Menu

Stqarrija introduttorja għall-konferenza stampa

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Vjenna, 2 ta’ Ġunju 2016

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Nixtieq nirringrazzja lill-Gvernatur Nowotny għall-ospitalità ġeneruża tiegħu u nesprimi l-gratitudni speċjali tagħna lejn l-istaff tiegħu għall-organizzazzjoni eċċellenti tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv. Issa se ngħidilkom x’ħareġ mil-laqgħa tagħna.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, ħadna d-deċiżjoni li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif inhuma. Qegħdin inkomplu nistennew li jibqgħu fil-livelli attwali jew iżjed baxxi għal perjodu estiż ta’ żmien, u sew wara l-perjodu tal-akkwist nett ta’ assi min-naħa tagħna. Għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, nikkonfermaw li x-xiri ta’ b’kemm jiswew €80 biljun f’assi kull xahar huwa maħsub li jibqa’ jsir sal-aħħar ta’ Marzu 2017 jew iżjed, jekk ikun meħtieġ, u fi kwalunkwe każ sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tiegħu fir-rigward tal-inflazzjoni. Il-pass li jmiss se niħduh fit-8 ta’ Ġunju, meta nibdew nagħmlu l-akkwisti fil-programm ta’ xiri mis-settur korporattiv (CSPP). Barra minn hekk, fit-22 ta’ Ġunju se mmexxu l-ewwel operazzjoni fis-sensiela ġdida tagħna ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal. Aktar tagħrif dwar aspetti tal-implimentazzjoni tas-CSPP se joħroġ fil-websajt tal-BĊE wara l-konferenza stampa.

Il-pakkett sħiħ ta’ deċiżjonijiet li ħadna fil-bidu ta’ Marzu jsaħħaħ l-ispinta tal-irkupru ekonomiku taż-żona tal-euro u jgħin biex l-inflazzjoni terġa’ lura għal livelli taħt iżda qrib 2%. B’mod partikolari, il-miżuri li ħadna mhux biss qegħdin ikomplu jakkomodaw il-kost tal-kreditu iżda wkoll qegħdin isaħħu l-ħolqien tal-kreditu. L-irkupru ekonomiku miexi ’l quddiem gradwalment. Stimolu ieħor, minbarra l-impetu li qisna diġà, huwa mistenni mill-miżuri tal-politika monetarja li għad iridu jiġu implimentati u li se jgħinu biex ir-riskji jkomplu jiġu bilanċjati mill-ġdid għall-prospettiva tat-tkabbir u l-inflazzjoni. Fil-kuntest attwali, huwa importanti ferm li jiġi żgurat li l-ambjent ta’ inflazzjoni baxxa ħafna ma jissarrafx f’effetti li jkollhom konsegwenzi fuq l-iffissar tal-pagi u l-prezzijiet. Il-Kunsill Governattiv se jissorvelja mill-qrib l-evoluzzjoni tal-prospettiva għall-istabbiltà tal-prezzijiet u, jekk ikun ġustifikat biex jilħaq l-għan tiegħu, se jaġixxi billi juża l-istrumenti kollha disponibbli fi ħdan il-mandat tiegħu.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’aktar reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Il-PDG reali fiż-żona tal-euro żdied b’0.5%, fuq bażi trimestrali, fl-ewwel trimestru tal-2016, wara li żdied b’0.3% fl-aħħar trimestru tal-2015. It-tkabbir qiegħed ikompli jiġi sostnut mid-domanda domestika, filwaqt li qiegħed jitrażżan minn esportazzjoni dgħajfa. L-aħħar dejta turi li t-tkabbir qiegħed ikompli fit-tieni trimestru, għalkemm aktarx b’rata iżjed baxxa minn dik tal-ewwel trimestru. Għall-ġejjieni, nistennew li l-irkupru ekonomiku jkompli miexi b’ritmu moderat iżda stabbli. Id-domanda domestika għadha sostnuta mill-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna fuq l-ekonomija reali. Il-kundizzjonijiet favorevoli għall-finanzjament u t-titjib fil-profitabbiltà korporattiva qegħdin ikomplu jħeġġu l-investiment. Barra dan, iż-żidiet sostnuti fl-impjiegi, li huma wkoll frott ir-riformi strutturali tal-imgħoddi, u l-prezzijiet taż-żejt li għadhom relattivament baxxi jipprovdu iżjed sostenn għad-dħul disponibbli reali tal-individwi u l-konsum privat. Barra minn hekk, l-orjentament fiskali fiż-żona tal-euro huwa kemxejn espansjonarju. Madankollu, l-irkupru ekonomiku fiż-żona tal-euro qiegħed ikompli jiddgħajjef mill-prospetti mrażżna ta’ tkabbir fis-swieq emerġenti, l-aġġustamenti meħtieġa fil-karti tal-bilanċ f’għadd ta’ setturi u r-ritmu kajman tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali.

Din il-prospettiva hija riflessa b’mod ġenerali fit-tbassir makroekonomiku ta’ Ġunju 2016 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-Eurosistema, li jipprevedi li l-PDG reali annwali se jiżdied b’1.6% fl-2016 u b’1.7% fl-2017 u l-2018. Meta titqabbel ma’ dik tat-tbassir makroekonomiku ta’ Marzu 2016 li sar mill-esperti tal-BĊE, il-prospettiva għat-tkabbir tal-PDG reali ġiet riveduta b’żieda għall-2016 u baqgħet ġeneralment l-istess għall-2017 u l-2018.

Ir-riskji għall-prospettiva tat-tkabbir fiż-żona tal-euro baqgħu mxaqilbin lejn tnaqqis, iżda l-bilanċ tar-riskji tjieb bis-saħħa tal-miżuri tal-politika monetarja li ttieħdu u l-istimolu li għad irid jibda jinħass. Ir-riskji b’xejra ta’ tnaqqis għadhom marbutin mal-iżviluppi fl-ekonomija globali, mar-referendum li se jsir dalwaqt fir-Renju Unit u ma’ riskji ġeopolitiċi oħra.

Skont il-kalkoli preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni HICP annwali fiż-żona tal-euro f’Mejju 2016 kienet -0.1%, żieda minn -0.2% f’April, u dan jirrifletti l-iktar iż-żieda fl-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija u s-servizzi. Għall-ġejjieni, skont il-prezzijiet attwali tal-kuntratti ta’ xiri ta’ żejt fil-ġejjieni, ir-rati tal-inflazzjoni x’aktarx jibqgħu baxxi ħafna jew negattivi fix-xhur li ġejjin qabel ma jerġgħu jibdew jogħlew fit-tieni nofs tal-2016, l-iżjed minħabba l-effetti ta’ bażi fir-rata annwali ta’ bidla tal-prezzijiet tal-enerġija. Bl-għajnuna tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna u l-irkupru ekonomiku mistenni, ir-rati tal-inflazzjoni għandhom ikomplu jirkupraw fl-2017 u l-2018.

Din ix-xejra ġenerali hija riflessa wkoll fit-tbassir makroekonomiku ta’ Ġunju 2016 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-Eurosistema, li jipprevedi inflazzjoni annwali HICP ta’ 0.2% fl-2016, 1.3% fl-2017 u 1.6% fl-2018. Meta titqabbel ma’ dik tat-tbassir makroekonomiku ta’ Marzu 2016 li sar mill-esperti tal-BĊE, il-prospettiva għall-inflazzjoni HICP ġiet riveduta b’żieda żgħira għall-2016, minħabba ż-żieda reċenti fil-prezz taż-żejt, u baqgħet l-istess għall-2017 u l-2018.

Għal dik li hija l-analiżi monetarja, l-aggregat monetarju wiesa’ (M3) baqa’ jikber b’ritmu qawwi f’April 2016, u r-rata tat-tkabbir annwali tiegħu kienet ta’ 4.6%, wara li kienet 5.0% f’Marzu. Bħal fix-xhur ta’ qabel, it-tkabbir annwali fl-M3 huwa sostnut fil-parti l-kbira mill-komponenti l-iżjed likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett (M1) jikber b’rata annwali ta’ 9.7% f’April, wara 10.1% f’Marzu.

L-iżviluppi fis-self imxew fuq il-mogħdija tal-irkupru gradwali osservat sa mill-bidu tal-2014. Ir-rata annwali ta’ bidla tas-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) kienet 1.2% f’April 2016, imqabbla ma’ 1.1% f’Marzu. L-iżviluppi fis-self lill-impriżi jkomplu jirriflettu r-relazzjoni staġnata maċ-ċiklu tan-negozju, ir-riskju tal-kreditu u l-aġġustament kontinwu tal-karti tal-bilanċ tas-settur finanzjarju u s-settur mhux finanzjarju. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lil individwi (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) baqgħet ġeneralment stabbli, 1.5% f’April, wara li kienet 1.6% f’Marzu.

Il-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn tejbu sew il-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-individwi, kif ukoll il-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha. Il-pakkett sħiħ tal-miżuri ġodda tal-politika monetarja adottat f’Marzu ta’ din is-sena jsaħħaħ iż-żieda kontinwa fit-tkabbir tas-self u b’hekk isostni l-irkupru tal-ekonomija reali.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultati tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat il-ħtieġa li jinżamm livell xieraq ta’ rikonċiljazzjoni monetarja sabiex jiġi assigurat li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura għal livelli li jkunu taħt iżda qrib 2% bla dewmien żejjed.

Il-politika monetarja hija ffukata biex iżżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju u x-xejra rikonċiljatorja tagħha ssostni l-attività ekonomika. Kif ilu jisħaq il-Kunsill Governattiv, u kif dan dewa bil-qawwa fid-diskussjonijiet Ewropej u internazzjonali fuq it-tifsil tal-politika, oqsma oħra tal-politika jridu jagħtu sehemhom b’mod iżjed deċiżiv, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew, sabiex jinħasdu l-benefiċċji kollha tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna. Il-politika strutturali hija essenzjali minħabba li l-qgħad strutturali għadu għoli u t-tkabbir potenzjali tal-produzzjoni fiż-żona tal-euro għadu baxx. Ir-riformi strutturali huma meħtieġa fil-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro, għalkemm il-ħtiġijiet speċifiċi għal riformi jvarjaw fost l-ekonomiji individwali. F’din il-fażi, il-fokus għandu jkun fuq azzjonijiet li jkabbru l-produttività u jtejbu l-klima tan-negozju, inkluż il-provediment ta’ infrastruttura pubblika adegwata, li huma importanti ferm biex jiżdied l-investiment u jitkattar il-ħolqien tal-impjiegi. It-titjib fl-inizjattivi attwali tal-investiment, fosthom l-estensjoni tal-pjan Juncker, u l-progress lejn l-unjoni tas-swieq tal-kapital għandhom jagħtu sehem pożittiv għal dan il-għan. F’ambjent ta’ politika monetarja rikonċiljatorja, l-implimentazzjoni mgħaġġla u effikaċi tar-riformi strutturali, skont ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li xxandru dan l-aħħar mill-Kummissjoni Ewropea, mhijiex se twassal biss biex jiżdied it-tkabbir ekonomiku sostenibbli fiż-żona tal-euro iżda wkoll biex iż-żona tal-euro tkun tiflaħ iżjed għax-xokkijiet globali. Il-politika fiskali għandha ssostni wkoll l-irkupru ekonomiku filwaqt li tibqa’ konformi mar-regoli fiskali tal-Unjoni Ewropea. L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir matul iż-żmien u fil-pajjiżi kollha hija kruċjali biex tinżamm il-fiduċja fil-qafas fiskali. Fl-istess waqt, il-pajjiżi kollha għandhom iħabirku biex ikollhom politika fiskali li tgħin it-tkabbir.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

Kuntatti midja