European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi tilastot ovat tärkeitä?

19.10.2016 (päivitetty 20.10.2021)

Luotettavat tilastot ovat hyvä pohja julkiselle keskustelulle

Tilastoinnin pääosaston johtaja Silke Stapel Weber

Euroopan keskuspankki (EKP) ei voisi hoitaa tehtäviään ilman luotettavaa tietoa talouden ilmiöistä ja kehityksestä. Käytämme monenlaisia tilastoja rahapolitiikan päätöksenteossa ja rahoitusvakauden ja pankkien valvonnassa. Tilastotiedon on oltava luotettavaa, sillä päätöksemme vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla euroalueella.

Rahapolitiikkakokouksia varten tehtävät analyysit talouden, rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä ovat hyvä esimerkki tilastojen merkityksestä EKP:ssä ja taloudessa. Näiden tilastoihin perustuvien analyysien pohjalta EKP:n neuvosto tekee rahapoliittiset päätöksensä, jotka vaikuttavat kotitalouksien ja yritysten maksamiin lainakorkoihin. Tilastot vaikuttavat siis epäsuorasti lähes kaikkien elämään.

Luotettavaa ja riippumatonta tilastointia

Hyvien päätösten pohjaksi tarvitaan laadukkaita tilastotietoja. EKP:n tilastojen laadinnassa noudatetaan tiukkoja standardeja, joilla varmistetaan, että tilastot ovat tarkkoja, johdonmukaisia ja ajantasaisia ja että ne tuotetaan kansainvälisten standardien mukaan ja riippumattomasti. Viralliset tilastot on laadittava riippumattomasti, jotta niiden laatu voidaan taata. Tilastoinnin laatua suojellaan poliittisilta vaikutusyrityksiltä ja eturistiriidoilta EU:n lainsäädännöllä. Siksi tilastotietoon voi luottaa päätöksenteossa.

Yksityiskohtaisia tietoja

Maailmanlaajuinen finanssikriisi osoitti, miten tärkeää on kerätä paitsi merkityksellisiä myös yhä yksityiskohtaisempia tilastotietoja. Aiemmin keskuspankkien tilastoissa keskityttiin kokonais-/makrotason kehitykseen eli tarkasteltiin keskimääräistä kehitystä. Nykyään kerätään yhä yksityiskohtaisempia mikrotason tietoja esimerkiksi yksittäisistä pankeista, lainoista ja rahoitustoimista, jotta rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit havaittaisiin ajoissa.

Yksityiskohtaisten tietojen avulla saadaan parempi käsitys siitä, miten rahapolitiikan vaikutus välittyy talouden eri osa-alueille. Näin kehitykseen voidaan reagoida ajoissa, ja rahapoliittiset toimet pystytään suunnittelemaan tehokkaammin.

EKP:n AnaCredit-tietokanta mahdollistaa jo varsin yksityiskohtaisten tietojen hyödyntämisen. Se sisältää tietoja euroalueen yksittäisten pankkien myöntämistä lainoista.

Tiedonkeruun haasteita

Kerättäessä yksityiskohtaista tietoa eri maista on kiinnitettävä huomiota tilastointimenetelmiin ja laskutapoihin, jotta tietoja pystytään vertailemaan keskenään.

Lisäksi olisi tärkeää saada tietoa myös pankkisektorin ulkopuolisista toimijoista, joilla voi olla vaikutusta rahoitusjärjestelmän ja siten myös rahapolitiikan kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi riskirahastot sekä pankkipalvelujen kaltaisia palveluja tarjoavat ns. varjopankit, joita ei säännellä ja valvota samalla tavoin kuin varsinaisia pankkeja ja jotka eivät osallistu keskuspankkien rahoitusoperaatioihin.

Kerättävien tietojen salassapito on aina varmistettava erityisesti tilanteissa, joissa valvontatietoja käytetään ulkopuolisten tahojen kanssa toteutettavissa toimissa.

Yhdenmukaisia tietoja

Jotta tiedoista voidaan koota luotettava tilasto, ne on koottava samalla tavoin ja niiden on oltava keskenään vertailukelpoisia. Esimerkiksi euroalueen inflaatiotilastot ovat erittäin luotettavia, sillä niiden perustana olevat tiedot kootaan kaikissa maissa yhdenmukaisten määritelmien ja luokittelujen perusteella – siis käyttäen samanlaista tavaroiden ja palveluiden ostoskoria.

Yhdenmukaisten ja standardoitujen tilastotietojen pohjalta päätöksentekijät pystyvät reagoimaan talouskehitykseen euroalueella tehokkaasti ja oikealla hetkellä.

EKP julkaisee tilastoja, jotta yritykset, pankit ja muut tilastotietojen toimittajat sekä kotitaloudet pystyvät hyödyntämään niitä, analysoimaan tietoja ja vertailemaan kehitystä.

EKP:n tilastot ovat helposti saatavilla

Suurin osa EKP:n keräämistä, kehittämistä ja laatimista tilastoista kuvaa kehitystä euroalueella. Tärkeimmät tiedot ovat kaikkien saatavilla.

Euroalueen tilastot ‑sivustolla tilastot esitetään interaktiivisina kuvioina, joita voi käyttää vapaasti digitaalisissa julkaisuissa. Kattavampia tilastoja löytyy EKP:n Statistical Data Warehouse ‑tilastotietopalvelusta.

Siinä julkaistaan muun muassa

  • EKP:n/eurojärjestelmän ohjauskorko- ja valuuttakurssitilastoja
  • raha-, luotto-, pankki- ja rahoitusmarkkinatilastoja
  • maksutasetilastoja ja muita ulkomaankaupan tilastoja
  • makrotalous- ja sektoritilinpitotilastoja
  • maksuliiketilastoja
  • pankkien valvontaan ja vakavaraisuuteen liittyviä tilastoja
  • inflaatiota, muita hintoja, kustannuksia, tuotantoa ja työmarkkinoita koskevia tilastoja.

EU:ssa on kaksi tilastointiorganisaatiota, jotka tuottavat laadukkaita eurooppalaisia tilastoja, ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) on toinen niistä. EKP kokoaa EKPJ:n tilastot tiiviissä yhteistyössä kansallisten keskuspankkien, EU:n toimielinten sekä EU:n tilastotoimisto Eurostatin ja muiden kansallisten ja kansainvälisten tilastolaitosten kanssa.

Tutustu tilastojen maailmaan

Tilastot ovat hyvän päätöksenteon perusta. Julkaisemme monenlaista tilastotietoa talouden tilasta.