Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

maaliskuu 2012

Viestintä

EKP:n vuosikertomus 2011

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.3.2012 EKP:n vuosikertomuksen vuodelta 2011. Vuosikertomus esitellään Euroopan parlamentille, ja se julkaistaan 25.4.2012 EKP:n verkkosivuilla 21:llä EU:n virallisella kielellä.

Markkinaoperaatiot

Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus eurojärjestelmän luotto-operaatioissa

EKP:n neuvosto antoi 27.2.2012 päätöksen EKP/2012/2, jolla kumottiin Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annettu päätös EKP/2010/3. Asiasta ilmoitettiin EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa 28.2.2012. Uuden päätöksen mukaan Kreikan valtion liikkeeseen laskemat tai takaamat omaisuuserät menettäisivät vakuuskelpoisuutensa tilapäisesti yksityisen sektorin osallistumisen toteutumisesta johtuvan luottovastuutapahtuman sekä vakuuksien tehostamisjärjestelyn aktivoinnin väliseksi ajaksi. Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiehet olivat sopineet järjestelystä 21.7.2011, ja se oli vahvistettu 26.10.2011. Kun järjestely aktivoitiin, EKP:n neuvosto julkaisi 8.3.2012 lehdistötiedotteen. Lisäksi se antoi 5.3.2012 päätöksen Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä (EKP/2012/3). Molemmat päätökset ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Valtion takaamat pankkien joukkolainat ja niiden hyväksyminen vakuudeksi

EKP:n neuvosto antoi 21.3.2012 päätöksen EKP/2012/4, jolla muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettua päätöstä EKP/2011/25. Uuden päätöksen mukaan kansallisten keskuspankkien ei ole pakko hyväksyä eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuudeksi sellaisia vakuuskelpoisia valtion takaamia pankkien joukkolainoja, joiden takaajana on EU:n ja IMF:n rahoitustukiohjelmaa toteuttava jäsenvaltio tai joiden takaajajäsenvaltion luottoluokitus ei ole eurojärjestelmän luottokelpoisuudelle määrittämän alarajan mukainen. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Eurojärjestelmän vuoden 2011 yleisvalvontaraportti

EKP:n neuvosto hyväksyi 12.3.2012 eurojärjestelmän toisen yleisvalvontaraportin (Eurosystem Oversight Report). Raportissa annetaan viranomaisille, markkinainfrastruktuurien tarjoajille, markkinaosapuolille ja suurelle yleisölle tietoa eurojärjestelmän yleisvalvontatehtävien toteuttamisesta. Raportissa eurojärjestelmä myös arvioi euroalueen maksujärjestelmäinfrastruktuurien ja selvitys- ja toimitusinfrastruktuurien turvallisuutta ja vakautta. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Vähittäismaksujärjestelmien välisiä linkkejä koskevat yleisvalvontasuositukset

EKP:n neuvosto päätti 15.3.2012 esittää kannanottopyynnön vähittäismaksujärjestelmien välisiä linkkejä koskevista yhdenmukaistetuista suosituksista. Suosituksilla pyritään varmistamaan, että vähittäismaksujärjestelmien välisiä linkkejä muodostettaessa otetaan huomioon tarve valvoa sekä itse järjestelmiin että niiden käyttäjiin kohdistuvia riskejä. EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu aiheesta kertova lehdistötiedote.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

EKP:n vuoden 2012 raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä

EKP:n neuvosto totesi 21.3.2012, että kuudes laitos EKP:n raportista ”Financial integration in Europe” julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 26.4.2012 EKP:n ja Euroopan komission järjestämän rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja vakautta Euroopassa käsittelevän seminaarin yhteydessä. Raportin tässä laitoksessa esitellään rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen etenemistä euroalueella ja eurojärjestelmän toimia tällä saralla. Lisäksi raportti sisältää erityisartikkeleita, joissa muun muassa tarkastellaan, mitä vaikutuksia rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen jäämisellä löyhemmäksi olisi rahapolitiikan välittymismekanismin tai eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmän kannalta.

Raportti pankkien rahoituksenhankintakäytäntöjen muutoksista

EKP:n neuvosto tutustui 21.3.2012 eurojärjestelmän/EKPJ:n rahoitusvakauskomitean raporttiin ”Report on changes in bank financing patterns” ja hyväksyi sen toimitettavaksi tiedoksi Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja Euroopan pankkiviranomaiselle. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto luottolaitoksia koskevista pääomittamis- ja kriisinratkaisutoimista Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 28.2.2012 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/14.

EKP:n lausunto euron suojaamisesta väärentämiseltä sekä eurometallirahojen aitouden tarkastamisesta

EKP:n neuvosto antoi 29.2.2012 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/15.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantovelvoitteista Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 29.2.2012 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/16.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 ‑ohjelma)

EKP:n neuvosto antoi 2.3.2012 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2012/17.

EKP:n lausunto euroalueen talouden vahvistetusta ohjauksesta

EKP:n neuvosto antoi 7.3.2012 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2012/18.

EKP:n lausunto Latvijas Bankan johtokunnan jäsenten nimittämisestä

EKP:n neuvosto antoi 15.3.2012 Latvian parlamentin budjetti- ja valtiovarainvaliokunnan pyynnöstä lausunnon CON/2012/19.

EKP:n lausunto Italian osallistumisesta Kansainvälisen valuuttarahaston finanssikriisin seurauksena perustamiin ohjelmiin

EKP:n neuvosto antoi 16.3.2012 Italian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/20.

Tilastot

Vuoden 2011 raportti tilastojen laadusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.3.2012 vuosittaisen arvion eurojärjestelmän EKP:n säädösten perusteella kokoamien tilastojen saatavuudesta ja laadusta. Se myös hyväksyi julkaistavaksi vuoden 2011 laaturaportin euroalueen maksutasetta ja ulkomaista varallisuutta koskevista tilastoista. EKP:n tilastoinnin laatujärjestelmän mukainen raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Julkista taloutta koskevien tilastojen parantaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.3.2012 laatuarvionsa pohjalta ehdotuksia julkista taloutta koskevien tilastojen parantamiseksi. EKP:n neuvosto piti myönteisenä edistymistä Kreikan tilastoinnin toimintasuunnitelman toteutuksessa, joka on vietävä loppuun asti. Se myös tuki kansallisten keskuspankkien osallistumista julkisen talouden tilastoja koskevaan menetelmätyöhön EU:ssa.

Hallinto ja valvonta

EKP:n tilinpäätös 2011

EKP:n neuvosto hyväksyi 8.3.2012 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2011. Tilinpäätös ja asiasta kertova lehdistötiedote julkaistiin samana päivänä. Johdon raportti vuodelta 2011 julkaistaan EKP:n vuoden 2011 vuosikertomuksessa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle