Menu

Устойчивост

Устойчивост в строителството

Стъклената фасада

© Robert Metsch

Устойчивост в строителството означава да се вземат предвид не само свързаните с околната среда въпроси, техническата ефективност и функционалните изисквания, но и подобряването на градската среда и социалните аспекти.

Интегриран процес на проектиране

През 2002 г., в рамките на международния конкурс за градско планиране и архитектурен проект за новата сграда на ЕЦБ, банката определи функционалната и пространствена програма и зададе конкретни цели за потреблението на енергия. Тя също така представи състоянието на обекта и околния район.

Едно от най-важните послания към участващите в конкурса за проект архитекти е желанието проектирането да протече като интегриран процес. Това означава от самото начало архитектът да работи съвместно със строителен инженер и дизайнер – специалист в областта на енергията и климата, за да се оптимизира енергийната ефективност и устойчивостта на сградата. Ето защо концепцията на новата сграда на ЕЦБ трябва да се основава на принципите на устойчивост и оптимална ефективност в дизайна на сградата, като се отчетат икономическите, екологичните и социалните аспекти и се претеглят спрямо бъдещите оперативни разходи, разходи за поддръжка и потребление на енергия. По време на конкурса и във всички етапи на процедурата по оценяване важни съображения са енергийната ефективност на проекта и свързаните с устойчивостта въпроси.

Подобряване на градската среда

Един от елементите на устойчивостта е подобряването на градската среда. Ето защо предимно покритият с паваж район около Гросмарктхале, където преди се паркираха и разтоварваха камиони, ще бъде превърнат в обширно парково пространство. Заедно с другите паркове в околността, например зеления пояс на Франкфурт и Майнуферпарк (паркът по брега на река Майн), както и близките Хафенпарк (нов парк, посветен на „спорта и движението“) и Остпарк (паркът в квартала Остенд) той ще се включи в изграждането на „зелените дробове“ на Франкфурт.

Рециклиране

През лятото на 2008 г. бяха извършени предварителните строителни работи на обекта, подготвящи условията за основното строителство. Те започнаха с отстраняването на почва, която бе подложена на анализ и след това извозена и депонирана по възможно най-екологичния начин. След това двете свързани с Гросмарктхале сгради (четириетажните жилищни блокове) бяха разградени тухла по тухла, така че всяка тухла поотделно да може да бъде почистена и съхранена за бъдеща употреба при възстановяването на повредените части от фасадата на Гросмарктхале.

Внимателно са отстранени неизползваните железопътни релси на обекта. Повечето от тях са предоставени на „Хертсфелд-Музеумбан“ – железопътна фирма в Баден-Вюртемберг, Германия, която ги използва за екскурзии с парен влак през летните месеци.

Устойчивост и повторна употреба

Повторната употреба и преобразуването на Гросмарктхале в неделима част от новата сграда на ЕЦБ също са част от устойчивостта в цялостния дизайн на сградата. При закупуването на терена ЕЦБ пое ангажимент да бъде запазен общият облик на Гросмарктхале. За да осигури подходящото му реновиране, ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с местните власти на град Франкфурт и провинция Хесен, по-специално с органите за запазване на историческото наследство и органите за енергийна ефективност. Благодарение на това сътрудничество стана възможно например проектирането на нови прозорци, които да заместят старите и които да имат по-добра енергийна ефективност и вид, подобен на оригиналните, в съответствие с изискванията на органите за запазване на историческото наследство.