Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Mistoqsijiet frekwenti (FAQs) dwar l-euro diġitali

Aġġornati fl-14 ta’ Frar 2024

M1. L-Ewropa għaliex għandha bżonn l-euro diġitali?

Id-diġitalizzazzjoni qed tibdel il-mod kif inħallsu. L-użu ta’ flus kontanti biex isiru ħlasijiet qed jonqos u l-pandemija tal-coronavirus (COVID-19) aċċellerat il-bidla lejn xiri online u ħlasijiet diġitali. L-euro diġitali jkun forma elettronika ta’ flus kontanti għad-dinja diġitalizzata. Jagħti lill-konsumaturi l-għażla li jużaw il-flus tal-bank ċentrali f’format diġitali, u jikkumplimenta l-karti tal-flus u l-muniti.

L-euro diġitali jagħmel il-ħajja tan-nies aktar faċli billi jipprovdi xi ħaġa li bħalissa ma teżistix: mezz diġitali ta’ ħlas aċċettat universalment fiż-żona tal-euro kollha, għal ħlasijiet fi ħwienet, online jew minn persuna għal oħra. Bħall-flus kontanti, l-euro diġitali jkun mingħajr riskju, aċċessibbli b'mod wiesa' u faċli biex jintuża u bla ħlas għal użu bażiku.

Barra minn hekk, l-euro diġitali jsaħħaħ l-awtonomija strateġika u s-sovranità monetarja taż-żona tal-euro billi jagħti spinta lill-effiċjenza tal-ekosistema tal-ħlasijiet Ewropea kollha kemm hi, irawwem l-innovazzjoni u jżid ir-reżiljenza tagħha għal attakki ċibernetiċi potenzjali jew tfixkil tekniku, bħal qtugħ tal-elettriku.

Aktar informazzjoni dwar għaliex neħtieġu l-euro diġitali.

M2. Kif jista’ euro diġitali jikkontribwixxi għall-awtonomija strateġika tal-Ewropa?

L-euro diġitali joffri soluzzjoni ta’ ħlas pan-Ewropea, disponibbli fiż-żona tal-euro kollha, taħt il-governanza Ewropea. L-euro diġitali jista’ għalhekk jgħin biex titnaqqas id-dipendenza tal-Ewropa fuq fornituri ta’ ħlasijiet privati u mhux Ewropej, filwaqt li jaġixxi bħala kontropiż għad-dominanza tagħhom fis-suq. Min-naħa l-oħra, l-euro diġitali jagħmel ix-xenarju Ewropew tal-ħlasijiet aktar kompetittiv u innovattiv billi joffri pjattaforma li tagħmilha aktar faċli għall-fornituri tas-servizzi tal-ħlasijiet biex joffru soluzzjonijiet pan-Ewropej tagħhom stess.

B’mod ġenerali, l-euro diġitali ta’ suċċess jista’ jagħmel lill-Ewropa mexxeja globali fil-finanzi diġitali u fil-muniti diġitali tal-banek ċentrali.

M3. L-euro diġitali se jieħu post il-flus kontanti?

Le. L-euro diġitali jkun qed jikkumplimenta l-flus kontanti, u mhux jissostitwihom. L-euro diġitali għandu jeżisti flimkien mal-flus kontanti b’reazzjoni għall-preferenza dejjem tikber tan-nies li jħallsu diġitalment, b’mod rapidu u sigur. Il-flus kontanti jibqgħu disponibbli fiż-żona tal-euro, l-istess bħall-mezzi elettroniċi privati l-oħra ta’ ħlas li qed jintużaw bħalissa.

M4. L-euro diġitali jkun munita alternattiva fl-Eurosistema?

Le. L-euro diġitali jkun mod ieħor kif wieħed iħallas bl-użu tal-euro, il-munita unika tagħna, fl-Ewropa. Ikun jista’ jissarraf wieħed għal wieħed mal-karti tal-flus. L-euro diġitali jirrispondi għall-preferenza dejjem tikber tan-nies u tad-ditti li jħallsu b’mod diġitali.

M5. Fejn jinsab il-proġett tal-euro diġitali bħalissa?

Wara fażi ta’ investigazzjoni ta’ sentejn, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE ddeċieda li jipproċedi għall- fażi ta’ tħejjija, li bdiet fl-1 ta’ Novembru 2023.

Il-fażi ta’ tħejjija se tkun magħmula minn żewġ stadji: l-ewwel stadju beda fl-1 ta’ Novembru 2023 u se jdum sentejn. Abbażi tar-riżultati tal-ewwel stadju u l-iżviluppi fil-proċess leġiżlattiv, il-Kunsill Governattiv imbagħad jiddeċiedi jekk jgħaddix għat-tieni stadju, u jiddefinixxi l-ambitu u t-tul tiegħu.

L-għan tal-fażi kollha huwa li jkompli jiġi żviluppat u ttestjat l-euro diġitali, skont l-għażliet tad-disinn u r-rekwiżiti tekniċi definiti matul il-fażi ta’ investigazzjoni.

Il-fażi ta’ tħejjija tippermetti li ssir analiżi estensiva, ittestjar, sperimentazzjoni u konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, filwaqt li jiġi żgurat li l-euro diġitali jissodisfa l-ogħla standards ta’ kwalità, sigurtà u użu.

Il-bidu tal-fażi ta’ tħejjija timmarka pass sinifikanti, iżda ma tantiċipa l-ebda deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv dwar il-ħruġ tal-euro diġitali. Dik id-deċiżjoni tista’ tiġi kkunsidrata biss wara li tkun ġiet adottata l-leġiżlazzjoni rilevanti.

M6. Kif jiġu involuti l-leġiżlaturi Ewropej fil-proċess?

Fit-28 ta’ Ġunju 2023, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat abbozz ta’ proposta leġiżlattiva għal euro diġitali possibbli. L-għan tal-leġiżlazzjoni huwa li jiġi żgurat li kwalunkwe euro diġitali futur jagħti lin-nies u lin-negozji għażla addizzjonali li jħallsu diġitalment bl-użu ta’ forma ta’ flus pubbliċi aċċettata b’mod wiesa’, irħisa, sigura u reżiljenti kullimkien fiż-żona tal-euro.

Iż-żewġ proċessi — il-leġiżlazzjoni u d-disinn tal-euro diġitali — se jiżviluppaw b’mod parallel sabiex l-Eurosistema tkun tista’ toħroġ malajr l-euro diġitali, jekk u meta d-deċiżjoni tkun iġġustifikata ladarba l-qafas leġiżlattiv għall-euro diġitali jkun ġie adottat.

L-Eurosistema se tagħmel l-aġġustamenti meħtieġa għad-disinn tal-euro diġitali li jistgħu jirriżultaw minn deliberazzjonijiet leġiżlattivi. Il-BĊE jinsab ukoll lest li jipprovdi appoġġ u input tekniku matul il-proċess leġiżlattiv, kif meħtieġ.

Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE se jiddeċiedi jekk joħroġx euro diġitali biss wara li jkun ġie adottat l-att leġiżlattiv.

M7. Min hu involut fil-proġett tal-euro diġitali?

L-Eurosistema - il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro - iridu jiżguraw li l-euro diġitali jissodisfa l-ħtiġijiet tal-utenti. Għal din ir-raġuni, l-Eurosistema tikkoopera mill-qrib u tikkoordina regolarment ma’ dawk li jfasslu l-politika, il-leġiżlaturi, il-parteċipanti fis-suq u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Il-gruppi fokus, bħala fora biex jisimgħu direttament l-opinjonijiet u l-preferenzi tan-nies, kienu wkoll imprezzabbli.

Dawn l-iskambji jseħħu f’kuntesti differenti, bħall-Bord tal-Ħlasijiet bl-Imnut bl-Euro, forum ippresedut mill-BĊE, li jiġbor fi ħdanu lill-partijiet ikkonċernati kollha tas-suq tal-ħlasijiet; jew il-Grupp ta’ Konsulenza dwar is-Suq, li jikonsisti f’esperti li taw kontribut dwar id-disinn tal-prodott u d-distribuzzjoni tal-euro diġitali matul il-fażi ta’ investigazzjoni.

Barra minn hekk, il-BĊE jipparteċipa regolarment fil-laqgħat tal-Grupp tal-Euro mal-ministri tal-finanzi tal-pajjiżi taż-żona tal-euro u jidher fuq bażi regolari quddiem il-Parlament Ewropew biex jippreżenta l-aktar aġġornamenti reċenti tal-proġett lil dawk li jfasslu l-politika Ewropea. Jorganizza wkoll seminars mal-organizzazzjonijiet Ewropej tas-soċjetà ċivili biex jisma’ l-fehmiet tagħhom.

M8. Min ikun jista’ juża l-euro diġitali?

Kif iddikjarat fil-proposta leġiżlattiva ppreżentata mill-Kummissjoni Ewropea, l-euro diġitali jkun disponibbli għan-nies, in-negozji u l-entitajiet pubbliċi li jirrisjedu jew li huma stabbiliti fi Stat Membru taż-żona tal-euro fuq bażi temporanja jew permanenti.

Il-persuni li jivvjaġġaw lejn iż-żona tal-euro għal skopijiet personali jew professjonali, jew li kienu jgħixu jew ikunu stabbiliti f’pajjiż taż-żona tal-euro, jista’ jkollhom ukoll aċċess għall-euro diġitali.

Barra minn hekk, in-nies, in-negozji u l-entitajiet pubbliċi li huma residenti jew stabbiliti barra ż-żona tal-euro jistgħu jaċċessaw l-euro diġitali billi jiftħu kontijiet tal-euro diġitali ma’ fornituri tas-servizzi ta’ ħlas stabbiliti jew li joperaw f’pajjiż li huwa Membru taż-Żona Ekonomika Ewropea[1] jew f’pajjiż terz, soġġett għal ftehim konkluż minn qabel bejn l-UE u pajjiżi terzi, u/jew arranġamenti konklużi bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-banek ċentrali nazzjonali fi Stati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro u f’pajjiżi terzi.

M9. Għaliex il-konsumaturi jkunu jridu jużaw euro diġitali?

Euro diġitali jkun soluzzjoni ta’ ħlas għal kull okkażjoni, għall-użu f’kull ħin u kullimkien fiż-żona tal-euro. Ikun mezz ta’ ħlas diġitali aċċettat universalment li l-konsumaturi jkunu jistgħu jużaw mingħajr ħlas fil-ħwienet, onlajn jew minn persuna għal oħra. Jagħti lin-nies l-għażla li jħallsu b’mod diġitali, filwaqt li xorta jużaw mezz pubbliku ta’ ħlas. U jkun disponibbli kemm online kif ukoll offline.

A digital euro would be designed to provide a superior level of privacy to other digital payment methods. L-Eurosistema ma tkunx tista’ tidentifika lin-nies abbażi tal-pagamenti tagħhom. Id-dettalji tat-tranżazzjoni ta’ pagamenti offline bl-euro diġitali jkunu magħrufa biss lil min iħallas u lil min jitħallas, u l-ebda terzi persuni ma jkunu involuti ħlief jekk dan ikun meħtieġ biex tiġi evitata l-falsifikazzjoni.

L-euro diġitali jkun sikur u faċli biex jintuża u jfittex ukoll li jippromwovi l-inklużjoni finanzjarja diġitali billi jiżgura li ħadd ma jibqa’ lura. L-euro diġitali jakkomoda l-ħtiġijiet tal-persuni b’diżabilità u ta’ dawk mingħajr aċċess għal kont bankarju jew ta’ dawk b’nuqqas ta’ ħiliet diġitali jew finanzjarji.

Biex jiġi żgurat li l-euro diġitali jkun jista’ jintuża u jkun aċċessibbli fiż-żona tal-euro kollha, l-abbozz ta’ proposta leġiżlattiva ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea jipprevedi aċċettazzjoni obbligatorja min-negozjanti u distribuzzjoni obbligatorja minn intermedjarji sorveljati lill-klijenti tagħhom.

M10. X’valur iġib l-euro diġitali lin-negozjanti?

L-euro diġitali jkun soluzzjoni verament pan-Ewropea, aċċettata fiż-żona tal-euro kollha. Jista’ jipprovdi alternattiva aktar faċli u irħas għall-pajsaġġ tal-ħlasijiet attwalment frammentat li fih jaħdmu n-negozjanti. L-euro diġitali jpoġġi lin-negozjanti f’pożizzjoni aktar b’saħħitha biex jinnegozjaw kundizzjonijiet ma’ fornituri ta’ soluzzjonijiet ta’ ħlas u b’hekk inaqqsu l-ispejjeż tagħhom stess. Dawn l-ispejjeż aktar baxxi jistgħu mbagħad jingħaddew lill-klijenti.

Bis-saħħa tal-euro diġitali, in-negozjanti jistgħu jibbenefikaw ukoll minn rati ta’ konverżjoni ogħla. Dan huwa partikolarment rilevanti għax-xiri online, peress li huwa inqas probabbli għall-klijenti li jżommu lura milli jixstru jekk ikunu familjari mal-istrument tal-ħlas. Barra minn hekk, l-euro diġitali jippermetti wkoll lin-negozjanti jirċievu l-ħlasijiet dak il-ħin stess mingħajr spejjeż addizzjonali.

M11. X’valur iġib l-euro diġitali lill-intermedjarji?

L-intermedjarji taħt superviżjoni, bħall-banek, ikollhom rwol ewlieni fid-distribuzzjoni tal-euro diġitali. Dawn għandhom jaġixxu bħala l-punt ewlieni ta’ kuntatt għall-individwi, in-negozjanti u n-negozji għall-kwistjonijiet diġitali kollha relatati mal-euro u jwettqu s-servizzi kollha tal-utenti finali.

L-euro diġitali għandu jippermetti lill-intermedjarji jkollhom aċċess immedjat fiż-żona kollha tal-euro, għall-kuntrarju tal-biċċa l-kbira tal-innovazzjonijiet privati, li għandhom it-tendenza li jiffukaw fuq swieq domestiċi speċifiċi. Għalhekk, l-euro diġitali jista’ jservi bħala pjattaforma għall-intermedjarji biex irawwmu aktar innovazzjoni u kompetizzjoni fis-swieq dejjem jikbru tal-kummerċ elettroniku u tal-ħlasijiet diġitali madwar iż-żona tal-euro.

L-euro diġitali jista’ jġib ukoll opportunitajiet ta’ negozju addizzjonali għall-intermedjarji. Pereżempju, kif propost mill-Eurosistema, jekk in-negozjanti barra ż-żona tal-euro jkunu jridu joperaw bl-euro diġitali, ikun meħtieġ li jkollhom kont ma’ fornitur ta’ servizzi ta’ ħlas miż-żona tal-euro.

Barra minn hekk, il-mudell ta’ kumpens tal-euro diġitali, kif previst bħalissa fl-abbozz ta’ proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni Ewropea, jipprovdi lill-intermedjarji b’inċentivi ekonomiċi komparabbli ma’ mezzi ta’ ħlas diġitali oħrajn. F’dan ir-rigward, l-euro diġitali jiftaħ ukoll il-bieb għall-intermedjarji biex jinvestu f’servizzi addizzjonali ta’ valur miżjud għall-klijenti tagħhom.

M12. In-nies ikollhom iħallsu biex jużaw l-euro diġitali?

L-euro diġitali jkun assi pubbliku. Għalhekk ikun bla ħlas għall-użu bażiku mill-persuni li jkunu jridu jużawh.

Madankollu, l-intermedjarji sorveljati, inklużi l-banek, jistgħu jużaw il-funzjonalitajiet bażiċi tal-euro diġitali bħala bażi biex ikomplu jiżviluppaw il-pjattaformi u s-soluzzjonijiet tagħhom stess. Dawn l-intermedjarji jistgħu mbagħad potenzjalment ikomplu joffru lill-klijenti tagħhom servizzi oħra b’valur miżjud bi ħlas.

M13. Kif se jaħdem l-euro diġitali?

L-euro diġitali jippermetti lin-nies jagħmlu ħlasijiet istantanji siguri fil-ħwienet fiżiċi u online u bejn l-individwi, irrispettivament mill-pajjiż taż-żona tal-euro li jkunu jinsabu fih jew il-fornitur tas-servizz ta’ ħlas li jkollhom kont miegħu. Bħalissa, il-BĊE qed jesplora kif dan jista’ jaħdem fil-prattika.

Pereżempju, l-Eurosistema tista’ tiżviluppa app diġitali ddedikata għall-euro li kulħadd jista’ jkollu aċċess ugwali għaliha. Inkella, l-intermedjarji, inklużi l-banek, jistgħu jintegraw is-servizzi tal-euro diġitali fl-apps eżistenti tagħhom, li l-klijenti tagħhom diġà huma familjari magħhom. Fi kwalunkwe każ, in-nies mingħajr aċċess għal kont bankarju jew apparat diġitali jkunu jistgħu jħallsu wkoll b’euro diġitali bl-użu ta’ kard fiżika pprovduta minn intermedjarji pubbliċi, bħall-uffiċċji tal-posta.

Fi kwalunkwe każ, l-euro diġitali joffri kemm funzjonalitajiet online kif ukoll offline, li jantiċipaw sitwazzjonijiet ta’ konnettività limitata. Meta l-ħlasijiet bl-euro diġitali jsiru offline, id-dettalji personali tat-tranżazzjoni jkunu magħrufa biss minn min iħallas u mill-benefiċjarju.

Aktar informazzjoni dwar kif se jaħdem l-euro diġitali.

M14. Kemm ikun privat l-euro diġitali?

Il-privatezza hija waħda mill-aktar karatteristiċi importanti tad-disinn tal-euro diġitali. L-eurosistema m’għandha l-ebda interess fid-data personali tan-nies dwar il-ħlasijiet jew dwar id-drawwiet ta’ ħlas. L-eurosistema ma tkunx tista’ tidentifika lin-nies abbażi tat-tranżazzjonijiet tagħhom.

L-euro diġitali għandu jippermetti lin-nies jagħmlu ħlasijiet online mingħajr ma jaqsmu d-data tagħhom ma’ partijiet terzi, għajr dawk li huma meħtieġa għall-prevenzjoni ta’ attivitajiet illeċiti, f’konformità mar-regolamenti Ewropej.

Il-ħlasijiet offline bl-euro diġitali għandhom jipprovdu livell saħansitra ogħla ta’ privatezza, minħabba li l-informazzjoni dwar il-ħlasijiet tkun magħrufa biss minn min iħallas u minn min jirċievi l-ħlas. L-istess bħal bil-ħlasijiet fuq l-internet, l-ebda terza persuna ma tkun involuta ħlief jekk dan ikun meħtieġ biex tiġi evitata l-falsifikazzjoni.

M15. Il-BĊE kif jiżgura li l-euro diġitali jkun inklużiv?

L-euro diġitali jkun assi pubbliku, bħall-karti tal-flus u l-muniti llum — iżda f’forma diġitali.

L-euro diġitali jkun bla ħlas għall-użu bażiku, permezz ta’ app mobbli jew kard fiżika, minn persuni li jkunu jridu jużawh. L-euro diġitali jkun jaħdem ukoll offline, f’każ li l-utenti jkollhom konnettività limitata.

Labbozz ta’ leġiżlazzjoni ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea jistabbilixxi li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jqassmu l-euro diġitali jkunu meħtieġa jipprovdu servizzi diġitali bażiċi ta’ ħlas bl-euro meta jintalbu mill-klijenti tagħhom.

Barra minn hekk, biex jiġi żgurat li kulħadd — inklużi l-persuni b’diżabilità, dawk b’limitazzjonijiet funzjonali jew b’ħiliet diġitali limitati, u l-anzjani — ikun jista’ jħallas bl-użu tal-euro diġitali, l-entitajiet pubbliċi, bħall-uffiċċji tal-posta, se jiġu identifikati f’kull pajjiż taż-żona tal-euro. Dawn l-entitajiet jipprovdu lill-persuni vulnerabbli għall-esklużjoni finanzjarja diġitali b’appoġġ u aċċess bla ħlas għas-servizzi tal-euro diġitali, bħal appoġġ wiċċ imb’wiċċ u assistenza ddedikata meta jiftħu kont tal-euro diġitali u jużaw is-servizzi bażiċi kollha tal-euro diġitali. Aċċess liberu għas-servizzi bażiċi tal-euro diġitali jiġi offrut ukoll lin-nies mingħajr kont bankarju.

Barra minn hekk, se tingħata attenzjoni partikolari lill-inklużjoni ta’ gruppi vulnerabbli, bħall-individwi mingħajr indirizz fiss, il-persuni li jfittxu l-ażil jew il-benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali.

L-euro diġitali jkun imfassal biex jakkomoda l-ħtiġijiet ta’ kulħadd, u ma jħalli lil ħadd jibqa’ lura.

Q16. L-euro diġitali jkun flus programmabbli?

L-euro diġitali qatt ma huwa se jkun flus programmabbli.

Il-flus programmabbli huma forma diġitali ta’ flus użati għal skop predefinit, bħal vawċer, b’limitazzjonijiet dwar fejn, meta jew ma’ min in-nies jistgħu jużawhom.

Kif previst ukoll fil-proposta leġiżlattiva dwar l-euro diġitali ppreżentata mill-Kummissjoni Ewropea, l-euro diġitali ma jkunx flus programmabbli iżda jista’ jiffaċilita l-ħlasijiet awtomatizzati, jekk l-utenti jkunu jixtiequ jużaw din il-funzjoni. Pereżempju, utent jista’ jiddeċiedi li jistabbilixxi ħlas awtomatiku kull xahar għat-trasferiment istantanju tal-euro diġitali lill-membri tal-familja jew lill-ħbieb.

Q17. L-intermedjarji jiġu kkumpensati għad-distribuzzjoni tal-euro diġitali?

L-Eurosistema tipproponi mudell ta’ kumpens li joħloq inċentivi ekonomiċi ġusti għall-fornituri ta’ servizzi ta’ ħlas, bħall-banek, biex jindirizzaw l-ispejjeż operazzjonali tad-distribuzzjoni tal-euro diġitali.

Kif inhu l-każ bħalissa b’sistemi oħra ta’ ħlas, il-fornituri ta’ servizzi ta’ ħlas li jqassmu l-euro diġitali jkunu jistgħu jitolbu ħlas lin-negozjanti għal dawn is-servizzi. L-iffissar tal-prezzijiet għan-negozjanti u l-fornituri tas-servizzi ta’ ħlas ikun soġġett għal limitu massimu, kif propost mill-Kummissjoni Ewropea fil-proposta leġiżlattiva tagħha dwar l-euro diġitali.

Bħal fil-każ tal-produzzjoni u l-ħruġ tal-karti tal-flus, l-Eurosistema ġġarrab l-ispejjeż tal-istabbiliment ta’ skema u infrastruttura tal-euro diġitali. Barra minn hekk, l-Eurosistema jkollha l-għan li tnaqqas kemm jista’ jkun l-ispejjeż ta’ investiment addizzjonali għall-intermedjarji billi tuża mill-ġdid l-infrastrutturi eżistenti kemm jista’ jkun.

Q18. L-euro diġitali joħloq theddida għall-istabbiltà finanzjarja billi jneħħi r-rwol tal-banek bħala intermedjarji?

Is-sistema finanzjarja tagħna — bis-sistema bankarja fiċ-ċentru tagħha — tiffunzjona tajjeb, u l-Eurosistema trid tippreserva r-rwol ewlieni tal-banek fl-iżgurar tal-għoti effiċjenti ta’ kreditu lill-ekonomija reali.

Il-BĊE se jimminimizza kwalunkwe theddida potenzjali li euro diġitali jista’ joħloq għas-sistema finanzjarja. Għalhekk, l-ammont ta’ euro diġitali li l-utenti jista’ jkollhom fil-kontijiet tagħhom se jkun limitat biex jipprevjeni l-ħruġ ta’ depożiti bankarji, anke fi żminijiet ta’ kriżi.

Q19. Il-BĊE kif jiżgura li n-nies ikunu jistgħu jħallsu bl-euro diġitali bl-istess mod fiż-żona tal-euro kollha?

L-intermedjarji sorveljati jkunu responsabbli għad-distribuzzjoni tal-euro diġitali fiż-żona tal-euro. Biex tiżgura implimentazzjoni armonjuża, l-Eurosistema qed tfassal skema tal-euro diġitali li tikkonsisti f’sett uniku ta’ regoli, standards u proċeduri għall-istandardizzazzjoni ta’ ħlasijiet diġitali bl-euro madwar iż-żona tal-euro, biex b’hekk tiġi żgurata firxa pan-Ewropea.

Dan is-sett uniku ta’ regoli, standards u proċeduri bħalissa qed jiġi żviluppat f’kollaborazzjoni mill-qrib mar-rappreżentanti tas-suq, inklużi l-utenti, il-bejjiegħa bl-imnut u l-intermedjarji, mill-Grupp għall-Iżvilupp tal-Ġabra tar-Regoli.

Q20. Kif qed jiġi żviluppat is-sett uniku ta’ regoli, standards u proċeduri għal euro diġitali?

Biex tappoġġa l-abbozzar tas-sett uniku diġitali ta’ regoli, standards u proċeduri tal-euro, l-Eurosistema stabbiliet Grupp ta’ Żvilupp tar-Regoli dwar l-iskema tal-euro diġitali biex jinkiseb l-input tal-industrija finanzjarja, tal-konsumaturi u tan-negozjanti.

Il-Grupp, li huwa magħmul minn persunal tal-Eurosistema u minn rappreżentanti tas-suq b’esperjenza rilevanti, qed jaħdem fuq il-bażi tal-għażliet tad-disinn tal-euro diġitali li diġà ġew approvati mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE.

Minbarra l-Grupp, inħolqu għadd ta’ flussi ta’ ħidma ddedikati għall-iżvilupp ta’ ġabra ta’ regoli biex jaħdmu fuq taqsimiet speċifiċi tal-ġabra ta’ regoli li jeħtieġu għarfien espert partikolari.

Q21. X’se jkun l-ambitu tal-ġabra ta’ regoli dwar l-euro diġitali?

Il-ġabra ta’ regoli dwar l-euro diġitali se tistabbilixxi s-sett uniku ta’ regoli, standards u proċeduri li l-intermedjarji sorveljati jkollhom isegwu meta jqassmu euro diġitali. Dawn ir-regoli, standards u proċeduri se jkopru:

  • mudell funzjonali u operazzjonali tal-euro diġitali (eż., flussi minn tarf sa tarf, rekwiżiti ewlenin għal intermedjarji sorveljati, standards minimi tal-esperjenza tal-utent, eċċ.);
  • mudell ta’ aderenza tal-iskema tal-euro diġitali (eż. kriterji ta’ eliġibbiltà tal-iskema, obbligi tal-parteċipanti, eċċ.);
  • rekwiżiti tal-iskema teknika (eż. infrastruttura tal-IT, implimentazzjoni tal-interface tal-ipprogrammar tal-applikazzjoni, standards tekniċi, eċċ.);
  • rekwiżiti tal-ġestjoni tar-riskju;
  • regoli tal-ġestjoni tal-iskema tal-euro diġitali (eż. il-governanza tal-iskema, il-proċessi tal-ġestjoni tal-bidla, eċċ.).

Q22. X'se tkun ir-rabta bejn il-ħlasijiet immedjati u l-euro diġitali?

Illum, il-konsumaturi rari jkollhom l-għażla li jużaw ħlasijiet istantanji meta jħallsu fil-ħwienet, li jfisser ukoll li n-negozjanti ma jirċevux flushom immedjatament. L-euro diġitali jibdel dan kollu — il-ħlasijiet kollha diġitali f’euro jkunu immedjati.

Is-sett uniku ta’ regoli, standards u proċeduri żviluppati u, jekk jiġu approvati, implimentati għall-euro diġitali jkun ifisser li soluzzjonijiet ta’ ħlas istantanju jistgħu jiġu żviluppati ulterjorment biex jintlaħqu l-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro. Dan inaqqas id-dipendenza fuq kumpaniji privati mhux Ewropej li bħalissa qed jiddominaw is-settur tal-ħlasijiet.

Q23. L-euro diġitali se jkun ibbażat fuq teknoloġija ta’ reġistru distribwit (DLT) bħall-Blockchain?

L-Eurosistema qed tesperimenta b’approċċi u b’teknoloġiji differenti — kemm ċentralizzati kif ukoll deċentralizzati — fl-iżvilupp tal-euro diġitali, inklużi teknoloġiji ta’ reġistru distribwit. Madankollu, għadha ma tteħditx deċiżjoni.

Q24. L-introduzzjoni tal-euro diġitali tagħmel il-ħlasijiet fl-Ewropa aktar vulnerabbli għall-attakki ċibernetiċi?

Bħal fil-każ ta’ infrastrutturi diġitali oħrajn, l-euro diġitali jista’ jkun il-mira ta’ attakki ċibernetiċi. Biex jittaffa dan ir-riskju, id-disinn tal-euro diġitali jkun jiddependi fuq teknoloġiji tal-ogħla livell li joħolqu ambjent reżiljenti għaċ-ċibernetika u li jibqa’ validu fil-futur.

Q25. L-euro diġitali kif ikun differenti mill-istablecoins u l-kriptoassi?

L-euro diġitali jkun flus tal-bank ċentrali. Dan ifisser li jkun appoġġat minn bank ċentrali u mfassal biex jissodisfa l-ħtiġijiet tan-nies li jużawh. Bħala tali, dan ikun ħieles mir-riskju. Barra minn hekk, ikun tirrispetta l-privatezza u l-protezzjoni tad-data. Il-banek ċentrali għandhom mandat biex iżommu l-valur tal-flus, kemm jekk f’forma fiżika kif ukoll f’forma diġitali.

L-istabbiltà u l-affidabbiltà tal-istablecoins fl-aħħar mill-aħħar jiddependu fuq l-entità li toħroġhom u l-kredibbiltà u l-infurzabbiltà tal-wegħda tagħhom li jżommu l-valur tal-flus maż-żmien. L-emittenti privati jistgħu jużaw ukoll id-data personali għal skopijiet kummerċjali.

Ma hemm l-ebda entità identifikabbli responsabbli għall-kriptoassi, li jfisser li l-pretensjonijiet ma jistgħux jiġu infurzati.

  1. Iż-Żona Ekonomika Ewropea tikkonsisti mill-Istati Membri tal-UE u l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja.