Menu

Udržateľnosť

Udržateľnosť v stavebníctve

Sklenené opláštenie

© Robert Metsch

Udržateľnosť v stavebníctve sa týka nielen otázok ochrany životného prostredia, technickej efektívnosti a funkčných požiadaviek, ale aj obnovy mestského prostredia a sociálnych aspektov.

Integrovaný proces návrhu

V roku 2002 ECB v rámci medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na návrh svojho nového sídla definovala funkčný a priestorový program a stanovila konkrétne ciele spotreby energie. Zároveň vysvetlila náležitosti lokality a okolia stavby.

Jednou z kľúčových požiadaviek, ktoré boli predložené architektom v rámci súťaže, bola potreba integrovaného procesu návrhu projektu. To znamená, že architekt od samého začiatku spolupracuje so stavebným inžinierom a odborníkom na energetické a klimatické systémy s cieľom optimalizovať energetickú efektívnosť a udržateľnosť budovy. Koncept nového sídla ECB preto musel vychádzať zo zásad udržateľnosti a optimálnej efektívnosti návrhu budovy, zohľadňujúc ekonomické, ekologické a sociálne aspekty, ktoré bolo potrebné posúdiť v porovnaní s budúcimi prevádzkovými nákladmi, nákladmi na údržbu a spotrebou energie. Počas súťaže a vo všetkých fázach vyhodnocovania boli energetická hospodárnosť a udržateľnosť návrhu dôležitými kritériami.

Obnova mestského prostredia

Jedným z prvkov udržateľnosti je obnova mestského prostredia. Pokiaľ ide o tento aspekt, v minulosti prevažne dláždená plocha okolo Grossmarkthalle, ktorú využívali nákladné autá na vykladanie tovaru, bude pretvorená na rozsiahlu zelenú plochu s krajinnou úpravou. Spolu s okolitými parkmi, napr. GrünGürtel (zelený pás Frankfurtu), Mainuferpark (zelené plochy pozdĺž brehov Mohanu), Hafenpark (nový park s motívom „šport a pohyb“) a Ostpark (park vo frankfurtskej štvrti Ostend) táto plocha prispeje k vytvoreniu tzv. zelených pľúc Frankfurtu.

Recyklácia

V lete 2008 sa v stavebnom areáli uskutočnili predbežné stavebné práce s cieľom pripraviť stavenisko na hlavné stavebné práce. Prvým krokom bolo odstránenie zeminy, ktorá bola pred odvozom podrobená analýze s cieľom zabezpečiť jej maximálne ekologickú likvidáciu. Dve prístavby Grossmarkthalle (dva štvorposchodové obytné bloky) boli následne rozobraté tehla po tehle, pričom jednotlivé tehly sa po jednej vyčistili a uložili, aby sa mohli v budúcnosti použiť na opravu poškodených častí plášťa budovy Grossmarkthalle.

Nepoužívané koľajnice v areáli Grossmarkthalle boli opatrne odstránené. Väčšina z nich bola odovzdaná múzeu Härtsfeld-Museumsbahn (železničná spoločnosť v Bádensku-Württembersku), kde boli použité na vybudovanie výletnej trasy, na ktorej v letných mesiacoch premáva vlak ťahaný parnou lokomotívou.

Udržateľnosť a opätovné využitie

Opätovné využitie a prestavba bývalej tržnice Grossmarkthalle tak, aby tvorila neoddeliteľnú súčasť nového sídla ECB, zároveň prispeje k udržateľnosti celkového návrhu budovy. Pri kúpe pozemku ECB súhlasila, že základný vzhľad budovy Grossmarkthalle zostane zachovaný. S cieľom zabezpečiť, aby renovácia budovy Grossmarkthalle prebiehala náležitým spôsobom, ECB úzko spolupracuje so všetkými miestnymi orgánmi, najmä s úradmi pamiatkovej starostlivosti a energetickej efektívnosti v meste Frankfurt nad Mohanom a v spolkovej krajine Hesensku. V rámci tejto spolupráce bolo napríklad možné navrhnúť nové okná, ktoré sú energeticky úspornejšie a majú podobný profil ako pôvodné okná, čo je v súlade s požiadavkami úradov pamiatkovej starostlivosti.