yritykset" (vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokannassa IG3) on laajennettu ja sille on annettu uusi nimi "yritykset ja muut liikkeeseenlaskijat" (vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokannassa IG3). Yritysten lisäksi tähän ryhmään kuuluvat liikkeeseenlaskijat, joita ei ole erityisesti luokiteltu mihinkään muuhun liikkeeseenlaskijaryhmään.

Vakuuskelpoisten arvopapereiden lista julkistetaan tänään EKP:n verkkosivuilla. Sivuilla on tästä päivästä lähtien nähtävillä myös yleiskuva uudesta vakuuskelpoisten arvopapereiden listasta. Sen avulla on helppo saada käsitys eri likvidiysluokista ja niihin kuuluvista arvopaperityypeistä. Vastapuolet voivat tehdä hakuja EKP:n verkkosivuille vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokantaan halutessaan katsoa liikkeeseenlaskijaryhmien ja arvopaperityyppien uusia koodeja sekä niitä vastaavia likvidiysluokkia siihen saakka, kunnes tarkistettu painos asiakirjasta "Yhteinen rahapolitiikka euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä" julkistetaan.

Kun edellä mainittu asiakirja ilmestyy, EKP julkistaa verkkosivuillaan ykköslistan arvopapereiden uudet likvidiysluokkakoodit, kakkoslistan arvopapereiden tarkistetut koodit ja uudet aliarvostusprosentit.

Monetary policy

Yhteyshenkilöt