Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija preliminari

Mario Draghi, President tal-BĊE
Frankfurt am Main, 22 ta’ Jannar 2015

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Nixtiqilkom ilkoll is-Sena t-Tajba. Nixtieq ukoll nieħu din l-opportunità biex nagħti merħba lil-Litwanja, id-dsatax-il pajjiż li qiegħed jadotta l-euro bħala l-munita tiegħu. Hekk, is-Sur Vasiliauskas, il-President tal-Bord ta’ Lietuvos bankas, sar membru tal-Kunsill Governattiv fl-1 ta’ Jannar 2015. Bis-sħubija tal-Litwanja fiż-żona tal-euro fl-1 ta’ Jannar 2015, bdiet titħaddem sistema li biha l-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali jkollhom dritt għall-vot fil-Kunsill Governattiv meta jmisshom. Id-dettalji dwar is-sistema ta’ rotazzjoni tad-dritt għall-vot jinsabu fil-websajt tal-BĊE. Issa se nagħtukom rapport dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, li għaliha attenda wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-analiżi regolari tagħna dwar is-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, għamilna rieżami bir-reqqa tal-prospettiva għall-iżviluppi fil-prezzijiet u tal-istimolu monetarju miksub. B’riżultat ta’ dan, il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjonijiet li ġejjin:

L-ewwel, iddeċieda li jvara programm estiż ta’ xiri ta’ assi li jiġbor fih il-programmi eżistenti tax-xiri tal-assi għal titoli koperti b’assi u bonds garantiti. F’dan il-programm estiż, it-total tax-xiri ta’ titoli tas-settur pubbliku u dak privat kull xahar se jammonta għal €60 biljun. Huwa maħsub li x-xiri se jibqa’ jsir sal-aħħar ta’ Settembru 2016 u jibqa’ jsir fi kwalunkwe każ sakemm naraw aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tagħna li r-rati tal-inflazzjoni jinżammu taħt iżda qrib 2% għal żmien medju. F’Marzu 2015 l-Eurosistema se tibda tixtri fis-suq sekondarju titoli denominati f’euro bi grad ta’ investiment maħruġin minn gvernijiet u aġenziji u istituzzjonijiet Ewropej fiż-żona tal-euro. Ix-xiri ta’ titoli maħruġin minn gvernijiet u aġenziji fiż-żona tal-euro se jkun ibbażat fuq l-ishma tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Eurosistema fl-iskema tal-kapital tal-BĊE. Se jiġu applikati xi kriterji addizzjonali ta’ eliġibbiltà fil-każ ta’ pajjiżi li jkunu fi programm ta’ aġġustament tal-UE/FMI.

It-tieni, il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjoni li jibdel l-ipprezzar tas-sitt operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (TLTROs) li fadal. Hekk, ir-rata tal-imgħax applikabbli għall-operazzjonijiet TLTRO fil-ġejjieni se tkun ugwali għar-rata tal-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament (MROs) tal-Eurosistema li tkun fis-seħħ meta titmexxa kull waħda mit-TLTROs, u b’hekk se jitneħħa l- ispread ta’ 10 punti bażi fuq ir-rata tal-MRO li kien japplika għall-ewwel żewġ TLTROs.

It-tielet, skont l-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni, ħadna d-deċiżjoni li nżommu r- rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE kif inhuma.

Fir-rigward tax-xiri addizzjonali ta’ assi, il-Kunsill Governattiv se jżomm kontroll fuq il-karatteristiċi kollha li jfasslu l-programm u l-BĊE se jikkoordina x-xiri, biex hekk tiġi salvagwardata l-uniċità tal-politika monetarja tal-Eurosistema. L-Eurosistema se tuża l-implimentazzjoni deċentralizzata biex timmobilizza r-riżorsi tagħha. Fir-rigward ta’ kif jinqasam telf ipotetiku, il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjoni li x-xiri ta’ titoli ta’ istituzzjonijiet Ewropej (li se jkun 12% tax-xiri addizzjonali ta’ assi, u li se jinxtara mill-banek ċentrali nazzjonali) se jkun suġġett għall-qsim tat-telf. Il-bqija tax-xiri addizzjonali ta’ assi min-naħa tal-banek ċentrali nazzjonali mhijiex se tkun suġġetta għall-qsim tat-telf. Il-BĊE se jżomm 8% tax-xiri addizzjonali ta’ assi. Dan ifisser li 20% tax-xiri addizzjonali ta’ assi se jkunu suġġetti għal reġim ta’ qsim tar-riskji.

Stqarrijiet għall-istampa separati b’aktar dettalji dwar il-programm estiż ta’ xiri ta’ assi u l-ipprezzar tat-TLTROs se jiġu ppubblikati llum wara nofsinhar fit-3.30 p.m.

Id-deċiżjoni tal-politika monetarja tal-lum dwar ix-xiri addizzjonali ta’ assi ttieħdet biex tilqa’ għal żewġ żviluppi xejn favorevoli. L-ewwel, l-iżviluppi fl-inflazzjoni komplew ikunu aktar dgħajfin milli kienu mistennija. Filwaqt li r-roħs drastiku fil-prezzijiet taż-żejt ta’ dawn l-aħħar xhur jibqa’ l-fattur dominanti li qiegħed jikkawża l-inflazzjoni nominali, il-potenzjal ta’ effetti sussegwenti fuq l-iffissar tal-pagi u l-prezzijiet kiber u jista’ jolqot l-iżviluppi fil-prezzijiet għal żmien medju b’mod negattiv. Din l-evalwazzjoni hija msaħħa minn aktar tnaqqis fil-miżuri bbażati fuq is-suq tal-aspettattivi tal-inflazzjoni għall-perjodi kollha u mill-fatt li l-biċċa l-kbira tal-indikaturi attwali jew mistennija għall-inflazzjoni jinsabu fil-livelli l-aktar baxxi tal-istorja tagħhom, jew qribhom. Fl-istess ħin, in-nuqqas ta’ attività ekonomika fiż-żona tal-euro jibqa’ mdaqqas u l-iżviluppi fil-flus u l-kreditu għadhom imrażżnin. It-tieni, filwaqt li l-miżuri tal-politika monetarja adottati bejn Ġunju u Settembru tas-sena l-oħra rriżultaw f’titjib materjali f’termini ta’ prezzijiet fis-swieq finanzjarji, dan ma kienx il-każ għar-riżultati kwantitattivi. B’hekk, il-grad prevalenti ta’ akkomodazzjoni monetarja ma kienx biżżejjed biex jindirizza b’mod adegwat ir-riskji kbar ta’ perjodu estensiv iżżejjed ta’ inflazzjoni baxxa. Għalhekk, illum hemm il-ħtieġa li jiġu adottati aktar miżuri fil-karti tal-bilanċ sabiex jintlaħaq l-għan tagħna tal-istabbiltà tal-prezzijiet, minħabba li r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE laħqu limitu baxx.

Għall-ġejjieni, il-miżuri tal-lum se jirfdu b’mod deċiżiv l-ankraġġ sod tal-aspettattivi dwar l-inflazzjoni għal żmien minn medju sa twil. Iż-żieda mdaqqsa fil-karta tal-bilanċ tagħna se tkompli tiffaċilita x-xejra tal-politika monetarja. B’mod partikolari, il-kundizzjonijiet tal-finanzjament għall-kumpaniji u l-individwi fiż-żona tal-euro se jkomplu jitjiebu. Barra dan, id-deċiżjonijiet tal-lum se jsostnu l-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni dwar ir-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE u jirrinfurzaw il-fatt li hemm differenzi sinifikanti li qegħdin jiżdiedu fiċ-ċiklu tal-politika monetarja bejn l-ekonomiji avvanzati l-kbar. Meta jittieħdu flimkien, dawn il-fatturi għandhom isaħħu d-domanda, iżidu l-utilizzazzjoni tal-kapaċità u jsostnu t-tkabbir tal-flus u l-kreditu, u b’hekk jgħinu biex ir-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura għal-livell ta’ 2%.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’aktar reqqa, u nibda bl- analiżi ekonomika. Il-prodott domestiku gross (PDG) taż-żona tal-euro f’termini reali żdied b’0.2% fuq bażi trimestrali fit-tielet trimestru tal-2014. L-evidenza mill-aħħar dejta u stħarriġ tindika li kompliet ix-xejra ta’ tkabbir moderat fis-sena l-ġdida. Għall-ġejjieni, it-tnaqqis ta’ dan l-aħħar fil-prezzijiet taż-żejt saħħaħ il-bażi biex l-irkupru ekonomiku jkompli jirpilja. Ir-roħs fil-prezz taż-żejt għandu jsostni d-dħul reali disponibbli tal-individwi u l-profitabilità tal-kumpaniji. Id-domanda domestika għandha tiġi sostnuta wkoll bil-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, bit-titjib kontinwu fil-kundizzjonijiet finanzjarji u bil-progress li sar fil-konsolidament fiskali u r-riformi strutturali. Barra dan, id-domanda għall-esportazzjoni għandha tibbenefika mill-irkupru globali. Madankollu, l-irkupru fiż-żona tal-euro x’aktarx ikompli jibqa’ mrażżan minħabba l-livell għoli tal-qgħad, il-kapaċità mdaqqsa li mhijiex tiġi utilizzata u l-aġġustamenti meħtieġa fil-karti tal-bilanċ tas-settur pubbliku u s-settur privat.

Ir-riskji marbutin mal-prospettiva ekonomika taż-żona tal-euro jibqgħalhom xejra ta’ tnaqqis, iżda din għandha tonqos wara d-deċiżjonijiet tal-politika monetarja li ħadna llum u r-roħs kontinwu fil-prezzijiet taż-żejt ta’ dawn l-aħħar ġimgħat.

Skont l-Eurostat, l-inflazzjoni annwali fiż-żona tal-euro mkejla bl-Indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall-konsumatur (HICP) kienet -0.2% f’Diċembru 2014, wara li kienet 0.3% f’Novembru. Dan it-tnaqqis jirrifletti l-aktar it-tnaqqis drastiku fl-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija u, sa ċertu punt, it-tnaqqis fir-rata annwali ta’ bidla fil-prezzijiet tal-ikel. Skont it-tagħrif attwali u l-prezzijiet tal-kuntratti ta’ xiri fil-ġejjieni għaż-żejt, ir-rati tal-inflazzjoni annwali mkejla bl-HICP huma mistennija jibqgħu baxxi ħafna jew negattivi fix-xhur li ġejjin. Dawn ir-rati baxxi tal-inflazzjoni huma inevitabbli għal perjodu qasir, minħabba t-tnaqqis drastiku reċenti fil-prezzijiet taż-żejt u l-ipotesi li ma ssir ebda korrezzjoni sinifikanti fix-xhur li ġejjin. Bis-sostenn tal-miżuri li ħadna fil-politika monetarja, l-irkupru mistenni fid-domanda u l-ipotesi ta’ żieda gradwali fil-prezzijiet taż-żejt fil-perjodu li ġej, ir-rati tal-inflazzjoni huma mistennija jiżdiedu gradwalment aktar ’il quddiem fl-2015 u fl-2016.

Il-Kunsill Governattiv se jkompli josserva mill-qrib ir-riskji għall-prospettiva tal-iżviluppi fil-prezzijiet għal żmien medju. F’dan ir-rigward, se niffukaw b’mod partikolari fuq l-iżviluppi ġeopolitiċi, l-iżviluppi fir-rati tal-kambju u l-prezzijiet tal-enerġija, u l-impatt tal-miżuri li ħadna fir-rigward tal-politika monetarja.

Għal dik li hija l- analiżi monetarja, l-aħħar dejta tindika żieda fit-tkabbir ta’ bażi fl-aggregat monetarju wiesa’ (M3), għalkemm dan għadu f’livelli baxxi. Ir-rata tat-tkabbir annwali tal-M3 żdiedet għal 3.1% f’Novembru 2014, żieda minn 2.5% f’Ottubru u mil-livell minimu ta’ 0.8% f’April 2014. It-tkabbir annwali fl-M3 qiegħed ikompli jiġi sostnut mill-komponenti l-aktar likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett (M1) jikber b’rata annwali ta’ 6.9% f’Novembru.

Ir-rata annwali ta’ bidla tas-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) baqgħet dgħajfa, -1.3% f’Novembru 2014, imqabbla ma’ -1.6% f’Ottubru, filwaqt li kompla l-irkupru gradwali mil-limitu minimu ta’ -3.2% fi Frar 2014. Bħala medja f’dawn l-aħħar xhur, il-fidi nett immodera mill-aktar livelli għoljin li qatt ġew irreġistrati sena ilu u l-flussi netti tas-self qalbu ftit għall-pożittiv f’Novembru. F’dan ir-rigward, l-istħarriġ dwar is-self bankarju ta’ Jannar 2015 jindika li kompliet ix-xejra akkomodanti fl-istandards tal-kreditu fir-raba’ trimestru tal-2014, bid-disparitajiet bejn il-pajjiżi jonqsu fl-istess waqt li żdiedet id-domanda netta għal self fil-kategoriji kollha tas-self. Il-banek jistennew li dawn l-iżviluppi se jkomplu fil-bidu tal-2015. Minkejja dan it-titjib, is-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji għadu dgħajjef u jkompli jirrifletti r-relazzjoni staġnata maċ-ċiklu tan-negozju, ir-riskju tal-kreditu, fatturi marbutin mal-provvista tal-kreditu u l-aġġustament kontinwu tal-karti tal-bilanċ tas-settur finanzjarju u s-settur mhux finanzjarju. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lil individwi (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) kienet 0.7% f’Novembru, wara li kienet 0.6% f’Ottubru. Il-miżuri tal-politika monetarja li ħadna għandhom isostnu aktar titjib fil-flussi tal-kreditu.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultati tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja tikkonferma l-ħtieġa ta’ xejra aktar akkomodanti fil-politika monetarja. Il-miżuri kollha li ħadna fir-rigward tal-politika monetarja għandhom jipprovdu sostenn għall-irkupru fiż-żona tal-euro u jqarrbu r-rati tal-inflazzjoni f’livelli taħt iżda qrib 2%.

Il-politika monetarja hija ffukata biex iżżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju u x-xejra akkomodanti tagħha tgħin fis-sostenn tal-attività ekonomika. Madankollu, sabiex tiżdied l-attività fl-investimenti, tingħata spinta lill-ħolqien tal-impjiegi u jiżdied it-tkabbir tal-produttività, jeħtieġ li oqsma oħra tal-politika jagħtu sehemhom b’mod deċiżiv. B’mod partikolari, l-implimentazzjoni b’determinazzjoni tar- riformi fis-swieq tal-prodotti u tax-xogħol kif ukoll l-azzjonijiet li jtejbu l-klima tan-negozju għall-kumpaniji jeħtiġilhom iżidu r-ritmu f’bosta pajjiżi. Huwa importanti ferm li r-riformi strutturali jiġu implimentati bil-ħeffa u b’mod kredibbli u effettiv billi dan mhux biss iżid it-tkabbir sostenibbli fiż-żona tal-euro għall-ġejjieni iżda jżid l-aspettattivi ta’ żieda fid-dħul u jinkoraġixxi l-kumpaniji jżidu l-investiment illum u jġibu l-irkupru ekonomiku ’l quddiem. Il- politika fiskali għandha ssostni l-irkupru ekonomiku, filwaqt li tiżgura s-sostenibbiltà tad-dejn bi qbil mal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir, li jibqa’ l-ankra għall-fiduċja. Il-pajjiżi kollha għandhom jużaw l-ambitu disponibbli sabiex il-kompożizzjoni tal-politika fiskali tiffavorixxi aktar it-tkabbir.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja