Menu

Udržitelnost

Udržitelnost ve výstavbě

Skleněné opláštění

© Robert Metsch

Udržitelnost ve výstavbě bere v úvahu nejen problematiku ochrany životního prostředí, technickou efektivitu a funkční požadavky, ale také regeneraci městských zón a sociální aspekty.

Integrovaný proces přípravy projektu

V roce 2002 v rámci mezinárodní soutěže o architektonický projekt nového sídla ECB a okolní městskou zástavbu definovala ECB funkční a prostorové požadavky a stanovila konkrétní cíle spotřeby energie. Rovněž se vyjádřila ke stavu lokality a jejímu okolí.

Jedním z důležitých sdělení pro architekty, kteří se zúčastnili architektonické soutěže, byl požadavek na integrovaný proces přípravy projektu. To znamená, že od samého začátku architekt spolupracuje se stavebními inženýry a odborníky v oblasti energetických systémů, vytápění, větrání, chlazení a klimatizace s cílem optimalizovat energetickou efektivnost a udržitelnost budovy. Koncepce nového sídla ECB proto musela vycházet ze zásad udržitelnosti a optimální efektivnosti návrhu budovy a brát při tom v úvahu ekonomické, ekologické a sociální aspekty, které bylo třeba porovnávat s budoucími provozními náklady, náklady na údržbu a se spotřebou energií. Během soutěže i ve všech etapách vyhodnocování hrály otázky energetické efektivnosti návrhu a udržitelnosti významnou úlohu.

Regenerace městské zóny

Jedním z prvků udržitelnosti je i regenerace městské zóny. Z tohoto hlediska bude převážně zpevněná plocha kolem tržnice, kde stála nákladní auta pro vykládku zboží, přeměněna na rozsáhlou zelenou plochu s parkovou úpravou. Společně s ostatními parky v okolí, jako jsou GrünGürtel (zelený pás Frankfurtu), Mainuferpark (zelené plochy kolem nábřeží Mohanu) i nedaleký Hafenpark (nový park s motivem „sport a pohyb“) a Ostpark (park ve frankfurtské čtvrti Ostend), se bude podílet na vytvoření tzv. zelených plic Frankfurtu.

Recyklace

V létě 2008 proběhly v areálu nového sídla předběžné stavební práce, jejichž cílem byla příprava staveniště na hlavní stavební práce. Nejdříve byla odtěžena zemina, která nejprve prošla analýzou, aby mohla být co možná nejvhodněji ekologicky sanována. Dvě vedlejší budovy tržnice (dva čtyřpatrové obytné bloky) byly následně po cihlách rozebrány, aby tak bylo možné každou z nich očistit a uložit pro budoucí využití při opravě poškozených částí pláště budovy.

Kolejnice nepoužívané železniční vlečky k tržnici byly opatrně odstraněny. Většina z nich byla předána muzeu železnice Härtsfeld-Museumsbahn v Bádensku-Württembersku, které je nyní používá na výletní trati, po níž v létě jezdí vlaky tažené parní lokomotivou.

Udržitelnost a opětovné využívání

Opětovné využití a přestavba původní tržnice Grossmarkthalle tak, aby tvořila nedílnou součást nového sídla ECB, rovněž přispěje k udržitelnosti celkového návrhu sídla. Při koupi pozemku se ECB zavázala zachovat základní vzhled tržnice. Aby obnova budovy tržnice proběhla odpovídajícím způsobem, spolupracovala ECB úzce se všemi místními orgány, zejména s odbory památkové péče a odbory pro energetické úspory ve Frankfurtu i ve spolkové zemi Hesensko. Díky této spolupráci bylo například možné navrhnout výměnu energeticky úspornějších oken, které mají podobný profil jako původní okna a odpovídají požadavkům památkové péče.