European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija introduttorja għall-konferenza stampa

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 21 ta’ April 2016

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se nagħtukom rapport dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, li għaliha attenda wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, ħadna d-deċiżjoni li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif inhuma. Qegħdin inkomplu nistennew li jibqgħu fil-livelli attwali jew iżjed baxxi għal perjodu estiż ta’ żmien, u sew wara l-perjodu tal-akkwist nett ta’ assi min-naħa tagħna. Għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, kif iddeċidejna fl-10 ta’ Marzu 2016, bdejna nespandu l-akkwisti ta’ kull xahar fil-programm ta’ xiri ta’ assi għal €80 biljun, mill-ammont preċedenti ta’ €60 biljun. Kif ingħad qabel, huwa maħsub li x-xiri jibqa’ jsir sal-aħħar ta’ Marzu 2017 u iżjed, jekk ikun meħtieġ, u fi kwalunkwe każ sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tiegħu fir-rigward tal-inflazzjoni. Barra minn hekk, f’Ġunju se nagħmlu l-ewwel operazzjoni tas-sensiela ġdida tagħna ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (TLTRO II) u se nibdew l-akkwisti fil-programm tagħna ta’ xiri mis-settur korporattiv (CSPP). Aktar tagħrif dwar l-aspetti tal-implimentazzjoni tas-CSPP se joħroġ fil-websajt tal-BĊE wara l-konferenza stampa.

Wara l-pakkett komprensiv ta’ deċiżjonijiet li ttieħdu fil-bidu ta’ Marzu, il-kundizzjonijiet ġenerali tal-finanzjament fiż-żona tal-euro tjiebu. It-trażmissjoni tal-istimolu tal-politika monetarja lill-kumpaniji u l-individwi, partikolarment permezz tas-sistema bankarja, qiegħda tissaħħaħ. Madankollu, l-inċertezzi globali għadhom jippersistu.

Għall-ġejjieni, huwa essenzjali li jinżamm livell xieraq ta’ rikonċiljazzjoni monetarja sakemm ikun meħtieġ sabiex jissaħħaħ il-momentum tal-irkupru ekonomiku taż-żona tal-euro u sabiex ir-rata tal-inflazzjoni terġa’ lura malajr għal livelli taħt iżda qrib 2%. Il-Kunsill Governattiv se jkompli jissorvelja mill-qrib l-evoluzzjoni tal-prospettiva għall-istabbiltà tal-prezzijiet u, jekk ikun ġustifikat biex jilħaq l-għan tiegħu, se jaġixxi billi juża l-istrumenti kollha disponibbli fi ħdan il-mandat tiegħu. Fil-kuntest attwali, huwa kruċjali li jiġi żgurat li l-ambjent ta’ inflazzjoni baxxa ħafna ma jissarrafx f’effetti li jkollhom konsegwenzi fuq l-iffissar tal-pagi u l-prezzijiet.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’aktar reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. It-tkabbir tal-PDG reali għaż-żona tal-euro żdied b’0.3% fuq bażi trimestrali fir-raba’ trimestru tal-2015, sostnut mid-domanda domestika filwaqt li baqa’ mrażżan mix-xejriet relattivament dgħajfin tal-esportazzjoni. Id-dejta li dieħla dwar l-ewwel trimestru tal-2016 tindika li l-produzzjoni qiegħda tkompli tikber b’rata ġeneralment simili għal dik tal-aħħar trimestru tal-2015. Għall-ġejjieni, nistennew li l-irkupru ekonomiku jkompli. Id-domanda domestika, b’mod partikolari, qiegħda tkompli tiġi sostnuta mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna. L-impatt favorevoli tagħhom fuq il-kundizzjonijiet tal-finanzjament, flimkien ma’ titjib fil-profitabbiltà korporattiva, qiegħed jaġevola l-investiment. Barra dan, ix-xejra rikonċiljatorja tal-politika monetarja tagħna, iż-żidiet kontinwi fl-impjiegi li huma frott ir-riformi strutturali tal-imgħoddi u l-prezz taż-żejt li għadu relattivament baxx għandhom jipprovdu sostenn kontinwu għad-dħul disponibbli reali tal-individwi u l-konsum privat. Barra minn hekk, l-orjentament fiskali fiż-żona tal-euro huwa kemxejn espansjonarju. Fl-istess ħin, l-irkupru ekonomiku fiż-żona tal-euro għadu mrażżan mill-aġġustamenti kontinwi fil-karta tal-bilanċ f’għadd ta’ setturi, mir-ritmu insuffiċjenti tal-implimentazzjoni ta’ riformi strutturali u mill-prospetti mrażżna ta’ tkabbir fis-swieq emerġenti.

Ir-riskji għall-prospettiva tat-tkabbir fiż-żona tal-euro għadhom qegħdin ixaqilbu lejn tnaqqis. Id-deċiżjonijiet tal-politika monetarja li ħadna dan l-aħħar tejbu l-kundizzjonijiet ġenerali tal-finanzjament, u dan għandu jgħin il-prospettiva tal-konsum u l-investiment. Madankollu, l-inċertezzi għadhom jippersistu u għandhom x’jaqsmu, b’mod partikolari, mal-iżviluppi fl-ekonomija globali u r-riskji ġeopolitiċi.

Skont l-Eurostat, l-inflazzjoni HICP annwali fiż-żona tal-euro f’Marzu 2016 kienet 0.0% imqabbla ma’ -0.2% fi Frar, u dan jirrifletti l-aktar iż-żieda fl-inflazzjoni tal-prezzijiet tas-servizzi. Għall-ġejjieni, abbażi tal-prezzijiet attwali tal-kuntratti ta’ xiri ta’ enerġija fil-ġejjieni, ir-rati tal-inflazzjoni jistgħu jsiru għal darb’oħra negattivi fix-xhur li ġejjin qabel ma jerġgħu jibdew jogħlew fit-tieni nofs tal-2016. Minn hemm ’il quddiem, bl-għajnuna tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna u l-irkupru ekonomiku mistenni, ir-rati tal-inflazzjoni għandhom ikomplu jirkupraw fl-2017 u l-2018.

Għal dik li hija l-analiżi monetarja, l-aggregat monetarju wiesa’ (M3) baqa’ jikber b’ritmu qawwi fi Frar 2016, u r-rata tat-tkabbir annwali tiegħu baqgħet l-istess, 5.0%. Bħal fix-xhur ta’ qabel, it-tkabbir annwali fl-M3 huwa sostnut fil-parti l-kbira mill-komponenti l-iżjed likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett (M1) jikber b’rata annwali ta’ 10.3% fi Frar, wara 10.5% f’Jannar.

L-iżviluppi fis-self imxew fuq il-mogħdija tal-irkupru gradwali osservat sa mill-bidu tal-2014. Ir-rata annwali ta’ bidla tas-self lill-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) telgħet għal 0.9% fi Frar 2016, żieda minn 0.6% f’Jannar. L-iżviluppi fis-self lill-impriżi jkomplu jirriflettu r-relazzjoni staġnata maċ-ċiklu tan-negozju, ir-riskju tal-kreditu u l-aġġustament kontinwu tal-karti tal-bilanċ tas-settur finanzjarju u s-settur mhux finanzjarju. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lill-individwi (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) żdiedet għal 1.6% fi Frar 2016, minn 1.4% f’Jannar.

L-istħarriġ tas-self bankarju fiż-żona tal-euro għall-ewwel trimestru tal-2016 jindika li se jkomplu jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-provvista tas-self għall-impriżi u d-domanda għas-self fil-kategoriji kollha tas-self. It-titjib fid-domanda għas-self bankarju kien sostnut mil-livell baxx tar-rati tal-imgħax, il-ħtiġijiet ta’ finanzjament għall-finijiet tal-investiment u l-prospetti tas-suq tad-djar.

Kollox ma’ kollox, il-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn tejbu sew il-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-individwi, kif ukoll il-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha. Il-pakkett komprensiv tal-miżuri ġodda tal-politika monetarja adottat f’Marzu ta’ din is-sena jsaħħaħ iż-żieda fit-tkabbir tas-self u b’hekk isostni l-irkupru tal-ekonomija reali.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultati tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat il-ħtieġa li jinżamm livell xieraq ta’ rikonċiljazzjoni monetarja sabiex jiġi assigurat li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura għal livelli li jkunu taħt iżda qrib 2% bla dewmien żejjed.

Il-politika monetarja hija ffukata biex iżżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju u x-xejra rikonċiljatorja tagħha ssostni l-attività ekonomika. Kif ilu jisħaq il-Kunsill Governattiv, u kif dan dewa bil-qawwa fid-diskussjonijiet Ewropej u internazzjonali dwar it-tifsil tal-politika, oqsma oħra jridu jagħtu sehemhom b’mod iżjed deċiżiv, fil-livell nazzjonali u fil-livell Ewropew, sabiex jinħasdu l-benefiċċji kollha tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna. Il-politika strutturali hija essenzjali minħabba li l-qgħad strutturali għadu għoli u t-tkabbir potenzjali tal-produzzjoni fiż-żona tal-euro għadu baxx. B’mod partikolari, azzjonijiet li jżidu l-produttività u jtejbu l-klima tan-negozju, fosthom il-provediment ta’ infrastruttura pubblika adegwata, huma importanti ferm biex jiżdied l-investiment u jitkattar il-ħolqien tal-impjiegi. L-implimentazzjoni mgħaġġla u effikaċi tar-riformi strutturali fi klima ta’ politika monetarja rikonċiljatorja mhijiex se twassal biss biex jitkattar it-tkabbir ekonomiku sostenibbli fiż-żona tal-euro iżda wkoll biex iż-żona tal-euro tkun tiflaħ iżjed għax-xokkijiet globali. Il-politika fiskali għandha ssostni wkoll l-irkupru ekonomiku filwaqt li tibqa’ konformi mar-regoli fiskali tal-Unjoni Ewropea. L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir hija kruċjali biex tinżamm il-fiduċja fil-qafas fiskali. Fl-istess waqt, il-pajjiżi kollha għandhom iħabirku biex ikollhom politika fiskali li tgħin it-tkabbir.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja