Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Tammikuu 2005

Toiminnalliset kysymykset

Pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden volyymi vuonna 2005

EKP:n neuvosto päätti vuonna 2005 toteutettavissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettavan likviditeetin määrästä. Lisätietoa saa EKP:n verkkosivuilla tänään julkaistusta lehdistötiedotteesta.

Eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuutena käytettävien arvopaperien siirrossa sovellettavat uudet menetelmät

EKP:n neuvosto päätti, että arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisiä uudentyyppisiä ”ketjutettuja” linkkejä (relayed links) voidaan käyttää vakuutena käytettävien arvopaperien siirtämiseksi maasta toiseen. Lisätietoa saa EKP:n verkkosivuilla tänään julkaistusta lehdistötiedotteesta.

Lainsäädäntö

Lausunto lakiluonnoksesta vuoden 2005 valtion talousarviolaiksi, jolla muutetaan maksujärjestelmistä ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmistä 12 päivänä joulukuuta 1999 annettua lakia 41/1999 sekä Banco de Españan riippumattomuudesta 1 päivänä kesäkuuta 1994 annettua lakia 13/1994 (CON/2004/39)

EKP:n neuvosto antoi lausunnon 23.12.2004. Lausunto annettiin Espanjan valtiovarainministeriön pyynnöstä, ja se julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 24.12.2004.

Tilastot

Tilastojen laatu ja saatavuus

Tilastojen laatua ja saatavuutta on arvioitu sen selvittämiseksi, täyttävätkö ne EKP:n vaatimukset. Vuotuisessa arviossa tarkastellaan muun muassa neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien tietojen laatua EKP:n suuntaviivojen EKP/2002/7 artiklan 7 mukaisesti. Euroalueen maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen laadusta tehdään kertomus EKP:n suuntaviivojen EKP/2004/15 mukaisesti. Tämä kertomus, kvantitatiiviset laatuindikaattorit mukaan lukien, sekä tarkempia tietoja sisältävä lehdistötiedote on tänään julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Organisaatio

Eurojärjestelmän toimintaperiaatteet

EKP:n neuvosto hyväksyi eurojärjestelmän toimintaperiaatteet sekä eurojärjestelmän strategiset linjaukset ja joukon organisatorisia periaatteita. Nämä kolme asiakirjaa julkaistiin 13.1.2005 eurojärjestelmän keskuspankkien verkkosivuilla.

EKP:n uusia toimitiloja koskevan arkkitehtikilpailun tulos

Arvioituaan kolmen voittajan viimeisteltyjä ehdotuksia EKP:n Frankfurt am Mainiin rakennettaviksi uusiksi toimitiloiksi EKP:n neuvosto valitsi lopulliseksi rakennussuunnitelmaksi Wienissä sijaitsevan COOP HIMMELB(L)AUn ehdotuksen. Lisätietoa saa EKP:n verkkosivuilla 13.1.2005 julkaistusta lehdistötiedotteesta

Eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajat

EKP:n neuvosto nimitti puheenjohtajat kahdelle eurojärjestelmän/EKPJ:n komitealle: Klaus Gressenbauer nimitettiin sisäisen tarkastuksen komitean ja Wolfgang Schill rahapolitiikan komitean puheenjohtajaksi. Kummankin toimikausi alkaa välittömästi ja päättyy 31.8.2007.

Yhteyshenkilöt