European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Tuarascáil Bhliantúil

Déantar cur síos sa Tuarascáil Bhliantúil ar chúraimí agus ar ghníomhaíochtaí an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais (CEBC) agus tugtar tuairisc inti ar bheartas airgeadaíochta an Eurochórais. Is in earrach na bliana dár gcionn a fhoilsítear í de ghnáth agus cuireann duine de chomhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh í faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa ag éisteacht phoiblí.

2022

Na Príomhfhigiúirí

+3.5%

Lagú i bhfás eacnamaíoch

Lean geilleagar an limistéir euro dá théarnamh ón bpaindéim sa chéad leath den bhliain ach tháinig lagú suntasach air sa dara leath. Ar an iomlán, tháinig fás 3.5% ar Olltáirgeacht Intíre.

Léigh tuilleadh faoi fhás eacnamaíoch
+250bonnphointe

Thosaigh BCE ag ardú a chuid eochair-rátaí beartais 

I Mí Iúil, d'ardaigh an Chomhairle Rialaithe eochair-rátaí úis an Bhainc Ceannais Eorpaigh den chéad uair le hos cionn 10 mbliana, gníomh a chuir deireadh le ré na rátaí beartais diúltacha. Tháinig méadú 250 bonnphointe ar rátaí i rith an dara leath den bhliain chun boilsciú a thabhairt ar ais i dtreo na sprice meántéarmaí 2%.

Léigh tuilleadh faoinár mbeartas airgeadaíochta
20bliain

Táimid ag comóradh 20 bliain ó tugadh isteach nótaí bainc agus boinn euro i mbliana

Clochmhíle i stair na hEorpa ab ea seoladh na nótaí bainc agus na mbonn euro in 2002 agus chuir sé comhartha inláimhsithe de chomhtháthú na hEorpa isteach inár bpócaí. 

Léigh tuilleadh

Cur i láthair do Pharlaimint na hEorpa

Léigh an óráid a thug Luis de Guindos ag Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta Pharlaimint na hEorpa nuair a bhí an Tuarascáil Bhliantúil á cur faoina bhráid aige.

Léigh an óráid

An tuarascáil iomlán

Féach siar ar a bhfuil déanta ag an mBanc Ceannais Eorpach agus léigh ár measúnú ar chúrsaí geilleagrach le bliain anuas.

Féach an tuarascáil iomlán

Ráiteas aiseolais

Arna fhoilsiú tráth a cuireadh Tuarascáil Bhliantúil BCE faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, tugtar freagraí sa ráiteas aiseolais seo ar na saincheisteanna a ardaíodh agus ar na hiarrataí a rinne an Pharlaimint ina rún i ndáil le Tuarascáil Bhliantúil na bliana roimhe sin.

Léigh an ráiteas ar fad

Cuntais bhliantúla

Léirítear ár staid airgeadais agus torthaí ár n‑oibríochtaí sna cuntais bhliantúla. Is cuid dár dTuarascáil Bhliantúil iad ach foilsítear níos luaithe iad, i mí Feabhra. Féach ar an eisiúint is déanaí agus ar na heisiúintí roimhe seo.

Cuntais bhliantúla
FÉACH FREISIN

Foghlaim tuilleadh faoi ábhar gaolmhar

Oibleagáidí tuairiscithe

Is institiúid neamhspleách é an Banc Ceannais Eorpach a bhfuil sé de rogha aige a ionstraimí a úsáid de réir mar is gá chun a chúraimí agus a shainordú a chomhlíonadh. Is gá cuntasacht a bheith ann in éineacht leis an neamhspleáchas sin.

Cuntasacht

Craoltaí gréasáin

Tagann Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus comhaltaí eile ón mBord Feidhmiúcháin os comhair Pharlaimint na hEorpa go minic.

Éisteachtaí i bParlaimint na hEorpa

Gach leathanach sa rannóg seo