European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 10 kwietnia 2019

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

Zamierzamy w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczniemy podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Rada Prezesów jest przygotowana na takie dostosowanie wszystkich swoich narzędzi, aby mieć pewność, że inflacja będzie w dalszym ciągu stabilnie zmierzać do docelowego poziomu.

Szczegółowe informacje o dokładnych warunkach nowej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO) podamy na jednym z najbliższych posiedzeń. Stawki zastosowane w nowych operacjach TLTRO-III będą uwzględniać wnikliwą ocenę transmisji polityki pieniężnej przez kanał bankowy oraz przyszłe kształtowanie się perspektyw gospodarczych. W ramach regularnej oceny rozważymy także, czy utrzymanie korzystnego oddziaływania ujemnych stóp procentowych na gospodarkę nie wymaga złagodzenia ich ewentualnych efektów ubocznych dla funkcji pośredniczącej banków.

Informacje, które pojawiły się od posiedzenia Rady z początku marca, potwierdzają, że spowolnienie tempa wzrostu przeciąga się na rok bieżący. Widać wprawdzie oznaki, że pewne specyficzne czynniki wewnętrzne tłumiące dynamikę wzrostu gospodarczego strefy euro wygasają, ale nadal odbijają się na nim światowe czynniki hamujące. Utrzymująca się niepewność związana z sytuacją geopolityczną, groźbą protekcjonizmu i podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia odciska piętno na nastrojach w gospodarce. Jednocześnie dalszy wzrost zatrudnienia i płac w dalszym ciągu wzmacnia odporność gospodarki strefy euro i podtrzymuje stopniowo rosnącą presję inflacyjną. Jednak utrzymanie korzystnych warunków finansowania i pobudzenie ożywienia – a tym samym zapewnienie dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie – nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej. Mocnym bodźcem monetarnym jest w dalszym ciągu nasza zapowiedź forward guidance dotycząca podstawowych stóp procentowych EBC, wzmocniona przez reinwestowanie pokaźnego zasobu nabytych aktywów i nową serię operacji TLTRO.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro w czwartym kwartale 2018 zwiększył się (kwartał do kwartału) o 0,2%, po wzroście o 0,1% w trzecim kwartale. Napływające dane nadal są słabe, zwłaszcza w sektorze przetwórstwa przemysłowego, głównie wskutek spowolnienia popytu zewnętrznego, na które nałożyły się jeszcze pewne specyficzne czynniki krajowe i sektorowe. Oddziaływanie tych niekorzystnych czynników okazuje się nieco bardziej długotrwałe, w związku z czym można oczekiwać, że spowolnienie tempa wzrostu przeciągnie się na rok bieżący. W następnym okresie ich wpływ powinien wygasać. Ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie nadal pobudzane przez korzystne warunki finansowania, dalszy wzrost zatrudnienia i płac oraz utrzymujące się – choć nieco słabsze – ożywienie aktywności gospodarczej na świecie.

W bilansie czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu w strefie euro nadal przeważają czynniki spowalniające, co wynika z utrzymywania się niepewności związanej z sytuacją geopolityczną, groźbą protekcjonizmu i podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia.

Według szacunków flash Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro, która w lutym 2019 osiągnęła 1,5%, w marcu wyniosła 1,4%, głównie z powodu obniżenia się inflacji cen żywności, usług i nieenergetycznych wyrobów przemysłowych. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że w nadchodzących miesiącach inflacja ogółem będzie spadać. Miary inflacji bazowej pozostają ogólnie niskie, ale wobec wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i zacieśniania się rynków pracy wzrosły skala i zasięg presji na koszty pracy. Jeśli chodzi o widoki na przyszłość, w średnim okresie inflacja bazowa powinna rosnąć pod wpływem zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej, postępującego ożywienia gospodarczego i rosnącej dynamiki płac.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) w lutym 2019 wzrosła do 4,3%, z 3,8% w styczniu. Gdy pominie się pewną zmienność przepływów miesięcznych, widać, że dynamikę M3 w dalszym ciągu podtrzymuje kreacja kredytów przez banki, mimo niedawnego osłabienia się akcji kredytowej. Głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza pozostał wąski agregat M1.

W lutym 2019 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych podskoczyła do 3,7%, z 3,4% w styczniu, głównie przez efekt bazy. Gdy pominie się zmienność krótkookresową, roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach zmalała, co jest odzwierciedleniem typowo opóźnionej reakcji na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Natomiast roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych w lutym zasadniczo się nie zmieniła: nadal wynosiła 3,3%. Z badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro za pierwszy kwartał 2019 wynika, że ogólne warunki zaciągania kredytów pozostały korzystne.

Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, w tym zapowiedziana w marcu nowa seria operacji TLTRO, pomogą w utrzymaniu korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych i będą w dalszym ciągu ułatwiać dostęp do finansowania, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie podatności na zagrożenia. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Jeśli chodzi o politykę fiskalną w strefie euro, jej łagodnie ekspansywne nastawienie oraz działanie automatycznych stabilizatorów fiskalnych wspierają aktywność gospodarczą. Jednocześnie kraje, które mają wysoki dług publiczny, powinny w dalszym ciągu odbudowywać bufory fiskalne. Wszystkie kraje powinny też intensywniej dążyć do uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Podobnie koniecznym warunkiem wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro pozostaje przejrzyste i konsekwentne wdrażanie unijnych ram zarządzania fiskalnego i gospodarczego – przez cały czas i we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową jest też nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem obserwuje trwające prace i wzywa do dalszych konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami