Menu

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Viena, 2 iunie 2016

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Aș dori să adresez mulțumiri domnului guvernator Nowotny pentru amabila ospitalitate și, în special, personalului dumnealui pentru excelenta organizare a ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor. Vom prezenta acum concluziile ședinței noastre.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm că se intenționează efectuarea de achiziții lunare de active în valoare de 80 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii martie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul privind inflația. Ca următoare etapă, la data de 8 iunie vom demara achizițiile în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ. De asemenea, începând cu 22 iunie, vom efectua prima operațiune din noua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung. Mai multe informații privind aspectele legate de implementarea programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ vor fi publicate pe website-ul BCE după conferința de presă.

Pachetul cuprinzător de decizii de politică monetară adoptate la începutul lunii martie sprijină ritmul redresării economice în zona euro și favorizează revenirea inflației la niveluri inferioare, dar apropiate de 2%. Mai exact, măsurile noastre reduc în continuare costul creditelor și contribuie la consolidarea activității de creditare. Economia continuă să se redreseze treptat. În plus față de efectele benefice ale măsurilor de politică monetară deja aplicate, se anticipează că noile măsuri ce urmează a fi implementate vor oferi un stimul suplimentar, care va contribui la reechilibrarea în continuare a balanței riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice și ale inflației. În contextul actual, este esențial să se evite permanentizarea situației caracterizate de rate foarte scăzute ale inflației prin generarea unor efecte de runda a doua asupra procesului de stabilire a prețurilor și a salariilor. Consiliul guvernatorilor va monitoriza cu atenție evoluția perspectivelor privind stabilitatea prețurilor și, dacă va fi necesar în vederea îndeplinirii obiectivului său, va acționa prin utilizarea tuturor instrumentelor de care dispune în cadrul mandatului său.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul I 2016, PIB real în zona euro a înregistrat o creștere de 0,5% față de intervalul precedent, după nivelul de 0,3% consemnat în trimestrul IV 2015. Creșterea economică este în continuare susținută de cererea internă și atenuată de dinamica modestă a exporturilor. Cele mai recente date arată continuarea creșterii economice în trimestrul II 2016, deși este posibil ca ritmul acesteia să fie inferior celui din primul trimestru. Privind în perspectivă, anticipăm că redresarea economică va continua într-un ritm moderat, dar constant. Cererea internă este în continuare sprijinită de transmisia măsurilor de politică monetară la nivelul economiei reale. Condițiile favorabile de finanțare și ameliorarea rentabilității companiilor continuă să încurajeze investițiile. Totodată, creșterea susținută a ocupării forței de muncă, care este, de asemenea, favorizată de reformele structurale anterioare și de prețurile încă relativ scăzute ale petrolului, reprezintă un factor suplimentar de susținere pentru veniturile disponibile reale ale populației și pentru consumul privat. În plus, orientarea politicii fiscale în zona euro este ușor expansionistă. Cu toate acestea, redresarea economică în zona euro continuă să fie afectată de perspective firave de creștere pe piețele emergente, de ajustările bilanțiere necesare în unele sectoare, precum și de ritmul lent de implementare a reformelor structurale.

Această perspectivă se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2016, care anticipează un ritm anual de creștere a PIB real de 1,6% în 2016 și de 1,7% în 2017 și 2018. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2016, prognozele privind creșterea PIB real au fost revizuite în sens ascendent pentru anul 2016 și s-au menținut, în general, nemodificate pentru 2017 și 2018.

Riscurile la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se mențin în sensul unui nivel mai redus al acesteia, însă balanța riscurilor a consemnat o ameliorare, atât pe seama măsurilor de politică monetară adoptate, cât și a efectelor stimulative care urmează a fi resimțite. Riscurile în sensul scăderii se referă în continuare la evoluții ale economiei mondiale, la viitorul referendum britanic și la alte riscuri geopolitice.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la -0,1% în luna mai 2016, în creștere de la -0,2% în aprilie, reflectând cu precădere majorarea prețurilor produselor energetice și ale serviciilor. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, se estimează că ratele inflației se vor menține la niveluri foarte scăzute sau negative în lunile următoare și vor înregistra o creștere în a doua jumătate a anului 2016, în mare parte datorită efectelor de bază la nivelul variației anuale a prețurilor produselor energetice. Susținute de măsurile de politică monetară, precum și de redresarea economică anticipată, ratele inflației ar trebui să crească în continuare în anii 2017 și 2018.

Acest tipar generic se reflectă și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2016, care anticipează că rata anuală a inflației  IAPC se va situa la 0,2% în 2016, la 1,3% în 2017 și la 1,6% în 2018. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2016, perspectivele privind inflația IAPC au fost revizuite în sens ușor ascendent pentru anul 2016, reflectând creșterile recente ale prețurilor petrolului, și s-au menținut nemodificate pentru 2017 și 2018.

În ceea ce privește analiza monetară, dinamica masei monetare (M3) s-a menținut robustă în luna aprilie 2016, ritmul anual de creștere a M3 situându-se la 4,6%, față de 5,0% în martie. La fel ca în lunile precedente, dinamica anuală a M3 este sprijinită în principal de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 9,7% în luna aprilie, față de 10,1% în martie.

Dinamica împrumuturilor s-a menținut pe traiectoria de redresare treptată înregistrată de la începutul anului 2014. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a situat la 1,2% în luna aprilie 2016, comparativ cu 1,1% în martie. Evoluția împrumuturilor acordate întreprinderilor continuă să reflecte decalajul temporal al acestora în raport cu faza ciclului economic, evoluția riscului de credit, precum și procesul de ajustare continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a menținut, în linii mari, stabil la nivelul de 1,5% în luna aprilie, față de 1,6% în martie.

Măsurile de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 au îmbunătățit în mod evident condițiile de creditare pentru firme și populație, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro. Pachetul cuprinzător de noi măsuri de politică monetară adoptat în luna martie 2016 susține revirimentul în curs al dinamicii creditelor, contribuind astfel la redresarea economiei reale.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară confirmă necesitatea menținerii unui grad adecvat de acomodare a politicii monetare pentru a asigura revenirea, fără întârzieri nejustificate, a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia sprijină activitatea economică. După cum a subliniat în repetate rânduri Consiliul guvernatorilor, mesaj care s-a regăsit încă o dată reflectat cu fermitate și în discuțiile pe teme de politici la nivel european și internațional, pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mult mai substanțială din partea politicilor din alte domenii, atât la nivel național, cât și la nivel european. Politicile structurale sunt esențiale, având în vedere nivelul în continuare ridicat al șomajului structural și dinamica scăzută a PIB potențial în zona euro. În toate țările din zona euro sunt necesare reforme structurale, deși nevoile de reforme specifice diferă de la o economie la alta. În acest stadiu, ar trebui să se pună accentul pe măsurile destinate creșterii productivității și îmbunătățirii mediului de afaceri, inclusiv furnizării unei infrastructuri publice adecvate, care sunt fundamentale în vederea intensificării dinamicii investițiilor și a stimulării procesului de creare de locuri de muncă. Consolidarea inițiativelor actuale de investiții, inclusiv extinderea planului Juncker, precum și înregistrarea de progrese în ceea ce privește uniunea piețelor de capital vor avea, de asemenea, o contribuție pozitivă la atingerea acestui obiectiv. În contextul politicii monetare acomodative, implementarea rapidă și eficace a reformelor structurale, în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări publicate recent de Comisia Europeană, va conduce nu numai la dinamizarea creșterii economice sustenabile în zona euro, ci și la sporirea rezilienței acesteia la șocuri globale. Politicile fiscale ar trebui să sprijine, de asemenea, redresarea economică, menținându-se însă conforme cu regulile fiscale ale Uniunii Europene. Implementarea integrală și consecventă, în timp, a Pactului de stabilitate și creștere la nivelul tuturor țărilor este esențială pentru menținerea încrederii în cadrul fiscal. În același timp, toate statele ar trebui să aspire la o structură a politicilor fiscale mai favorabilă creșterii economice.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

Contacte media