European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Tuarascáil Bhliantúil

Déantar cur síos sa Tuarascáil Bhliantúil ar chúraimí agus ar ghníomhaíochtaí an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais (CEBC) agus tugtar tuairisc inti ar bheartas airgeadaíochta an Eurochórais. Is in Aibreán na bliana dár gcionn a fhoilsítear í de ghnáth agus cuireann duine de chomhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh í faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa ag éisteacht phoiblí.

2021

Na Príomhfhigiúirí

+5.3%

Athléimneacht an gheilleagair

Tar éis an chúngaithe ghéir a tharla in 2020 de dheasca na paindéime, tháinig fás 5.3 % ar fhíor-OTI an limistéir euro in 2021, de réir mar a tháinig feabhas ar chúrsaí paindéime agus mar a maolaíodh na srianta.

Léigh tuilleadh
2%

Thóg an Banc Ceannais Eorpach sprioc shiméadrach bhoilscithe 2% isteach.

Tar éis dó athbhreithniú a dhéanamh ar a straitéis, rinne an Banc Ceannais Eorpach a chuspóir cobhsaíochta praghsanna a athmhúnlú, agus chinn sé gur sprioc shiméadrach bhoilscithe 2 % sa mheántéarma a bheadh ann.

Léigh tuilleadh
7.6%

Straitéis infheistíochta inbhuanaithe fhreagrach i bpunanna beartais neamhairgeadaíochta an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Tháinig méadú faoi dhó ar sciar na n‑urrús glas i bpunann chistí dílse an Bhainc Ceannais Eorpaigh in 2021 go 7.6%. Ina chiste pinsin foirne, cuireadh coibhéisí ísealcharbóin in ionad na dtagarmharcanna cothromais agus bannaí corparáideacha, rud a laghdaigh lorg carbóin an chiste go suntasach.

Léigh tuilleadh

Cur i láthair do Pharlaimint na hEorpa

Léigh óráid Luis de Guindos ag Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta Pharlaimint na hEorpa agus an Tuarascáil Bhliantúil á cur faoina bhráid aige.

Léigh an óráid

An tuarascáil iomlán

Féach siar ar a bhfuil déanta ag an mBanc Ceannais Eorpach agus léigh ár measúnú ar chúrsaí geilleagrach le bliain anuas.

Léigh an tuarascáil iomlán

Cuntais bhliantúla

Léirítear ár staid airgeadais agus torthaí ár n‑oibríochtaí sna cuntais bhliantúla. Is cuid dár dTuarascáil Bhliantúil iad ach foilsítear níos luaithe iad, i mí Feabhra. Féach ar an eisiúint is déanaí agus ar na heisiúintí roimhe seo.

Cuntais bhliantúla
FÉACH FREISIN

Foghlaim tuilleadh faoi ábhar gaolmhar

Oibleagáidí tuairiscithe

Is institiúid neamhspleách é an Banc Ceannais Eorpach a bhfuil sé de rogha aige a ionstraimí a úsáid de réir mar is gá chun a chúraimí agus a shainordú a chomhlíonadh. Is gá cuntasacht a bheith ann in éineacht leis an neamhspleáchas sin.

Cuntasacht

Craoltaí gréasáin

Tagann Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus comhaltaí eile ón mBord Feidhmiúcháin os comhair Pharlaimint na hEorpa go minic.

Éisteachtaí i bParlaimint na hEorpa

Gach leathanach sa rannóg seo